Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ruch kadrowy w oświacie

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników działów kadrowo-płacowych szkół i przedszkoli oraz nauczycieli.

CEL SZKOLENIA:

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli
 • Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak postępować, aby prawidłowo nawiązać i rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem oraz Jakich formalności należy dopełnić
 • Jak ograniczyć wymiar etatu lub uzupełnić etat
 • Jaki wpływ rozwiązanie stosunku pracy ma na uprawnienia emerytalne i uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • Kiedy są podstawy do występowania na drogę sądową

Każdy przypadek i przepis jest szczegółowo omawiany i poparty licznymi przykładami.

PROGRAM:

 I. Nawiązywanie stosunków pracy z nauczycielami

 1. Podstawa zatrudnienia i rodzaj umowy o pracę (umowa zawierania z nauczycielem stażystą, umowa o pracę, zatrudnienie na podstawie mianowania)
 2. Możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy od 22 lutego 2015 r.
 3. Przekształcenie umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania
 4. Obowiązki pracownika i pracodawcy związane z zawarciem stosunku pracy w placówce oświatowej (zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie kwalifikacji itp.)

 II. Rozwiązywanie stosunków pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela

 1. Przesłanki wypowiedzenia i uzasadnienie
 2. Treść dokumentu wypowiedzenia stosunku pracy
 3. Doręczanie pism wypowiadających i rozwiązujących stosunek pracy
 4. Kryteria doboru pracownika do zwolnienia
 5. Ograniczenie i modyfikacja dopuszczalności wypowiadania stosunku pracy (urlop dla poratowania zdrowia, zwolnienie lekarskie, uprawnienia macierzyńskie, ochrona przedemerytalna, szczególna ochrona wynikająca z odrębnych ustaw)
 6. Konsultacje z zakładową organizacją związkową (zastrzeżenia, terminy)
 7. Uprawnienie do odprawy, zastosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych
 8. Przeniesienie w stan nieczynny (przesłanki, wpływ stanu nieczynnego na postępowanie sądowe, powrót ze stanu nieczynnego)
 9. Dochodzenie roszczeń związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy przed sądem pracy
 10. Wpływ rozwiązania stosunku pracy na uprawnienia emerytalne i uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

 III. Rozwiązanie stosunku pracy z innych przyczyn niż wymienione w art. 20 KN (porozumienie stron, długotrwała choroba, wiek, negatywna ocena pracy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia itd.)

 1. Treść dokumentów rozwiązujących stosunek pracy
 2. Ochrona stosunku pracy

 IV. Zmiana stosunku pracy na podstawie art. 22 KN (ograniczenie wymiaru etatu, uzupełnianie etatu )

 1. Treść porozumienia
 2. Rola związków zawodowych w procedurze ograniczenia pensum

 V. Dochodzenie roszczeń przed sądem pracy

 1. Roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy
 2. Niezbędne elementy pozwu do sądu pracy
 3. Rozstrzygnięcia sądów

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 


CZAS TRWANIA
: 1 dzień/7 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 15.04.2016, godz. 9.00-15.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

KOSZT UCZESTNICTWA: 290 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 06, 32 357 06 05, +48 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+