Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Administrowanie i obrót nieruchomościami

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (inżynierskie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 roku (7 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Administrowanie i obrót nieruchomościami

 

Charaktersytyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów potrafiących poruszać się na rynku nieruchomości i w praktyce umiejących wykorzystywać wiedzę z zakresu administrowania nieruchomościami. Studenci wybierający tę specjalność będą przygotowani do sporządzania analiz przestrzennych projektów gospodarczych i społecznych, opracowywania programów rozwoju jednostek terytorialnych, prognozowania przemian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz analiz funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych. Poznają również prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, co w przyszłości ułatwi im funkcjonowanie w zawodzie.


Perspektywy zawodowe dla absolwentów
Absolwenci GWSH, studiów I stopnia, specjalności Administrowanie i obrót nieruchomościami posiadają teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, związanym z zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem inwestycji budowlanych. Wykształcenie zdobyte w ramach tej specjalności pozwala im na podjęcie pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów samorządowych wszystkich szczebli oraz w biurach projektów i firmach deweloperskich. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci specjalności Administrowanie i obrót nieruchomościami mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, specjalista ds. rozwoju regionalnego, zarządca nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Kontynuacja kształcenia 
Absolwenci GWSH (oraz innych uczelni) studiów I stopnia (studia inżynierskie) - kierunek Gospodarka przestrzenna mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia (magisterskich) w siedzibie głównej GWSH w Katowicach, na kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie w administracji samorządowej bądź też na innych specjalnościach lub uczelniach.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardem kształcenia obowiazującym na kierunku Gospodarka przestrzenna (www.nauka.gov.pl).

 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Socjologia
 • Technologie informacyjne
 • Przedmioty humanistyczne - do wyboru (Podstawy filozofii, Podstawy
 • psychologii, Podstawy logiki lub Podstawy etyki)
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Podstawy i teorie gospodarki przestrzennej
 • Matematyka
 • Statystyka
 • Geografia ekonomiczna
 • Historia architektury i urbanistyki
 • Fizyka
 • Podstawy geodezji
 • Kartografia
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy budownictwa i architektury
 • Zasady projektowania
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Społeczno-kulturowe i regionalne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Planowanie przestrzenne
 • Geograficzne systemy informacji przestrzennej
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Ekonomika miast i regionów
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Samorząd terytorialny
 • Strategia rozwoju gminy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Administrowanie i obrót nieruchomościami (studia I stopnia)

 • Prawo administracyjne (materialne)
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Gleboznawstwo
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Kataster nieruchomości
 • Administrowanie nieruchomościami
 • Rzeczoznawstwo i wycena nieruchomości
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Planowanie regionalne
 • Gospodarka terenami zieleni
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Waloryzacja przestrzeni
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+