PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychokorekcja zaburzeń zachowania

Drukuj

Co z tym nastolatkiem? Psychokorekcja zaburzeń zachowania.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych, a także innych osób zainteresowanych rozwojem kompetencji wychowawczych.

OPIS KIERUNKU:

W programie studiów podyplomowych zostały wykorzystane najnowsze doświadczenia w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom wypracowane przez Aleksandrę Karasowską – autorkę książki Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Mogą stać się one refleksją nad własnymi modelami myślenia o tych dzieciach i działaniami na ich rzecz, a jednocześnie mogą przyczynić się do poszerzenia umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami zachowania i podejmowania prób ich eliminowania z pożytkiem dla dzieci i pracujących z nimi nauczycieli/wychowawców.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy  o wpływie czynników środowiskowych na zachowania oraz pogłębienie wiedzy na temat nauczania i wychowania dzieci o zaburzonym rozwoju psychospołecznym w szkole lub w placówkach opieki. Dzieci przejawiające zaburzenia zachowania są dla nas wyzwaniem. Pokonanie trudności, jakich doświadczamy  w pracy z nimi, może nas wiele nauczyć. Każdy nauczyciel czy wychowawca, poprzez swoje reakcje, może przyczynić się do korygowania zaburzonych zachowań lub do ich wzmacniania. Może tez w istotny sposób wpływać na procesy zachodzące w grupie, której uczestnikami są takie dzieci. Program studiów oraz prezentowane podejście do problematyki zaburzonych zachowań, jak i procesów zachodzących pomiędzy dzieckiem – rodziną – instytucją/szkołą, może być inspiracją do dalszych działań i poszukiwań zgodnie ze słowami Marii Montessori, iż w życiu dziecka trzeba wytworzyć tyle dobra, aby wyparło zło. Nie jest bowiem naszym celem prezentowanie gotowych rozwiązań, ponieważ takich nie ma, ale nauczenie umiejętnego analizowania sytuacji i budowania strategii, które prowadzą do korygowania zaburzonych zachowań.

STRUKTURA PROGRAMU:

 •          Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.
 •          Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu. Rodzina dotknięta problemem alkoholowym, przemocą, ubóstwem. Diagnoza rodziny i planowanie pomocy.
 •          Dziecko z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii korygującej.
 •          Praca z grupą i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
 •          Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem.
 •          Metoda projektu w socjoterapii.
 •          Praca z dzieckiem w kontakcie indywidualnym.
 •          Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 •          Zmiana jest możliwa. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (SFA).
 •          Terapia behawioralna w psychokorekcji zaburzeń zachowania.
 •          Pedagogika zabawy. Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego, poszerzanie świata doznań.
 •          Terapia zajęciowa z elementami arteterapii.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Aleksandra Karasowska - psycholog, licencjonowany trener PTP, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez wiele lat prowadziła terapię dzieci i rodzin (w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym), autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych realizowanego na zlecenie PARPA; aktualnie prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka; przez 7 lat prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu socjoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; autorka publikacji z zakresu profilaktyki oraz pomocy dziecku i rodzinie, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i wychowawców a także innych grup zawodowych, opiekun merytoryczny Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

prof. dr hab. Wiesław Karolak – wykładowca ASP w Łodzi. Artysta plastyk, pedagog, studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych. Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji, mail art., warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych). Wystawy w Galeriach, Muzeach, Centrach Artystycznych, Uczelniach, w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i za granicą (w Anglii, Austrii, Brazylii, Finlandii, w Niemczech, Norwegii, USA).

dr Małgorzata Kuśpit - adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich oraz jest członkiem Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania. Specjalizuje się w problematyce osobowościowych  i emocjonalnych aspektów funkcjonowania jednostek zdolnych i uzdolnionych, psychologii twórczości,  różnic indywidualnych,  konfliktów oraz  agresji  w kontekście edukacyjnym, aktywizujących metod w pracy z grupą. Autorka publikacji naukowych i popularno- naukowych poświęconych tej problematyce. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i menadżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę.

Alina Szulirz – pedagog, socjoterapeuta, kierownik świetlicy socjoterapeutycznej, pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, autor i koordynator projektów z zakresu pomocy społecznej dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną, autorka publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, przewodnicząca Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.

Mariola Gajek-Czapla - magister pedagogiki specjalnej, socjoterapeutka. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie w specjalności oligofrenopedagogika, studia podyplomowe socjoterapii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Nauczyciel i wychowawca w szkołach i placówkach specjalnych. Trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji. Nauczyciel metodyki kształcenia i wychowania upośledzonych umysłowo w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach oraz na kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Nauczyciel konsultant w RODN i IP „WOM” w Rybniku. Dyrektor w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz Trening Zastępowania Agresji w grupie wychowanków MOS w Gliwicach. Uzyskała uprawnienia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Beata Chren - absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Aktorka i lalkarka. W latach 2007 – 2010 była związana z Teatrem Rozrywki. Przez ostatnie lata współtworzyła przedstawienia lalkowe w prywatnych przedsięwzięciach oraz współpracowała z Siemianowickim Centrum Kultury prowadząc dziecięcy teatr lalkowy.

Zajęcia poprowadzą również nauczyciele – konsultanci Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach i wykładowcy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry - 230 godzin w tym 30 godzin praktyk

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł : płatne w ośmiu ratach po 375 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 356,25zł

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+