PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Projekt „Pielęgniarstwo na miarę potrzeb” - Program Rozwojowy AG (GWSH) w Katowicach

Drukuj

 

[1 marca 2023 r.] Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza studentów kierunku „Pielęgniarstwo – I stopień” na bezpłatne szkolenie epidemiologiczno-demograficzne (RKO), które realizowane  jest w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo na miarę potrzeb – Program Rozwojowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach” nr projektu POWR.05.05.00-00-0013/18 Działanie 5.5 PO WER - Rozwój usług pielęgniarskich. 

 • Termin szkolenia :  marzec 2023 – czerwiec 2023
 • Grupy: max 7 osobowe
 • Zapisy oraz szczegółowe inflacje udziela: Anna Ciołek – Koordynator projektu
 • tel.  32 35 70 644 email: anna.ciolek@akademiagornoslaska.pl
 • Ilość miejsc ograniczona. 

 


 

Tytuł projektu: "Pielęgniarstwo na miarę potrzeb" - Program Rozwojowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

Wartość projektu: 2 189 575,27 zł  (w tym kwota dofinansowania: 2 123 888,01 zł).

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej V (Wsparcie dla obszaru zdrowia) - Działanie 5.5 PO WER - Rozwój usług pielęgniarskich

 

Główny cel projektu:

Celem gł. projektu jest poprawa jakości kształcenia GWSH na kierunku pielęgniarstwo i zwiększenie liczby absolwentów kierunku otrzymujących prawo wykonywania zawodu o min. 25% w stosunku do roku akademickiego 2017/2018 oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji Uczestników Projektu (105 os, 97K, 8M) odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne do 30.09.2023r.

Cel gł. zostanie zrealizowany przez wprowadzenie modyfikacji do Programu Rozwoju GWSH na kierunku Pielęgniarstwo i wdrożenie cel. szczegół. mających swoje odzwierciedlenie w zadaniach projektowych:

 1. Wdrożenie programu stypendialnego dla 15 studentek z rocznika 2017/18 z najlepszą średnią ocen;
 2. Dostosowanie zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży - dla 105 os.(97K, 8M) z roczników 2017/18-2020/21 z najlepszą śr. ocen;
 3. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych dostosowanych do zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych - dla 105 os. (97K, 8M) z roczników 2017/18-2020/21 z najlepszą śr. ocen;
 4. Przygotowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Absolwenta dla 15 studentek z rocznika 2017/18

Realizacja projektu, poprzez osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER - Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, celu tematycznego 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

 

Grupa docelowa projektu:

Grupą docelową projektu jest 105 osób (97K, 8M) - studentów/-ek GWSH na II-IV roku studiów kier. pielęgniarstwo, zrekrutowanych spośród studentów/-ek, którzy podjęli/podejmą studia w roku:

 • 2017:15os.(15K),
 • 2018:30os.(28K, 2M)
 • 2019:30os.(27K, 3M)
 • 2020:30os.(27K, 3M).

Będzie to w każdym roku ok. 60% osób posiadających najlepsze wyniki w nauce (w latach 2018-2020 założenie na podst. prognoz-50 studentów/rok, w 2017 studia rozpoczęło 25K) wyrażających chęć udziału w projekcie, a tym samym w pr. stypendialnym i Pr. Rozwoju Absolwenta i/lub pr. doskonalenia kompetencji na podst. realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych i płatnych praktyk zawodowych. Uczestnicy Projektu wyłonieni zostaną na podst. rankingu stworzonego na początku każdego roku akademickiego, z uwzględnieniem średniej ocen za rok poprzedni (wyjątek - studenci z rocznika 2017/18 - ranking powstanie w I 2019r., a stypendia wypłacane będą od IV semestru). Ze względu na fakt, iż zawód pielęgniarki jest silnie sfeminizowany, także studia na tym kierunku podejmuje niewielu mężczyzn. Do tej pory w GWSH (wcześniej w SWSZ w Katowicach) było ich na roku ok. 8%. Założono, że działania projektowe mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania kier. wśród M, nie zmieni to jednak drastycznie struktury płci w zawodzie. Szacuje się wzrost ilości mężczyzn podczas kolejnych naborów na studia do 12% wszystkich studentów oraz na poziomie ok. 8% jeśli chodzi o udział w projekcie i przynależność do gr. najlepszych studentów.

 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia GWSH na kierunku pielęgniarstwo i zwiększenie liczby absolwentów kierunku otrzymujących prawo wykonywania zawodu o min. 25% w stosunku do roku akademickiego 2017/2018 oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji Uczestników Projektu (105 os - 97K, 8M) odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne do 30.09.2023r. Cel główny zostanie zrealizowany przez wprowadzenie modyfikacji do Programu Rozwoju GWSH na kierunku Pielęgniarstwo i wdrożenie cel. szczegół. mających swoje odzwierciedlenie w zadaniach projektowych:

 1. Wdrożenie programu stypendialnego dla 15 studentek z rocznika 2017/18 z najlepszą średnią ocen;
 2. Dostosowanie zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży - dla 105 os.(97K, 8M) z roczników 2017/18-2020/21 z najlepszą śr. ocen;
 3. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych dostosowanych do zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych - 105 studentów/-ek (97K, 8M) z roczników 2017/18-2020/21 z najlepszą śr. ocen;
 4. Przygotowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Absolwenta dla 15 studentek z rocznika 2017/18;

Grupą docelową projektu jest 105 os. (97K,8M) - studentów/-ek GWSH na II-IV roku studiów kier. pielęgniarstwo, zrekrutowanych spośród studentów/-ek, którzy podjęli/podejmą studia w latach 2017-2020. Zadania umożliwiają osiągnięcie celu głównego i celów szczegół. POWER i są efektem zdiagnozowanych potrzeb oraz oczekiwań grupy docelowej. 

Materiały do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Załącznik nr 6 do Regulaminu
Załącznik nr 8a do Regulaminu
Załącznik nr 11a do Regulaminu
Załącznik nr 12 do Regulaminu
Załącznik nr 13 do Regulaminu

Harmonogram szkolenia „Komunikowanie z osobami w wieku podeszłym”
Harmonogram szkolenia „Geriatria i gerontologia”

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+