Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego 4 modułowy kurs

Drukuj

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego - kurs 4 modułowy

 

ODBIORCY KURSU: Szkolenie DENEMS® kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów) i studentów fizjoterapii (najwcześniej na ostatnim roku studiów), lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa.

 

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

 

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

<= ZAPISY (kliknij w datę po lewej stronie)

Celem longitudinalnych ( długookresowych ) działań podejmowanych zgodnie z metodą DENEMS jest uzyskanie przez pacjenta jak najwyższych kompetencji społecznych, dzięki zastosowaniu zintegrowanego podejścia włączając fizjoterapię, robotykę, ortopedię, neurorchirurgię oraz komunikację alternatywną.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

 

CEL SZKOLENIA:

Edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności diagnozy oraz swobodnego doboru środków terapeutycznych w odniesieniu do trzech zmiennych charakteryzujących pacjenta: wieku, poziomu niepełnosprawności (wyrażonego za pomocą skali Gross Motor Function Classification Score (GMFCS)) oraz dominującego typu zaburzeń napięcia mięśniowego (hiper- vs hipotonia). Prezentowany w metodzie DENEMS proces terapeutyczny obejmuje młodych pacjentów w całym okresie ich rozwoju i dojrzewania, od momentu urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych, tj. do czasu uzyskania pełnego skostnienia szkieletu. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Absolwent posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów powstawania różnych form zaburzonego napięcia mięśniowego (spastyczność, sztywność, hipotonia),
 • Absolwent posiada wiedzę praktyczną do przeprowadzenia poprawnie diagnozy z pacjentami w różnym wieku,
 • Absolwent potrafi samodzielnie planować i wyznaczać kierunki postępowania terapeutycznego w usprawnianiu osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego w zależności od wieku oraz poziomu niepełnosprawności wyrażonego za pomocą skali GMFCS,
 • Absolwent potrafi zaplanować terapię zarówno na pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania,
 • Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • Absolwent wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,

Umiejętności:

 • Absolwent potrafi odpowiednio ocenić rodzaj zaburzonego napięcia
 • Absolwent potrafi odpowiednio dostosować środki terapeutyczne w zależności od zaburzonego napięcia mięśniowego, wieku pacjenta oraz stopnia niepełnosprawności
 • Absolwent potrafi prawidłowo zaplanować terapię w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji,
 • Absolwent posiada umiejętność samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania terapeutycznego,
 • Absolwent potrafi pracować w zespole wielospecjalistycznym,
 • Absolwent zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
 • Absolwent potrafi posługiwać się schematem postępowania terapeutycznego u osób wykazujących wzmożenie napięcia mięśniowego w różnych okresach rozwoju pacjenta,

Kompetencje społeczne:

 • Absolwent jest świadom własnych ograniczeń,
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Absolwent samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,

 


 

O kursie i formie prowadzenia:

Szkolenie organizowane jest w 4 modułach oddzielonych od siebie około miesięczną przerwą pozwalającą absolwentom na sukcesywne wdrażanie uzyskanej wiedzy do codziennej praktyki. Około 70% czasu jego trwania  stanowią zajęcia praktyczne. Ideą przewodnią jest wykształcenie terapeuty ‘sprawnego i rozumiejącego’, bez przeładowywania programu nadmiarem teorii. Jednorazowo w szkoleniu uczestniczy maksymalnie 20 osób. Podczas zajęć seminaryjnych ćwiczenia prowadzone są w układzie ‘1 do 1’ (uczestnicy ćwiczą w parach ze sobą) lub w formie grupowej (maksymalnie 5 osób na grupę). Praca z pacjentami, na zakończenie każdego dnia, również odbywa się w grupach. Jedna grupa prowadzi swojego pacjenta przez cały czas trwania jednego modułu szkolenia.

Zajęcia w dziennym wymiarze 8h lekcyjnych odbywają się w godzinach 9.00-17.00 z godzinną przerwą na lunch. Przewidziane są również krótkie przerwy kawowe.

Co zapewniamy na kursie: 

 • Wszystkie zajęcia prowadzone osobiście przez autorów metody, tj. wiedzę i doświadczenie
 • Autorskie karty badania do wykorzystania we własnej praktyce
 • Obszerne podręczniki kursowe
 • Zajęcia w formie wykładowej, seminaryjnej (ćwiczenia z partnerem z kursu) i klinicznej (praca z pacjentem)
 • Obecność odpowiednio wyselekcjonowanych pacjentów
 • Pełne zaplecze sprzętowe
 • Catering
 • Miłą i niekrępującą atmosferę

Co po kursie?

