Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zaproszenia do złożenia oferty

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców do złożenia oferty w zakresie przygotowania projektów „miękkich” (badawczych, szkoleniowych, upowszechniających) oraz twardych (infrastrukturalnych) finansowanych ze środków zewnętrznych (funduszy UE, programów i grantów krajowych oraz międzynarodowych). Oferta powinna zawierać:

  • W przypadku osób fizycznych - CV Oferenta ze wskazaniem:

o   projektów, przygotowanych przez Oferenta w okresie 2007-2013 (należy podać nazwę, wartość projektu, źródło finansowania oraz krótką charakterystykę projektu oraz grupy docelowej),

o   doświadczenia w realizacji projektów ze środków zewnętrznych (tytuł, wartość projektu, źródło finansowania, funkcja pełniona w projekcie oraz okres zaangażowania w realizację projektu),

o   rekomendacji instytucji, które skorzystały z usług Oferenta,

o   oferty cenowej z podziałem na projekty „miękkie” i „twarde” (z uwzględnieniem przygotowania wniosko-biznesplanów oraz studiów wykonalności),

  • w przypadku przedsiębiorców – wskazanie:

o   projektów, przygotowanych przez Oferenta w okresie 2007-2013 (należy podać nazwę, wartość projektu, źródło finansowania oraz krótką charakterystykę projektu oraz grupy docelowej),

o   doświadczenia w realizacji projektów ze środków zewnętrznych (tytuł, wartość projektu, źródło finansowania, funkcje pełnione w projekcie przez personel Oferenta oraz okres zaangażowania w realizację projektu),

o   rekomendacji instytucji, które skorzystały z usług Oferenta,

o   oferty cenowej z podziałem na projekty „miękkie” i „twarde” (z uwzględnieniem przygotowania wniosko-biznesplanów oraz studiów wykonalności).

 

Oferty prosimy przesyłać e-mailowo na adres Koordynatora Biura Projektów Rozwojowych: iza.markiewicz@gwsh.pl do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie rodzi żadnych zobowiązań ze strony Uczelni i nie obliguje Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej do podjęcia współpracy z Oferentem.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+