PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zaproszenia do złożenia oferty

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców do złożenia oferty w zakresie przygotowania projektów „miękkich” (badawczych, szkoleniowych, upowszechniających) oraz twardych (infrastrukturalnych) finansowanych ze środków zewnętrznych (funduszy UE, programów i grantów krajowych oraz międzynarodowych). Oferta powinna zawierać:

  • W przypadku osób fizycznych - CV Oferenta ze wskazaniem:

o   projektów, przygotowanych przez Oferenta w okresie 2007-2013 (należy podać nazwę, wartość projektu, źródło finansowania oraz krótką charakterystykę projektu oraz grupy docelowej),

o   doświadczenia w realizacji projektów ze środków zewnętrznych (tytuł, wartość projektu, źródło finansowania, funkcja pełniona w projekcie oraz okres zaangażowania w realizację projektu),

o   rekomendacji instytucji, które skorzystały z usług Oferenta,

o   oferty cenowej z podziałem na projekty „miękkie” i „twarde” (z uwzględnieniem przygotowania wniosko-biznesplanów oraz studiów wykonalności),

  • w przypadku przedsiębiorców – wskazanie:

o   projektów, przygotowanych przez Oferenta w okresie 2007-2013 (należy podać nazwę, wartość projektu, źródło finansowania oraz krótką charakterystykę projektu oraz grupy docelowej),

o   doświadczenia w realizacji projektów ze środków zewnętrznych (tytuł, wartość projektu, źródło finansowania, funkcje pełnione w projekcie przez personel Oferenta oraz okres zaangażowania w realizację projektu),

o   rekomendacji instytucji, które skorzystały z usług Oferenta,

o   oferty cenowej z podziałem na projekty „miękkie” i „twarde” (z uwzględnieniem przygotowania wniosko-biznesplanów oraz studiów wykonalności).

 

Oferty prosimy przesyłać e-mailowo na adres Koordynatora Biura Projektów Rozwojowych: iza.markiewicz@gwsh.pl do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie rodzi żadnych zobowiązań ze strony Uczelni i nie obliguje Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej do podjęcia współpracy z Oferentem.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+