PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Drukuj

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Kurs przeznaczony dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej) oraz studentów fizjoterapii i medycyny (od 5 semestru fizjoterapii).

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń:

-        Fizjoterapia Dziecka Ryzyka

lub innych Kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy fizjoterapeuty pediatrycznego w zakresie przyczyn i form leczenie różnych rodzajów asymetrii w obrębię ciała ze szczególnym uwzględnieniem rejonu twarzoczaszki.

Efekty szkolenia:

Wiedza:

  • Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przyczyn powstawania różnych form asymetrii posturalnej
  • Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić diagnozę i terapię dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej
  • Uczestnik ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty

Umiejętności

  • Uczestnik potrafi prawidłowo przeprowadzić proces diagnozy dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej,
  • Uczestnik potrafi prawidłowo dobrać metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu osób z różnymi formami asymetrii posturalnej,
  • Uczestnik potrafi rozpoznać cechy kraniosynestozy, które wymagają konsultacji innych specjalistów,
  • Uczestnik potrafi odpowiednio dobrać zaopatrzenie ortotyczne w przypadku plagiocephalii ułożeniowej,
  • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami dzieci

Kompetencje społeczne

  • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
  • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
  • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie usprawniania osób z różnymi zaburzeniami w funkcji narządu ruchu,
  • Uczestnik potrafi propagować i aktywnie kreować wszelkie aktywności ruchowe podtrzymujące rezultaty leczenia fizjoterapeutycznego w warunkach domowych,

 

PROGRAM: 

9.00 – 10.30 Etiologia różnych rodzajów kręczu szyi w świetle współczesnej literatury seminarium, 

10.30 – 10.45 – przerwa

10.45 – 12.15 Skutki lokalne i globalne asymetrycznego ustawienia głowy (seminarium).

Strategie terapeutyczne stosowane w zależności od typu asymetrii posturalnej

(seminarium, dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice)

12.15 – 12.45 – przerwa

12.45 – 14.15 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice,

14.15 – 14.30 – przerwa

14.30 – 16.00 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice,

 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA

 

dr n.k.f. Anna Gogola, – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. Małgorzata Matyja prof. nadzw AWF Katowice, Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym współautor podręcznika "Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) (wydanego przez Śląską Akademię Medyczną) oraz "Edukacja sensomotoryczna niemowląt" (wydanego przez AWF Katowice). Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz  kolejnych w latach 1997-2001.

KURS 15.10.2022 r.. prowadzi dr Anna Gogola

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

TERMIN: 15.10.2022 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:     9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+