Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prawo pracy dla menedżera - kompendium wiedzy

Drukuj

Kurs przeznaczony jest dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, kierowników zarządzających zespołami oraz kadry kierowniczej zainteresowanej zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy.

CEL KURSU:

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem/firmą, podejmowania trudnych decyzji, a także rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dzięki pracy na przykładach, kazusach, aktach prawnych poznają aktualne uregulowania prawne w praktyce.

PROGRAM:

1.    Przyjęcie pracownika do firmy
•    Informacje o kandydacie
•    Rozmowa kwalifikacyjna – co jest dopuszczalne
•    Wybór formy prawnej zatrudnienia i świadczenia pracy
•    Wstępne badania i szkolenia

2.    Umowa o pracę
•    Rodzaje umów
•    Warunki zatrudnienia, treść umowy
•    Najczęstsze błędy w zakresie nawiązywania stosunku pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej

3.    Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy
•    Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
•    Formy zmiany uzależnione od wyrażenia zgody przez pracownika
•    Czasowe powierzenie innej pracy

4.    Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
•    Urlopy – bieżące, na żądanie, zaległe, proporcjonalne
•    Podział urlopu, przesunięcie terminu urlopu, odwołanie z urlopu
•    Zwolnienia od pracy (m.in. na wezwanie sądu, oddanie krwi, badania lekarskie)
•    Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

5.    Szczególne uprawnienia pracownika - rodzica
•    Urlopy i zwolnienia należne pracownikom-rodzicom (z uwzględnieniem najnowszych zmian)
•    Normy czasu pracy obowiązujące pracowników-rodziców
•    Ochrona stosunku pracy

6.    Odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji
•    Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna
•    Odpowiedzialność materialna
•    Za szkodę
•    Za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
•    Wina umyślna i nieumyślna pracownika

7.    Kontrola i dyscyplinowanie pracowników
•    Polecenie służbowe
•    Kontrola trzeźwości
•    Monitoring, kamery, GPS

8.    Odpowiedzialność kierownika za środowisko pracy wolne od dyskryminacji, mobbingu i molestowania
•    Granice i różnice między zwykłym dyscyplinowaniem pracownika a mobbingiem, molestowaniem lub nierównym traktowaniem
•    Aktualne orzecznictwo w sprawach o mobbing i dyskryminację

9.    Czas pracy w praktyce
•    Pojęcie czasu pracy
•    Harmonogramy
•    Ruchomy czas pracy
•    Dobra pracownicza
•    Okres odpoczynku dobowego i tygodniowego
•    Podróż służbowa
•    Praca w godzinach nadliczbowych i rekompensata za nią

10.    Rozstanie z pracownikiem
•    Za wypowiedzeniem
•    Bez wypowiedzenia
•    Za porozumieniem stron

11.    Pracodawca przed sądem
•    Spory z pracownikami
•    Wykroczenia przeciw prawom pracowników
•    Przestępstwa przeciw prawom pracowników
•    Odpowiedzialność pracodawcy wobec osób trzecich za działania pracownika

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

Agata Dąbrowska-Kędra – z wykształcenia prawnik, ukończyła także studia finansowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracowała na stanowiskach kierownika działów personalnych oraz jako dyrektor personalny. Prowadzi doradztwo z zakresu prawa pracy oraz prowadzenia kadr i współpracy ze związkami zawodowymi. Od 2010 r. prowadzi cykliczne szkolenia dla przyszłych pracowników kadr z zakresu prawa pracy, z naciskiem na praktyczne jego aspekty. Jest autorem systemów wynagrodzeń oraz programów motywacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi.

 

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 

CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 h szkoleniowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia odbywają się w trybie weekndowym, w soboty, w godz. 09.00 – 16.00

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 900 zł brutto/osobę (stawka VAT - zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w 2 ratach - pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (na podstawie pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w kursie), druga w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia kursu.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

ZALICZENIE: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w postaci testu kwalifikacyjnego.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+