Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lehnert-Schroth

Drukuj

Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lehnert-Schroth - autorski kurs dr B. Gołębiowskiej

Terapia Lehnert-Schroth jest metodą szeroko stosowaną w krajach zachodnich i godną polecenia ze względu na wieloaspektowe podejście do zagadnień korekcji skolioz. Uczestnikom kursu zostanie przekazana m.in. wiedza teoretyczna dotycząca metody oryginalnego sposobu badania, korekcji ustawienia miednicy, barków, terapii w odpowiednio dobranej pozycji, której nieodłącznym elementem jest tzw. "obrotowo-kątowy" system oddychania i trójpłaszczyznowa korekcja skolioz. Terapia Lehnert-Schroth ma również zastosowanie w nieskoliotycznych wadach postawy m.in. w ch. Scheuermanna.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku).

 

     SZKOLENIE CZASOWO WSTRZYMANE, ZOSTANIE URUCHOMIONE NIEBAWEM W ZMIENIONEJ FORMIE

Cel szkolenia:

przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zachowawczego leczenia skolioz i nieskoliotycznych wad postawy w zakresie diagnostyki i korekcji wyboczeń. Koncepcja Lehnert-Schroth ma zastosowanie w leczeniu zarówno dzieci, młodzieży i w rehabilitacji dorosłych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do zmienności posturalnych i towarzyszących im czynnościowych ograniczeniach. Całokształt postępowania w zmiennościach posturalnych obejmuje profilaktykę tych zaburzeń oraz właściwą ich korekcję lokalną w powiązaniu z globalną korekcją postawy często też przy współistnieniu emocjonalnego konfliktu z powodu deformacji i sposobem przeżywania dolegliwości bólowych

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie patologii i patomechaniki skolioz w powiązaniu z wiekiem pacjenta dot. skolioz wczesnodziecięcych, późnodziecięcych i młodzieńczych
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie diagnostyki i klasyfikacji skoliotycznie zmienionego narządu ruchu w oparciu o badania funkcjonalne, radiologiczne i według koncepcji Lehert-Schroth
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie zwiększenia wydolności krążeniowo-oddechowej przez naukę asymetrycznego oddechu zwanego „oddechowo-ortopedycznym systemem”
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie postępowania w nieskoliotycznych wadach postawy i ich korekcji
 • Uczestnik wykazuje wiedzę dotyczącą możliwości monitorowania zmian w postawie ciała i doboru środków zwiększających skuteczność postępowania korekcyjnego

Umiejętności:

 • Uczestnik posiada ogólną wiedzę w zakresie diagnostyki i korekcji skolioz w zależności od stopnia skrzywienia i klasyfikacji wg. Lehnert-Schroth (trzy-łukowa, cztero-łukowa)
 • Uczestnik potrafi wykonać korekcję wadliwej postawy skoliotycznej
 • Uczestnik potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Uczestnik potrafi zastosować terapeutyczne chwyty pomocnicze w korekcji wyboczeń skoliotycznych
 • Uczestnik potrafi przekazać wiedzę i zalecenia rodzicom dzieci i młodzieży ze skoliozą podczas wykonywania ćwiczeń i w codziennych czynnościach celem utrwalenia uzyskanej korekcji i poprawę wydolności posturalnej
 • Uczestnik potrafi zastosować terapię w nieskoliotycznych wadach postawy np. w chorobie Scheuermanna

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze zarówno efektywność kliniczną jak i efektywność ekonomiczną terapii
 • Uczestnik jest świadom ograniczenia często nadmiernie rozbudowanego leczenia, które nie ma uzasadnienia w przyczynowo-skutkowym postępowaniu terapeutycznym
 • Uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii
 • Uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, samokształcenia, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii, profilaktyki i rehabilitacji

RAMOWY PROGRAM:

Zajęcia teoretyczne:

 1. Teoretyczne podstawy metody Lehnert-Schroth, klasyfikacja skolioz
 2. Patogeneza, patomechanizm skolioz, skoliotyczny narząd ruchu, badanie  i dokumentacja, nomenklatura wg. Schroth
 3. Obraz kliniczny skoliozy, bloki, kliny, skoliotyczna torsja kręgosłupa
 4. Korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 3 – łukowej
 5. Korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 4 - łukowej
 6. „Obrotowy” system oddychania w skoliozie
 7. Nieskoliotyczne wady postawy i ich korekcja, wady wrodzone
 8. Organizacja ćwiczeń: indywidualne, stacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Zajęcia praktyczne:

 1. Korekcja skoliozy 3 – łukowej
 2. Korekcja skoliozy 4 – łukowej
 3. Terapeutyczne chwyty pomocnicze
 4. „Cylinder mięśniowy”, „obrotowy” system oddychania w skoliozie
 5. Terapia w nieskoliotycznych wadach postawy, chorobie Scheuermanna

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

asystentka - mgr Patrycja Wilczyńska - fizjoterapeutka od 2010 roku . Praktykę zawodową rozpoczęła w Polsce. Odbyła staż w placówkach publicznych na terenie Śląska m.in w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty oraz w Ośrodku Rehabilitacyjnymm - dr. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach. Od 2011 r. we Włoszech kontynuowała praktykę zawodową w Klinice Rehabilitacyjnej w San Giovanni La Punta, gdzie przyczyniła się do rozwoju sektora fizjoterapii domowej z dysfunkcjami neurologicznymi dla dorosłych i dzieci. Obecnie prowadzi prywatną praktykę zawodową w kraju. Ukończyła kursy: Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), kurs Ortopedyczno - fizjoterapeutyczny „Staw kolanowy”, „Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. Lehnert Schroth”, „Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja”, „Trening rehabilitacyjny w uszkodzeniach stawu kolanowego”, „ PFS diagnostyka funkcjonalna”.

CZAS TRWANIA: 3 dni, 27 h szkoleniowych/ 24 h zegarowe

KOLEJNY TERMIN:   19-21.02.2021 r. -SZKOLENIE ODWOŁANE

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE, SZKOLENIE BĘDZIE MIAŁO ZMIENIONĄ FORMĘ

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  9.00-17.00              

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: .1200 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE : uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl 

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+