PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zamówienia bagatelne, zamówienia poniżej progów unijnych oraz usługi społeczne czyli NOWA ustawa Prawo zamówień publicznych

Drukuj

Zamówienia bagatelne, zamówienia poniżej progów unijnych oraz usługi społeczne czyli NOWA ustawa Prawo zamówień publicznych

szkolenie on-line

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaki jest zakres i cel zmian w nowej ustawie. Dowiedzą się czym są zamówienia bagatelne oraz jak procedować zakupy w tej procedurze oraz jakie tryby przetargowe i sposoby procedowania zamówienia obowiązywać będą w zamówieniach poniżej progów unijnych.

DLA KOGO:

Adresatami szkolenia są pracownicy szeroko pojętego sektora publicznego, zajmujący się procedowaniem zakupów wg ustawy Pzp.

 

 

PROGRAM:

I. Przygotowanie postępowania w przepisach nowej ustawy.

1. „Polityka zakupowa państwa” jako element konieczny do uwzględnienia w postępowaniach przetargowych po wejściu w życie ustawy Pzp - nowy obowiązek Zamawiającego

2. Planowanie i przygotowanie:

 • analiza potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
 • obowiązek aktualizacji rocznych planów postępowań
 • zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
 • zasady efektywności.

3. Zamówienia bagatelne wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.

 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych oraz wymagana treść
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego

4. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia

 • Podstawy szacowania wartości zamówień
 • Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
 • Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych

5. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych

 • SWZ, opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

6. Ocena podmiotowa wykonawców

7. Wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych w myśl nowej ustawy Pzp

 • Sposób procedowania:

o    zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym

o    nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW

o    możliowść negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania

o    uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE

 

II. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:

 • brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
 • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
 • otwarcie ofert po zmianach

 2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:

 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

3. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości

 

III. Zamówienia na usługi społeczne

1. Zasady procedowania zamówień na usługi społeczne do wartości 750 tyś. EURO

2. Zasady procedowania zamówień na usługi społeczne powyżej wartości 750 tyś. EURO

 

IV. Umowy o zamówienie publiczne

1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:

 • określenie nowej zasady kształtowania umów
 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.

2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

3. Obowiązek sporządzenia raportu 

 

V. Środki ochrony prawnej

1. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym

2. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Przemysław Kuderczak - prawnik, praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie Wykonawców jak i Zamawiających. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Ekspert doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Wykładowca w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował ok. 4000 h szkoleniowych i wykładowych oraz doradczych. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin:

cena: 149 zł

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+