Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, a system audytu/kontroli wewnętrznej

Drukuj

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA:

  • Członków Zarządu, Rad Nadzorczych, kadry kierowniczej
  • Specjalistów i menedżerów ryzyka (w tym ryzyka operacyjnego IT Risk Officer’s, akceptantów poziomu ryzyka, pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem pionów, jednostek, komórek organizacyjnych, osób przygotowujących się do budowy lub oceny systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w jednostce
  • Audytorów
  • Pracowników działów zgodności i adekwatności
  • Analityków, w tym ryzyka operacyjnego

Szkolenie poświęcone jest problematyce ryzyka operacyjnego i aspektom związanym z podejściem do zarządzania ryzykiem operacyjnym, kontroli wewnętrznej i systemu audytu, z jakimi na co dzień spotykają się instytucje. Zajęcia dostarczają materiałów i wiedzy teoretycznej a także wielu praktycznych informacji na temat projektowania i budowy systemów wspierania zarządzania ryzykiem operacyjnym, kontroli wewnętrznej i systemu audytu oraz sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami i problemami w tym obszarze. Doświadczony praktyk, były pracownik KNF odpowie na zadane pytania oraz usystematyzuje i zaktualizuje działania uczestników szkolenia w zakresie zarządzania RO, kontroli wewnętrznej i systemu audytu. Przekazane zostaną informacje dot. najczęściej identyfikowanych zastrzeżeń i nieprawidłowości KNF w zarządzaniu RO, kontroli wewnętrznej i systemu audytu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia i regulacje wewnętrzne:

1. Przykładową strategię/politykę/instrukcję zarządzania RO, regulamin kontroli wewnętrznej, zakres kontroli dla komórki audytu wewnętrznego z obszaru zarządzania ryzykiem
2. Instrukcję samooceny procesów zarządzania RO, sprawozdanie z obszaru kontroli wewnętrznej dla Rady Nadzorczej, raport pokontrolny, plan kontroli wewnętrznej,
3. Procedurę przeglądu zarządczego procesów i procedur zarządzania RO, ocenę efektywności mechanizmów kontroli
4. Procedurę przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej i funkcjonowania zarządzania RO,
5. Instrukcję audytu wewnętrznego (metodologia przeprowadzania audytu wewnętrznego, mapowanie ryzyk, częstotliwość przeprowadzania audytu, wzory raportów, tryb wykonywania zaleceń poaudytowych i tryb odwoławczy)
6. Zakres badań dla komórki audytu wewnętrznego z obszarów zarządzania ryzykiem
7. Plan audytu (wieloletni i roczny)
8. Wzorzec okresowego sprawozdania dla Rady Nadzorczej z wykonanych zadań audytowych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – metodykami zarządzania ryzykiem, praktyką zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i dostosowanie do wymogów regulatorów np. KNF. Ponadto poprzez udział w zajęciach uzupełnimy wiedzę o technikach szacowania ryzyka operacyjnego, w tym IT. Podstawową korzyścią uczestnictwa w szkoleniu jest pogłębienie wiedzy o zadaniach i funkcjach specjalisty ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym (RO) w jednostce oraz podniesienie umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie. Uczestnik szkolenia usystematyzuje wiedzę dot. systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego i podniesie kwalifikacje zawodowe poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w zarządzaniu przedsiębiorstwa, w tym w organizacji kontroli wewnętrznej i audytu. Szkolenie wyposaży uczestnika w profesjonalną wiedzę z dziedziny metod przeprowadzania audytu i kontroli wewnętrznej, oceny ryzyka oraz procesów zarządzania przedsiębiorstwa. Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności przydatne do planowania, realizacji i nadzoru nad kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym oraz wykorzystania wyników kontroli i audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

METODYKA/TREŚCI SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów dotyczących sposobów zarządzania ryzykiem.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość regulacji i systemu ryzyk występujących przedsiębiorstwie, w szczególności systemu zarządzania ryzykami.

Polecane zapoznanie się z:

1. Rekomendacje KNF: M, D, H.
2.Uchwała 258/2011 KNF dot. zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej (rozdz.1-5),
3. CRD IV (art.88,91-92), CRR (ART.79-87),
4. Guidelines nr 44 (EBA wytyczne dot. zarządzania),
5. Metodyka BION (2015), kwestionariusz BION,
6. „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF

 PROGRAM:

I. Strategia w zakresie ryzyka operacyjnego

1. Zakres strategii (terminologia, strategia/polityka/instrukcja, zakres stosowania)
2. Przeglądy i ocena efektywności

II
. Ocena kompetencji Zarządu dokonywana przez Radę Nadzorczą

1. Struktura organizacyjna
2. Realizacja obowiązku wyodrębnienia komórki ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym
3. Podział zadań i unikanie konfliktu interesów

III. Zarządzanie systemami informatycznymi

1. Pozycja komórki informatyki
2. Dokumentacja systemów i danych
3. Polityka bezpieczeństwa informacji i inne regulacje

IV. Zarządzanie procesami

1. Inwentaryzacja procesów i właściciele procesów
2. Przegląd zgodności procesów z procedurami

V. Identyfikacja zagrożeń obecnych i nowych: procesów, produktów, systemów

1. Rejestracja straty operacyjnej
2. Linie biznesowe
3. Incydenty i straty: zrealizowane i niezrealizowane, pending-loss, near-miss, rapidly recovered, powiązane i rozciągnięte w czasie
4. Uzgadnianie (rekoncyliacja) rejestru
5. Samoocena ryzyka
6. Ocena ryzyka, mapa ryzyka przedsiębiorstwa
7. Testy warunków skrajnych i ich analiza

