Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego 4 modułowy kurs

Drukuj

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego - kurs 4 modułowy

 

ODBIORCY KURSU: Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (najwcześniej na ostatnim roku studiów), lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA - kliknij

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. Grupa docelowa obejmuje dzieci z wszelkimi dysfunkcjami układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce, wady rozwojowe rdzenia kręgowego), zespołami genetycznymi (zespół Downa, Ehlersa-Danlosa, Marfana), zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w stanach pourazowych, pooperacyjnych oraz z wadami postawy ciała. Metodę DENEMS można sklasyfikować jako podejście neurofizjologiczne oraz neurorozwojowe.

W metodzie DENEMS istotną rolę odgrywają trzy zmienne charakteryzujące pacjenta: wiek, poziom niepełnosprawności (wyrażony za pomocą skali Gross Motor Function Classification Score (GMFCS)) oraz dominujący typ zaburzeń napięcia mięśniowego (hiper- vs hipotonia). Wszystkie z nich wpływają na dobór środków terapeutycznych. Odmienne podejście stosowane jest u niemowląt, u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz u młodzieży. Inne środki dedykowane są osobom o wysokim stopniu niepełnosprawności (GMGCS IV-V) oraz pacjentom z niepełnosprawnością umiarkowaną i lekką (GMFCS I-II), jak również z podwyższonym (hipertonia) i obniżonym (hipotonia) napięciem mięśniowym. Proces terapeutyczny obejmuje młodych pacjentów w całym okresie ich rozwoju i dojrzewania, od momentu urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych, tj. do czasu uzyskania pełnego skostnienia szkieletu. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

Terapia w metodzie DENEMS rozpoczyna się od tzw. przygotowania do ruchu (części przygotowawczej). Jest to na ogół miejscowa forma oddziaływania mająca na celu przygotowanie tkanek do głównej części terapii poprzez minimalizację niepożądanych objawów, takich jak zaburzenia napięcia mięśniowego (spastyczność, sztywność, wiotkość), dyskinezy (atetoza, ataksja) i/lub dostarczenie prawidłowych wrażeń sensorycznych do centralnego układu nerwowego (tzw. przygotowanie sensoryczne). W części przygotowawczej, ze względu na zwiększające się wraz z wiekiem rozmiary ciała dziecka, u starszych i cięższych pacjentów wykorzystywana jest tzw. ‘pomoc 3 ręki’, tj. uzyskiwana za pomocą prostego systemu podwieszeń (także z użyciem elastycznych linek) możliwość uniesienia ciała (lub jego części) nad powierzchnię podłoża i ustabilizowania go w celu aplikacji odpowiedniej techniki przygotowawczej.

Część główna terapii w metodzie DENEMS jest ukierunkowana przez dobór tzw. ‘startera’, czyli takiego obszaru motoryki, który w największym stopniu wstrzymuje dalszy rozwój, lub w którym najsilniej ogniskują się objawy procesów kompensacyjnych. Starter ustalany jest na podstawie wyników procesu diagnostycznego i jest zależny od wieku i stopnia ciężkości uszkodzenia układu nerwowego. W metodzie stosowane są unikalne techniki tzw. ‘niskiej stymulacji’ dedykowane pacjentom z objawami hipertonii i nadpobudliwości oraz techniki ‘wysokiej stymulacji’ dla pacjentów hipotonicznych o obniżonej pobudliwości. Poprowadzenie danej techniki torem wysokiej lub niskiej stymulacji odbywa się na drodze odpowiedniej, zindywidualizowanej manipulacji jej parametrami, np. wielkością aplikowanej siły, czasem i częstotliwością jej aplikacji, kierunkiem i zwrotem wektora siły, stopniem wstępnego rozciągnięcia tkanek, zakresem wykonywanego ruchu, stopniem wprowadzonej niestabilności wywołującej reakcje równowagi pacjenta.

Metoda DENEMS opiera się o jak najbardziej realistyczną ocenę i weryfikację oczekiwań pacjenta lub jego opiekunów. Ma to bezpośredni związek z procesem diagnozowania. Przed przystąpieniem do niego zawsze następuje zapoznanie się z oczekiwaniami, a po zakończeniu – rzetelna ich weryfikacja. Jest to trudne zadanie, gdyż oczekiwania w większości przypadków nie idą w parze z realną prognozą. W tych działaniach wymagane jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz uwzględnienie możliwości emocjonalnego odbioru udzielanych pacjentom informacji.

