PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Wiedza o społeczeństwie

Drukuj


 

Rodzaj: studia podyplomowe kwalifikacyjne.

O przedmiocie wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny, korzystający z dorobku nauk społecznych (historii, socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach i psychologii).

Celem kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie jest rozwijanie aktywności społecznej ucznia, zaangażowania w sprawy wspólnot, których jest członkiem, empatii, odpowiedzialności wobec innych, samodzielności, umiejętności funkcjonowania w grupach społecznych. Konieczna jest zatem taka realizacja treści nauczania przedmiotu, aby uczniowie nabyli wymienione kompetencje oraz rozumieli przydatność poszczególnych zagadnień w codziennym życiu człowieka. Kształcenie to ma także prowadzić do ugruntowania postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i tolerancji. Ma ono również sprzyjać rozwojowi umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania złożonych problemów oraz sprzyjać aktywności w różnych obszarach życia społecznego, a także dokonywaniu świadomych i racjonalnych wyborów w życiu publicznym. Uczeń ma być zdolny do planowania własnego rozwoju, brania udziału w dyskusjach publicznych, tworzenia i weryfikacji informacji, posługiwania się nowoczesną techniką informacyjną, analizowania zjawisk społecznych i radzenia sobie z sytuacjami złożonymi. Musi przy tym umieć korzystać ze swoich praw.

DLA KOGO

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla nauczycieli historii oraz  dla nauczycieli innych przedmiotów po ukończonych studiach wyższych. 

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje i umiejętności kształcenia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.
W sytuacji pojawiających się nowych wyzwań w zreformowanej szkole program studiów ma zapewnić przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zgodnie z podstawą programową.

Podczas studiów uczestnicy:

 • zostaną przygotowani do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła;
 • pogłębią swoja wiedzę z zakresu treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.
 • nabędą umiejętność analizowania sytuacji politycznej oraz przemian społecznych
 • poznają nowatorskie techniki dydaktyczne pomocne w nauczaniu przedmiotu  „Wiedza o społeczeństwie”;
 • nabędą, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  i ponadpodstawowych umiejętności kształtowania wśród uczniów postaw obywatelskich i kompetencji społecznych oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WIEDZA O0 SPOŁECZEŃSTWIE 

Moduł I - Aktywny udział w życiu społecznym – społeczeństwo obywatelskie – 60h

 1. Wybrane elementy  socjologii  (, charakterystyka współczesnego społeczeństwa, role społeczne, typy rodziny, wartości a światopogląd, procesy grupowe)
 2. Filozofia społeczna i i etyka w życiu publicznym
 3. Samorządność społeczna, lokalna i regionalna
 4. Kultura i środki społecznego przekazu- media w społeczeństwie
 5. Rola technologii informacyjnej w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie 

Moduł II – Dydaktyka i metodyka wiedzy o społeczeństwie – 60h

 1. Gamifikacja procesu nauczania wiedzy o społeczeństwie
 2. Warsztaty metodyczne (metody aktywizujące)
 3. Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie

Moduł III–  Współczesne stosunki międzynarodowe- 60h

 1. Podstawy geografii politycznej, organizacje międzynarodowe
 2. Współczesne systemy polityczne
 3. Demokracja i jej mechanizmy
 4. Integracja europejska i problemy globalizacji
 5. Terroryzm a problemy migracyjne

Moduł IV – Ustrój polityczno-prawny RP – 75h

 1. Organy władzy publicznej w RP
 2. Administracja publiczna
 3. Prawo w RP
 4. Ustrój samorządu terytorialnego
 5. Sektor socjalny w Polsce i w Europie
 6. Wolontariat w świetle przepisów prawa i w praktyce

Moduł V – Prawa człowieka i wolności obywatelskie – 45h

 1. Prawa człowieka i system ich ochrony
 2. Międzynarodowe i pozarządowe organizacje na rzecz ochrony praw  człowieka
 3. Mniejszości narodowe, etniczne i społeczne

Moduł VI – Aktywny udział w życiu gospodarczym – 60h   

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej
 3. Wymagania współczesnego rynku pracy
 4. Różne formy działalności gospodarczej  a system podatkowy
 5. Europejska integracja ekonomiczna a gospodarka wolnorynkowa

Łącznie 360 godzin dydaktycznych  + 60 godzin praktyk

WARUNKI ZALICZENIA STUDIÓW

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających  osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz  z praktykami,
 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji zgamifikowanych zajęć  z wybranego modułu  podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie.

SPOSOBY REALIZACJI

 Zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawie programowej przedmiotu słuchacze poznają szerokie spektrum metod aktywizujących, m.in. nauczanie problemowe, metody kształcące umiejętności społeczne, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (np. burza mózgów, drzewo decyzyjne, metaplan, analiza SWOT, symulacja i odgrywanie ról).

Poznają zasady wykorzystania  tekstów źródłowych, badań statystycznych, wykresów i diagramów,

metody pracy grupowej – dyskusje,  projekty edukacyjne. Zapoznają się ze sposobami  korzystanie z nowych technologii (między innymi, portali internetowych, aplikacji dydaktycznych).

Nowatorskimi metodami będą wykorzystanie narzędzia krytycznego myślenia, oraz gamifikacja procesu dydaktycznego.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści, wykładowcy i pracownicy Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Zadbaliśmy o to, aby zwłaszcza zajęcia warsztatowe prowadzone były przez praktyków pracujących , na co dzień z dziećmi i młodzieżą w szkołach i  w placówkach oświatowych.

CZAS TRWANIA

3 semestry - 360 godzin + 60 godzin praktyk

Zajęcia odbywają się nie więcej niż dwa weekendy w miesiącu:

- soboty: od 9.00 - do maksymalnie 15.00

- niedziele: od 9.00 - do maksymalnie 15.00 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł płatne w dwunastu ratach po 250 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%) płatne w dwunastu ratach po 237,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+