VI. Zasady przeciwdziałania ryzyku

1. Rekomendacja M - dobra praktyka zarządzania (struktura, wymogi),
2. Poziomy ryzyka, weryfikacja zabezpieczeń przed ryzykiem,
3. Zasady transferu ryzyka, ubezpieczenia,
4. Plany ciągłości działania

VII. Monitoring ryzyka

1. Limity i KRI
2. Monitorowanie ryzyka procesów– pkt. 15.2 Rekomendacji M

VIII. Raporty o ryzyku operacyjnym

1. Odbiorcy: Rada, Zarząd, właściciele procesów
2. Zawartość raportów

IX. Przegląd zarządczy w ryzyku operacyjnym

1. Przegląd systemu oceny i zarządzania ryzykiem operacyjnym
2. Procedura przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej: identyfikacja, jakość, unikanie konfliktu interesów

X. Nieprawidłowości i zakłócenia w systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym

1. Najczęstsze nieprawidłowości i wady zarządzania systemem RO stwierdzone podczas inspekcji UKNF

XI. Wymogi regulacyjne funkcjonowania systemu kontroli wewnętrzneji audytu wewnętrznego

1. Uchwała nr 258/2011 KNF dot. zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu
   kontroli wewnętrznej
2. Rekomendacja H KNF
3. Metodyka BION (2015)
4. Kwestionariusz BIONjh
5. Podręcznik inspekcji na miejscu KNF
6. Dyrektywa UE 36/2013 r.(CRD IV)
7.Rozporządzenie UE nr 575 (CRR)
8. Zestaw dokumentów EBA: Guidelines (wytyczne dot.zarządzania)
9. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
10. Raporty COSO (I-III)

XII. Funkcjonowanie i organizacja systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie

1. Obowiązki i rola organów w systemie kontroli wewnętrznej (RN i Zarząd)
2. Rekomendacja H- dobre praktyki audytu, omówienie niewłaściwych praktyk i uchybień stwierdzonych w trakcie inspekcji UKNF
3. System kryteriów efektywności w kontroli wewnętrznej
4. Kontrola bieżąca, arkusz samokontroli, kontrola następna
5. System kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

XIII. Funkcjonowanie i organizacja systemu audytu w przedsiębiorstwie

1. System audytu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
2. Niezależność i obiektywizm systemu audytu, a nadzór
3. Modele audytu
4. Zadania systemu audytu
5. Mapy ryzyka – ocena ryzyka audytu – identyfikacja newralgicznych obszarów
6. System planowania kontroli audytu wewnętrznego
7. Metodyka przeprowadzania audytu
8. Przegląd i ocena efektywności mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej i audytu
     wewnętrznego,
9. Utrzymanie jakości badań audytowych
10. Zadania systemu audytu wewnętrznego w metodyce BION
11. Międzynarodowy Standard Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego
12. Warsztaty badań audytowych

XIV. Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

1. Kwalifikacje i standardy kontrolera i audytora wewnętrznego (wiedza, doświadczenie, umiejętności, odporność psychiczna, cechy osobowe, standardy zachowania)
2. Standardy i dobre praktyki zawodowej kontrolera i audytora wewnętrznego

XV. System kontroli funkcjonalnej

1. Planowanie kontroli wewnętrznej, częstotliwość, zakres kontroli funkcjonalnej
2. Identyfikowanie ryzyka w systemie kontroli funkcjonalnej (procesy)
3. Mapowanie ryzyka w systemie kontroli funkcjonalnej
4. Metodyka przeprowadzania, weryfikacji i oceny kontroli funkcjonalnej
5. Raportowanie i postępowanie pokontrolne (zalecenia)

XVI. Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

1. System raportowania (zakres, czasotermin)

VII. Zmiany wymogów KNF w zakresie systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

1. Aktualizacja metodologii BION (2014) w zakresie obszaru zarządzania i systemu kontroli wewnętrznej (arkusz BION)
2. Aktualizacja dokumentu Podręcznik inspekcji na miejscu (2013)
3. Warsztaty – omówienie zaleceń poinspekcyjnych KNF w systemie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

PROWADZĄCY:

Mariusz Wilkus - Praktyk bankowiec, wykładowca uczelni w Polsce i zagranicą m.in. Wyższej Szkoły Bankowej w   Poznaniu, University Birmingham, specjalizacja: ryzyko operacyjne, audyt i kontrola wewnętrzna, compliance oraz ład korporacyjny, biegły sądowy z zakresu bankowości przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Były pracownik UKNF w Warszawie, Pion Inspekcji Banków (licencja audytora zakończona egzaminem państwowym), kierujący zespołem inspekcyjnym w bankach, specjalizacja: audyt i kontrola wewnętrzna, przed zatrudnieniem w UKNF pracownik Getin Banku S.A. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener. Współpracownik instytucji edukacyjnych i szkoleniowych wielu przedsiębiorstw, banków w Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu. Skutecznie wdrożył system zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu i compliance w wielu przedsiębiorstwach w Polsce.   

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9 h szkoleniowych,

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

KOSZT UCZESTNICTWA: 390,00 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. 32 357 06 06, 32 357 06 05, 696 728 230,696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+