Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia

Drukuj

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe poświęcone kształceniu IOD w sektorze zdrowia. Łączymy naukę z doświadczeniem biznesowym.

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

Najlepsza forma przygotowania do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w sektorze zdrowia

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określenia jego statusu, wymagań i pozycji w organizacji. W praktyce szereg podmiotów działających w sektorze zdrowia – w tym podmioty lecznicze publiczne i niepubliczne (szpitale, kliniki, przychodnie, laboratoria), apteki oraz firmy medyczne i farmaceutyczne – zobowiązanych jest do powołania IOD.

Pełnienie funkcji IOD w podmiotach z sektora zdrowia wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji: wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, znajomości przepisów szczegółowych z zakresu prawa medycznego, technicznych i organizacyjnych, zasad ochrony danych osobowych oraz szeregu tzw. umiejętności miękkich. 

Program studiów podyplomowych kierujemy przede wszystkim do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję IOD. Będzie on również atrakcyjny dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia z perspektywy przepisów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.

Specjalizacja

Studia podyplomowe stworzone są z myślą o praktycznym przygotowaniu do pełnienia funkcji IOD w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych.

Praktyczna wiedza

220 godzin praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia.

Zajęcia w Warszawie

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w Warszawie w salach wykładowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Jednocześnie zajęcia transmitowane będą online.

Praktycy dla praktyków

Zajęcia prowadzone przez praktyków z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w sektorze zdrowia.

Aktywne metody nauczania

Metody nauki sprawdzone na studiach podyplomowych IOD, opierają się w znacznej części na  sporządzaniu i analizie projektów dokumentów, umów, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń.

Networking

Kładziemy nacisk na networking wśród profesjonalistów w zakresie ochrony danych w sektorze zdrowia. Zarówno zajęcia, jak i planowane spotkania integracyjne pozwolą na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń zawodowych. 

Aby zapoznać się z programem, kliknij tutaj


Kadra:
 

 

Studia szczególnie polecamy:

Udział w studiach podyplomowych IOD w sektorze zdrowia szczególnie polecamy:

 • osobom pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiotach z sektora zdrowia, w tym w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych  (szpitalach, klinikach, przychodniach, laboratoriach), aptekach oraz firmach medycznych i farmaceutycznych
 • osobom pracującym lub prowadzącym podmioty lecznicze, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie ochrony i zarządzania danymi osobowymi
 • osobom zarządzającym w podmiotach leczniczych, firmach medycznych i farmaceutycznych (prezesi, dyrektorzy, kierownicy)
 • osobom odpowiedzialnym w podmiotach leczniczych lub firmach farmaceutycznych za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi, w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych
 • szpitalnym rzecznikom praw pacjenta
 • prawnikom, radcom prawnym i adwokatom, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędną do pełnienia funkcji IOD w podmiotach leczniczych
 • specjalistom z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, którzy chcą uzyskać wiedzę prawniczą niezbędną do pełnienia funkcji IOD
 • wszystkim osobom, które chcą zdobyć nowy, ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód oraz wiedzieć, jak wykonywać go w polskich i międzynarodowych podmiotach z sektora zdrowia;
 • wszystkim osobom zainteresowanym ochroną danych osobowych w sektorze zdrowia.

Korzyści dla słuchaczy:

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia:

 • poznasz specyfikę ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych;
 • poznasz m.in. zasady przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej, w związku z monitoringiem wizyjnym w placówkach leczniczych, w telemedycynie, transplantologii, badaniach klinicznych itp.
 • spotkasz praktyków, którzy na co dzień zajmują się ochroną danych osobowych w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych
 • poznasz wytyczne wynikające z kodeksu postępowania dot. przetwarzania danych osobowych w sektorze zdrowia, o których opowiedzą osoby bezpośrednio zaangażowane w prace nad kodeksem
 • poznasz techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiotach z sektora zdrowia
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się m.in.:
 • prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • zarządzania incydentami
 • sporządzania i prowadzenia dokumentacji dot. ochrony danych osobowych (w tym rejestru czynności, klauzul zgód, klauzul informacyjnych, polityki bezpieczeństwa) w podmiotach z sektora zdrowia
 • sporządzania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • poznasz zasady zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz zapewnienia zgodności z przepisami (Information Risk Management and Compliance) w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz zasady prowadzenia audytów systemów informatycznych w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz praktyczne aspekty działania IOD i organizacji grupy (działu) IOD oraz wdrożenia RODO w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz zasady współpracy z zarządem i decydentami w organizacji, pozyskiwania i obsługi pacjentów, zawierania umów i budowania relacji z pacjentami, a także zasady odpowiedzialności i możliwości ubezpieczenia IOD w podmiotach leczniczych
 • nawiążesz nowe kontakty zawodowe oraz wymienisz się doświadczeniami z innymi IOD oraz wykładowcami.

 

Organizacja zajęć:

Miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w Warszawie w salach wykładowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Higieny

ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

www.pzh.gov.pl

Zakładamy prowadzenie studiów w trybie hybrydowym. By zadbać o bezpieczeństwo naszych słuchaczy, przewidujemy równoczesną transmisję online zajęć stacjonarnych. Taki tryb zajęć pozwoli na uczestnictwo w studiach bez konieczności wychodzenia z domu. Jeżeli w związku z epidemią Covid-19 nie będzie możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, do czasu ustania zagrożenia zajęcia prowadzone będą wyłącznie w trybie on-line. 

Dzięki doświadczeniu naszych wykładowców oraz dostosowaniu materiałów do formuły online również ten sposób prowadzenia zajęć pozwala na realizację programu studiów na bardzo wysokim poziomie i przekazanie całej zakładanej wiedzy.

Czas trwania

2 semestry (220 godzin)

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy w miesiącu:

 • w soboty w godz. 9.15 – 16.15
 • w niedziele w godz. 9.15 – 16.15

Terminy

Aktualnie prowadzimy rekrutację na I edycję studiów Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia.

Rekrutacja trwa do: 31 marca 2021 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów zwracamy opłatę rejestracyjną i czesne.

 

Opłaty:

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 6400 zł: płatne w ośmiu ratach po 800 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 6080 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 760 zł

 

Szczegółowych informacji nt. studiów udzielają pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń GWSH

 

Proces rejestracji:

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+