PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH Katowice bez barier

Drukuj

 

Od stycznia 2020 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „GWSH Katowice bez barier” nr POWR.03.05.00-00-A075/19, który ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej, architektonicznej i organizacyjnej GWSH dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany w ramach środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Poprzez realizację projektu Uczelnia dąży do stworzenia przestrzeni dostępnej dla osób wszelkimi stopniami i przyczynami niepełnosprawności oraz do wyszkolenia kadry uczelnianej w obszarze niepełnosprawności, co zostanie osiągnięte poprzez wdrożenie zmian:

  • powołanie Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnością, 
  • likwidujących bariery architektoniczne w budynku A i C w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym w Żorach;
  • w zakresie zastosowania technologii wspierających: dostosowanie strony internetowej, digitalizację katalogów biblioteki, instalację tablic interaktywnych z funkcją lokalizatora, zakup pętli indukcyjnych dla osób z dysfunkcjami słuchu;
  • w zakresie zastosowania technologii wpierających proces kształcenia: wdrożenie systemu umożliwiającego streaming wykładów i ich repozytorium;
  • przeszkolenie pracowników Uczelni z zakresu obsługi studenta z niepełnosprawnością; bezpieczeństwa i ewakuacji os. z niepełnosprawnością oraz wdrażania procesów dydaktycznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, zapewniających im równy dostęp do wysokiej jakości kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania: 834 951,97 zł

Wkład własny Uczelni: 25 823,27 zł.

 

Kontakt:

Mgr Aleksandra Bialik
Tel. (32) 357 05 49
e-mail: aleksandra.bialik@gwsh.pl

Mgr Anna Ciołek
Tel. (32) 357 06 32
e-mail: anna.ciolek@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+