PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Postępowanie Administracyjne

Drukuj

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

Wystąpienie stanu pandemii i przyjęte w tym zakresie przepisy wprowadziły ochronę stron postępowania i w pewnym sensie także organów administracji przed negatywnymi skutkami ograniczenia działalności instytucji życia publicznego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Przyjęte rozwiązania mają wpływ na trwające postępowania administracyjne stanowiąc o prowadzeniu ich w zakresie, w jakim nie uniemożliwia tego stan epidemii, z uwzględnieniem ochrony życia i zdrowia stron, uczestników postępowania oraz pracowników organu administracji. Obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) powoduje, że z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, zaś bieg terminów rozpoczętych ulega zawieszeniu. Dalsze regulacje prawne wprowadzją wyjątki od tej zasady, które należy pogodzić z tym, że to na organie administracji spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy, która umożliwi zakończenie postępowania w terminach wymaganych przez prawo po zakończeniu stanu epidemii, co może być niemożliwe w przypadku nadmiernego ograniczenia działań w postępowaniach administracyjnych w tym okresie.

W konsekwencji wprowadzonych zamian pojawiają się między innymi następujące pytania:

 • W jakim zakresie wprowadzone regulacje powodują zawieszenie postepowań administracyjnych ?
 • Jak wprowadzone regulacje wpływają na pozycję stron postępowania ?
 • Jakie obowiązki posiada organ administracyjny w związku z procedowaniem spraw w okresie pandemii ?
 • W jaki sposób liczyć terminy materialne i procesowe ?
 • W jaki sposób doręczane będą dokumenty w formie elektronicznej ?
 • Czy zaprzestanie czynności z powodu pandemii może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ?
 • Jakie skutki prawne wywoła ustanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ?
 • Jakie czynności podejmie organ po ustaniu stanu zawieszenia terminów ?

 

Między innymi na tego rodzaju pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • indywidualnych przedsiębiorców,
 • pracowników organów administracji

 

 

Program Szkolenia

 1. Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym
 2. Pozycja prawna stron postępowania
 3. Obowiązki organu w stanie epidemii
 4. Forma wykonywania zadań przez organy publiczne
 5. Skutki prawne ustania stanu zagrożenia
 6. Obowiązki dokumentacyjne
 7. Czynności podjemowane po ustaniu stanu zawieszenia terminów

 

 

Szkolenie prowadzi:

dr Marlena Sakowska - Baryła

doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, redaktor naczelna "ABI Expert" – pierwszego czasopisma poświęconego ochronie danych osobowych i zarządzaniu informacjami, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – współpomysłodawczyni utworzenia centrum. Wykłada w kilku wyższych uczelniach.

Specjalista w dziedzinie w ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie uczestniczy we wdrożeniach RODO w organizacjach prywatnych i publicznych. Jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem - ma za sobą przeszło 350 szkoleń, w których udział wzięło ponad 10.000 uczestników.

Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Prawo do ochrony danych osobowych”, współautorka podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, a także współredaktor naukowy książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO".


 

TERMIN:  22.06.2020

godziny:  12:00-14:00

CENA:  129 zł

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+