Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)

Drukuj

Kurs przedstawia autorskie propozycje diagnostyczne i terapeutyczne w oparciu o prezentacje i filmy. Kurs stanowi teoretyczne wprowadzenie do warsztatów praktycznych pt. " Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi"

ODBIORCY KURSU

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej) oraz studentów fizjoterapii i medycyny (od 5 semestru) oraz osoby, które nie są fizjoterapeutami, a spejalizują sie w psychologii i pedagogice.

 

Kursy praktyczne wymagają już podstawowej wiedzy z zakresu fizjoterapii.

Cele kursu:

1. Zapoznanie uczestnika z rozwojem postawy ciała w aspekcie napięcia posturalnego.
2. Przygotowanie do przeprowadzania diagnozy u niemowląt i dzieci oraz prognozy prowadzenia terapii neurorozwojowej dzieci z wadami postawy ciała w oparciu o analizę wielkości i rozkładu napięcia posturalnego.
3. Wprowadzenie do problematyki zaburzeń przetwarzania sensorycznego w zakresie podstawowych układów sensorycznych w powiązaniu z zaburzeniami kontroli posturalnej i napięcia posturalnego.
4. Uświadomienie konieczności współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, neurochirurgiem, logopedą, psychologiem, przedstawicielem firm zaopatrzenia ortopedycznego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

1. Uczestnik zna podstawowe pojęcia związane z rozwojem napięcia posturalnego i jego zaburzenia
2. Uczestnik zna studium zachowań motorycznych E. Köng – test kontroli posturalno-motorycznej w okresie niemowlęcym
3. Uczestnik rozumie związki przyczynowo-skutkowe między zaburzeniami napięcia posturalnego i błędami postawy
4. Uczestnik zna test stabilizacji ciała M. Matyja do oceny napięcia posturalnego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
5. Uczestnik zna obserwację kliniczną wg J. Ayres oraz podstawowe testy południowokalifornijskie przeznaczone do oceny integracji sensomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
6. Uczestnik zna test TSFI do oceny integracji sensomotorycznej niemowląt

Umiejętności

1. Uczestnik potrafi rozpoznać cechy obniżonego napięcia posturalnego u niemowląt i dzieci
2. Uczestnik potrafi przygotować plan postępowania terapeutycznego u niemowląt i dzieci z zaburzeniami kontroli posturalnej
3. Uczestnik potrafi rozpoznać podstawowe zaburzenia przetwarzania sensorycznego u niemowląt w oparciu o test TSFI
4. Uczestnik potrafi rozpoznać podstawowe zaburzenia przetwarzania sensorycznego w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o obserwacje kliniczną J. Ayres i testy południowokalifornijskie
5. Uczestnik potrafi przygotować plan postępowania terapeutycznego u niemowląt i dzieci zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Kompetencje społeczne

1. Uczestnik ma świadomość, że uzyskana wiedza ma charakter podstawowy i stanowi wstęp do dalszego kształcenia w obszarze neurorozwojowego podejścia do wad postawy ciała i zaburzeń sensorycznych
2. Uczestnik potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zdaje sobie sprawę z konieczności uzupełniania ich przez całe życie i inspirowania procesu uczenia się innych osób; nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje, w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów


KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

doc. dr n.k.f Małgorzata Matyja
 - specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n.k.f. Anna Gogola - Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

RAMOWY PROGRAM KURSU

I dzień
I. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi w okresie przedszkolnym i 
szkolnym. 
1. Diagnoza: ( 2 godz.)
Obserwacja kliniczna wg J. Ayres (i elementy testu południowokalifornijskiego w ocenie 
układu dotykowego):
• u dziecka z prawidłowym rozwojem podstawowych układów 
sensorycznych
• u dzieci z nadwrażliwością układu dotykowego i westybularnego
• u dzieci z niedowrażliwością układu dotykowego, westybularnego i 
proprioceptywnego
2. Terapia (2 godz.) Stymulacja nadwrażliwych i niedowrażliwych układów sensorycznych 
II. Diagnoza i terapia dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami posturalno- 
motorycznymi w aspekcie zaburzonego mechanizmu antygrawitacyjnego (2 godz.).
1. Studium postawy poszerzone o ocenę jakości mechanizmu antygrawitacyjnego i 
wybranych cech kompensacji obniżonego napięcia posturalnego. 
2. Analiza porównawcza wzorców posturalnych i motorycznych dzieci z różnymi 
typami napięcia posturalnego w oparciu o kartę badań M. Matyja.
3. Propozycje terapeutyczne w odniesieniu do dzieci różnymi typami napięcia posturalnego. 

II dzień
I. Diagnoza i terapia dzieci w okresie niemowlęcym z zaburzeniami posturalno- 
motorycznymi (rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego w zakresie szeroko pojętej normy) 
(2 godz.).
1. Analiza porównawcza rozwoju dzieci z różnymi typami napięcia posturalnego w 
oparciu o studium zachowań motorycznych
2. Propozycje rozwiązań terapeutycznych w odniesieniu do dzieci z różnymi typami 
napięcia posturalnego. (2 godz.)
II. Znaczenie informacji proprioceptywnych w systemie sterowania ruchem.
1. Diagnoza ( 2 godz.) 
Określenie typu napięcia posturalnego u niemowląt w oparciu o autorski test A. 
Gogola oraz ocena poziomu integracji sensorycznej z wykorzystaniem testu TSFI.
2. Terapia (2 godz.) Efekty wpływu stymulacji neurorozwojowymi technikami proproprioceptywnymi na poziom integracji sensorycznej niemowląt. Analiza przebiegu eksperymentu klinicznego.

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  28-29.09.2019 r

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 9.00 - 16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. numer 3, SALA 006/niski parter

KOSZT UCZESTNICTWA: 540 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+