PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach realizuje projekt pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwany dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszony Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanym dalej „komunikatem”.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister przyznał Uczelni środki finansowe w wysokości ogółem 90 000,00 zł, słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. 

Środki przeznaczone zostaną na:

  • zakup dostępu do elektronicznych baz naukowych, elektronicznych podręczników, czasopism i aktów prawnych,
  • zakup oprogramowania i licencji służącego do realizacji zajęć w formie zdalnej,
  • zakup narzędzi do nauczania i uczenia się w formie zdalnej dla studentów oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, które umożliwi nauczycielom akademickim prowadzenie tych zajęć z wykorzystaniem przestrzeni i sprzętu do bezpiecznej, szybkiej i bezawaryjnej transmisji danych
  • zapewnienie wsparcia technicznego w obsłudze aplikacji – szkolenia oraz publikacja materiałów dydaktycznych.

Działania te mają zapewnić infrastrukturę do organizacji kształcenia na odległość, w tym przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego, a także podnieść jakości w realizowaniu zadań wynikających z konieczności prowadzenia kształcenia na odległość, a także zagwarantować uczestnikom kształcenia na odległość odpowiednie warunki, aby proces edukacji mógł odbywać się bez zakłóceń.

Odbiorcami projektu będzie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, studenci , nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia, którzy skorzystają ze sprzętu elektronicznego umożliwiającego udział w realizacji zajęć na odległość.

Projekt przyniesienie trwałą poprawę efektywności w nauczaniu na odległość oraz zwiększy dostępność do zajęć edukacyjnych dla osób nieposiadających wystarczającego sprzętu do udziału w realizacji zajęć na odległość. 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+