Ukończenie szkolenia potwierdzane jest certyfikatem sygnowanym przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute. Upoważnia on absolwentów do posługiwania się metodą w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej. Certyfikat jest opatrzony indywidualnym numerem, pod którym absolwenci zostaną zarejestrowani w bazie certyfikowanych terapeutów DENEMS. Możliwe jest uzyskanie certyfikatu w języku innym niż polski wraz ze szczegółową specyfikacją programu nauczania, co bywa wymagane przez podmioty zatrudniające fizjoterapeutów w Polsce i innych krajach. Uzyskanie certyfikatu upoważnia do uczestnictwa w dalszych, rozwijających szkoleniach z zakresu metody DENEMS.

 

PLAN SZKOLENIA:

I Moduł: Proces diagnostyczny w metodzie DENEMS

Wprowadzenie do metody, Organizacja pracy w metodzie, Karta diagnostyczna, Diagnostyka dzieci młodszych, Diagnostyka dzieci starszych, Przygotowanie do ruchu - techniki dla tkanek miękkich.

II Moduł: Praca ze starterami w metodzie DENEMS

Powiązanie karty badania z terapią, Planowanie procesu terapeutycznego, Praca ze starterem ‘dysocjacja’, Praca ze starterem ‘funkcja mięśnia’, przygotowanie do ruchu - techniki stawowe.

III Moduł: Techniki niskiej/wysokiej stymulacji w metodzie DENEMS oraz specyfika pracy w przypadku hipertonii

Praca na starterach z niską/wysoką stymulacją, Planowanie procesu terapeutycznego - makrocykl terapeutyczny, Specyfika postępowania w przypadku hipertonii, Przygotowanie do ruchu - techniki globalne.

IV Moduł: Specyfika pracy w przypadku hipotonii oraz hiperkinezy w metodzie DENEMS

Specyfika postępowania w przypadku hipotonii, Specyfika postępowania w przypadku hiperkinezy, Podejścia wspomagające metodę, Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA - kliknij


KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Instruktorzy są wyłącznymi autorami metody DENEMS (Developmental Neuro-Motor Stimulation). Metoda ta jest wynikiem ich ścisłej 3-letniej współpracy oraz kilkudziesięcioletnich doświadczeń w pracy fizjoterapeutycznej.

 

dr Anna Gogola - Pracownik Wydziału Fizjoterapii AWF Katowice, terapeutka neurorozwojowa, absolwentka licznych kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii (m. in. Neurac, Neurodynamika). Jest współautorką programu oraz instruktorką studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanego na GWSH w Katowicach, kierownikiem B+R projektu DreamMotion – opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego. Ponadto jest współautorką koncepcji interdyscyplinarnego podejścia do leczenia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, która została zaaplikowana w praktyce w Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej. Jest również współautorką metody fizjoterapeutycznej DENEMS oraz jest wieloletnią instruktorką innych szkoleń z zakresu terapii neurorozwojowej. W swej karierze opublikowała wiele prac z zakresu fizjoterapii pediatrycznej w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

 dr hab. Rafał Gnat - Profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.


 

CZAS TRWANIA:  20 dni -  Całość 160 h zegarowych = 186 2/3h lekcyjnych

NAJBLIŻSZY TERMIN I MODUŁ13-17.03.2021  (5 DNI) 

                                         II MODUŁ - 24-28.04.2021  (5 DNI) 

                                        III MODUŁ - 08-12.05.2021   (5 DNI)

                                        IV MODUŁ - 26-30.06.2021  (5 DNI)

 

GODZINY REALIZACJI:  09:00 - 17:00         

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul Harcerzy Września nr 5/ Aula III  - 2 piętro 

KOSZT UCZESTNICTWA:  1500 zł za MODUŁ/ CAŁOŚĆ 6000 zł

minimalna liczba osób -  14 OSÓB, maksymalna - 20 OSÓB

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie po ukończeniu każdego modułu, certyfikat ukończenia szkolenia po ukończeniu całości kursu (4 moduły).

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISYosoby zainteresowane kursem proszę o kontakt z naszym biurem.

 

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego - Moduł I - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=9407&uslugaId=916743

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego - Moduł II - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=9407&uslugaId=836728

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego - Moduł III - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=9407&uslugaId=836769

Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego - Moduł IV - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=9407&uslugaId=836789

KONTAKT: tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+