Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa

Drukuj

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej) oraz studentów (od 5 semestru fizjoterapii).

Elementy tego kursu są integralną cześcią NOWEGO kursu Wykorzystanie metody Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) w terapii osób z różnymi formami wzmożonego napięcia mięśniowego

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń:
- Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
- Fizjoterapia Dziecka Ryzyka

lub innych Kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

CEL KURSU:

Zapoznanie uczestników z różnymi formami hipotonii mięśniowej oraz metodami fizjoterapeutycznymi oraz ortotycznymi stosowanymi w usprawnianiu osób zaburzoną regulacją napięcia ze szczególnym uwzględnieniem szlaków etiologicznych związanych ze postaciami dyskinetycznymi oraz móżdżkowymi.

Warsztaty stanowią praktyczną kontynuację szkolenia nt: „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi”.

Efekty szkolenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przyczyn powstawania zaburzeń pozapiramidowych,
 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przyczyn powstawania zaburzeń móżdżkowych,
 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przyczyn powstawania zaburzeń genetycznych,
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat wykorzystania metod fizjoterapeutycznych opartych na właściwościach układu proprocepcji,
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat wykorzystania metod fizjoterapeutycznych opartych na wiedzy z zakresu integracji sensomotorycznej,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu terapii dziecka z hipotonia posturalną,

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi przeprowadzić testy stosowane w ocenie hipermobilności oraz kinestezji,
 • Uczestnik potrafi dostosować odpowiednie środki fizjoterapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta z hipotonią posturalną,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio wyjaśnić rodzicom mechanizmy działania różnych metod usprawniania stosowanego u osób z hipotonią posturalną,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Uczestnik samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,PROGRAM: 

1.       Rola układu pozapiramidowego w procesie regulacji napięcia posturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zwojów podstawy mózgu

2.       Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego obserwowane w badaniu klinicznym – demonstracja

3.       Specyfika usprawniania dzieci z postaciami hipotoniczno-hiperkinetycznymi – demonstracja

4.       Specyfika usprawniania dzieci z postaciami hipertoniczno-hipokinetycznymi – demonstracja

5.       Podział funkcjonalny móżdżku oraz rola poszczególnych obszarów w kontroli posturalnej i motorycznej

6.       Objawy uszkodzenia móżdżku obserwowane w badaniu klinicznym u dzieci w różnych okresach rozwojowych – demonstracja

7.       Klasyfikacja wraz z krótką charakterystyką trzech form zespołu Downa oraz ocena poziomu hipotonii

8.       Specyfika usprawniania dzieci z zespołem Downa w różnych okresach rozwojowych - demonstracja

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWAdr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych/ 14 zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: KURS zostaje przekszatłcony: 

Zapraszamy na kurs Wykorzystanie metody Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) w terapii osób z różnymi formami wzmożonego napięcia mięśniowego (elementy kursu Specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa są integralną częścią kursu Wykorzystanie metody Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) w terapii osób z różnymi formami wzmożonego napięcia mięśniowego)

szczegóły: https://www.gwsh.pl/kursy-i-szkolenia/kurs/wykorzystanie-metody-developmental-neuro-motor-stimulation.html

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38, sala C109/ parter

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+