PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wiedza o społeczeństwie

Drukuj


 

Rodzaj: studia podyplomowe kwalifikacyjne.

O przedmiocie wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny, korzystający z dorobku nauk społecznych (historii, socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach i psychologii).

Celem kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie jest rozwijanie aktywności społecznej ucznia, zaangażowania w sprawy wspólnot, których jest członkiem, empatii, odpowiedzialności wobec innych, samodzielności, umiejętności funkcjonowania w grupach społecznych. Konieczna jest zatem taka realizacja treści nauczania przedmiotu, aby uczniowie nabyli wymienione kompetencje oraz rozumieli przydatność poszczególnych zagadnień w codziennym życiu człowieka. Kształcenie to ma także prowadzić do ugruntowania postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i tolerancji. Ma ono również sprzyjać rozwojowi umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania złożonych problemów oraz sprzyjać aktywności w różnych obszarach życia społecznego, a także dokonywaniu świadomych i racjonalnych wyborów w życiu publicznym. Uczeń ma być zdolny do planowania własnego rozwoju, brania udziału w dyskusjach publicznych, tworzenia i weryfikacji informacji, posługiwania się nowoczesną techniką informacyjną, analizowania zjawisk społecznych i radzenia sobie z sytuacjami złożonymi. Musi przy tym umieć korzystać ze swoich praw.

DLA KOGO

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla nauczycieli historii oraz  dla nauczycieli innych przedmiotów po ukończonych studiach wyższych. 

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje i umiejętności kształcenia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.
W sytuacji pojawiających się nowych wyzwań w zreformowanej szkole program studiów ma zapewnić przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zgodnie z podstawą programową.

Podczas studiów uczestnicy:

 • zostaną przygotowani do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła;
 • pogłębią swoja wiedzę z zakresu treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.
 • nabędą umiejętność analizowania sytuacji politycznej oraz przemian społecznych
 • poznają nowatorskie techniki dydaktyczne pomocne w nauczaniu przedmiotu  „Wiedza o społeczeństwie”;
 • nabędą, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  i ponadpodstawowych umiejętności kształtowania wśród uczniów postaw obywatelskich i kompetencji społecznych oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WIEDZA O0 SPOŁECZEŃSTWIE 

Moduł I - Aktywny udział w życiu społecznym – społeczeństwo obywatelskie – 60h

 1. Wybrane elementy  socjologii  (, charakterystyka współczesnego społeczeństwa, role społeczne, typy rodziny, wartości a światopogląd, procesy grupowe)
 2. Filozofia społeczna i i etyka w życiu publicznym
 3. Samorządność społeczna, lokalna i regionalna
 4. Kultura i środki społecznego przekazu- media w społeczeństwie
 5. Rola technologii informacyjnej w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie 

Moduł II – Dydaktyka i metodyka wiedzy o społeczeństwie – 60h

 1. Gamifikacja procesu nauczania wiedzy o społeczeństwie
 2. Warsztaty metodyczne (metody aktywizujące)
 3. Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie

Moduł III–  Współczesne stosunki międzynarodowe- 60h

 1. Podstawy geografii politycznej, organizacje międzynarodowe
 2. Współczesne systemy polityczne
 3. Demokracja i jej mechanizmy
 4. Integracja europejska i problemy globalizacji
 5. Terroryzm a problemy migracyjne

Moduł IV – Ustrój polityczno-prawny RP – 75h

 1. Organy władzy publicznej w RP
 2. Administracja publiczna
 3. Prawo w RP
 4. Ustrój samorządu terytorialnego
 5. Sektor socjalny w Polsce i w Europie
 6. Wolontariat w świetle przepisów prawa i w praktyce

Moduł V – Prawa człowieka i wolności obywatelskie – 45h

 1. Prawa człowieka i system ich ochrony
 2. Międzynarodowe i pozarządowe organizacje na rzecz ochrony praw  człowieka
 3. Mniejszości narodowe, etniczne i społeczne

Moduł VI – Aktywny udział w życiu gospodarczym – 60h   

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej
 3. Wymagania współczesnego rynku pracy
 4. Różne formy działalności gospodarczej  a system podatkowy
 5. Europejska integracja ekonomiczna a gospodarka wolnorynkowa

Łącznie 360 godzin dydaktycznych  + 60 godzin praktyk

WARUNKI ZALICZENIA STUDIÓW

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających  osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz  z praktykami,
 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji zgamifikowanych zajęć  z wybranego modułu  podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie.

SPOSOBY REALIZACJI

 Zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawie programowej przedmiotu słuchacze poznają szerokie spektrum metod aktywizujących, m.in. nauczanie problemowe, metody kształcące umiejętności społeczne, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (np. burza mózgów, drzewo decyzyjne, metaplan, analiza SWOT, symulacja i odgrywanie ról).

Poznają zasady wykorzystania  tekstów źródłowych, badań statystycznych, wykresów i diagramów,

metody pracy grupowej – dyskusje,  projekty edukacyjne. Zapoznają się ze sposobami  korzystanie z nowych technologii (między innymi, portali internetowych, aplikacji dydaktycznych).

Nowatorskimi metodami będą wykorzystanie narzędzia krytycznego myślenia, oraz gamifikacja procesu dydaktycznego.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści, wykładowcy i pracownicy Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Zadbaliśmy o to, aby zwłaszcza zajęcia warsztatowe prowadzone były przez praktyków pracujących , na co dzień z dziećmi i młodzieżą w szkołach i  w placówkach oświatowych.

CZAS TRWANIA

3 semestry - 360 godzin + 60 godzin praktyk

Zajęcia odbywają się nie więcej niż dwa weekendy w miesiącu:

- soboty: od 9.00 - do maksymalnie 15.00

- niedziele: od 9.00 - do maksymalnie 15.00 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł płatne w dwunastu ratach po 250 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%) płatne w dwunastu ratach po 237,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+