CEL SZKOLENIA:

Edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności diagnozy oraz swobodnego doboru środków terapeutycznych w odniesieniu do trzech zmiennych charakteryzujących pacjenta: wieku, poziomu niepełnosprawności (wyrażonego za pomocą skali Gross Motor Function Classification Score (GMFCS)) oraz dominującego typu zaburzeń napięcia mięśniowego (hiper- vs hipotonia). Prezentowany w metodzie DENEMS proces terapeutyczny obejmuje młodych pacjentów w całym okresie ich rozwoju i dojrzewania, od momentu urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych, tj. do czasu uzyskania pełnego skostnienia szkieletu. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Absolwent posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów powstawania różnych form zaburzonego napięcia mięśniowego (spastyczność, sztywność, hipotonia),
 • Absolwent posiada wiedzę praktyczną do przeprowadzenia poprawnie diagnozy z pacjentami w różnym wieku,
 • Absolwent potrafi samodzielnie planować i wyznaczać kierunki postępowania terapeutycznego w usprawnianiu osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego w zależności od wieku oraz poziomu niepełnosprawności wyrażonego za pomocą skali GMFCS,
 • Absolwent potrafi zaplanować terapię zarówno na pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania,
 • Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • Absolwent wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,

Umiejętności:

 • Absolwent potrafi odpowiednio ocenić rodzaj zaburzonego napięcia
 • Absolwent potrafi odpowiednio dostosować środki terapeutyczne w zależności od zaburzonego napięcia mięśniowego, wieku pacjenta oraz stopnia niepełnosprawności
 • Absolwent potrafi prawidłowo zaplanować terapię w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji,
 • Absolwent posiada umiejętność samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania terapeutycznego,
 • Absolwent potrafi pracować w zespole wielospecjalistycznym,
 • Absolwent zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
 • Absolwent potrafi posługiwać się schematem postępowania terapeutycznego u osób wykazujących wzmożenie napięcia mięśniowego w różnych okresach rozwoju pacjenta,

Kompetencje społeczne:

 • Absolwent jest świadom własnych ograniczeń,
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Absolwent samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

dr n. k. f. Anna Gogola - Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

 

 dr hab. Rafał Gnat, prof. ndzw. fizjoterapii,  katedry podstaw fizjoterapii AWF w Katowicach. Absolwent stażu naukowego, Erasmus University Rotterdam. od 2012  instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac. Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii, itp. Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach. 

 

CZAS TRWANIA:  20 dni -  Całość 160 h zegarowych = 186 2/3h lekcyjnych

NAJBLIŻSZY TERMIN I MODUŁ - 16-20.01.2021  (5 DNI)

                                         II MODUŁ - 13-17.02.2021  (5 DNI)

                                        III MODUŁ - 13-17.03.2021   (5 DNI)

                                        IV MODUŁ - 17-21.04.2021  (5 DNI) 

 

Po ukończeniu każdego modułu uczestnik otrzymuje zaswiadczenie. Certyfikat wydawany jest po ukończeniu całości kursu - czyli 4 modułów.

Po ukończeniu całości kursu (4 moduły), uczestnik zostaje wpisany przez prowadzących na listę certyfikowanych fizjoterapeutów metody DENEMS 

GODZINY REALIZACJI:  09:00 - 17:00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul Harcerzy Września nr 5/ Aula III  - 2 piętro 

KOSZT UCZESTNICTWA:  1500 zł za MODUŁ/ CAŁOŚĆ 6000 zł

minimalna liczba osób -  14 OSÓB, maksymalna - 20 OSÓB

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie po ukończeniu każdego modułu, certyfikat ukończenia szkolenia po ukończeniu całości kursu (4 moduły).

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISYosoby zainteresowane kursem proszę o kontakt z naszym biurem.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

I moduł: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=836645
 
II moduł: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=836728
 
III moduł: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=836769
 
IV moduł: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=836789

KONTAKT:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+