Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa

Drukuj

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej) oraz studentów (od 5 semestru fizjoterapii).

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń:
- Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
- Fizjoterapia Dziecka Ryzyka

CEL KURSU:

Zapoznanie uczestników z różnymi formami hipotonii mięśniowej oraz metodami fizjoterapeutycznymi oraz ortotycznymi stosowanymi w usprawnianiu osób zaburzoną regulacją napięcia ze szczególnym uwzględnieniem szlaków etiologicznych związanych ze postaciami dyskinetycznymi oraz móżdżkowymi.

Warsztaty stanowią praktyczną kontynuację szkolenia nt: „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi”.

Efekty szkolenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przyczyn powstawania zaburzeń pozapiramidowych,
 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przyczyn powstawania zaburzeń móżdżkowych,
 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przyczyn powstawania zaburzeń genetycznych,
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat wykorzystania metod fizjoterapeutycznych opartych na właściwościach układu proprocepcji,
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat wykorzystania metod fizjoterapeutycznych opartych na wiedzy z zakresu integracji sensomotorycznej,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu terapii dziecka z hipotonia posturalną,

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi przeprowadzić testy stosowane w ocenie hipermobilności oraz kinestezji,
 • Uczestnik potrafi dostosować odpowiednie środki fizjoterapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta z hipotonią posturalną,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio wyjaśnić rodzicom mechanizmy działania różnych metod usprawniania stosowanego u osób z hipotonią posturalną,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Uczestnik samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,PROGRAM: 

1.       Rola układu pozapiramidowego w procesie regulacji napięcia posturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zwojów podstawy mózgu

2.       Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego obserwowane w badaniu klinicznym – demonstracja

3.       Specyfika usprawniania dzieci z postaciami hipotoniczno-hiperkinetycznymi – demonstracja

4.       Specyfika usprawniania dzieci z postaciami hipertoniczno-hipokinetycznymi – demonstracja

5.       Podział funkcjonalny móżdżku oraz rola poszczególnych obszarów w kontroli posturalnej i motorycznej

6.       Objawy uszkodzenia móżdżku obserwowane w badaniu klinicznym u dzieci w różnych okresach rozwojowych – demonstracja

7.       Klasyfikacja wraz z krótką charakterystyką trzech form zespołu Downa oraz ocena poziomu hipotonii

8.       Specyfika usprawniania dzieci z zespołem Downa w różnych okresach rozwojowych - demonstracja

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

doc. dr n.k.f. Małgorzata Matyja Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych/ 14 zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 25-26.01.2020

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul. Harcerzy Września nr 3/ Aula III/ II piętro

KOSZT UCZESTNICTWA: 690 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+