PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Drukuj

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej) oraz studentów fizjoterapii i medycyny (od 5 roku fizjoterapii).

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń:

 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka
 • lub innych kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

 

CEL SZKOLENIA:

celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy fizjoterapeuty pediatrycznego w zakresie przyczyn i form leczenie różnych rodzajów asymetrii w obrębię ciała ze szczególnym uwzględnieniem rejonu twarzoczaszki.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przyczyn powstawania różnych form asymetrii posturalnej
 • Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić diagnozę i terapię dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej
 • Uczestnik ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi prawidłowo przeprowadzić proces diagnozy dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo dobrać metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu osób z różnymi formami asymetrii posturalnej,
 • Uczestnik potrafi rozpoznać cechy kraniosynestozy, które wymagają konsultacji innych specjalistów,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio dobrać zaopatrzenie ortotyczne w przypadku plagiocephalii ułożeniowej,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami dzieci

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie usprawniania osób z różnymi zaburzeniami w funkcji narządu ruchu,
 • Uczestnik potrafi propagować i aktywnie kreować wszelkie aktywności ruchowe podtrzymujące rezultaty leczenia fizjoterapeutycznego w warunkach domowych.

 

PROGRAM: 

09:00 – 10:30 Etiologia różnych rodzajów kręczu szyi w świetle współczesnej literatury seminarium, 

10.30 – 10.45 przerwa

10:45 – 12:15 Skutki lokalne i globalne asymetrycznego ustawienia głowy (seminarium).

Strategie terapeutyczne stosowane w zależności od typu asymetrii posturalnej

(seminarium, dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice)

12:15 – 12:45 przerwa

12:45 – 14:15 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice,

14:15 – 14:30 przerwa

14:30 – 16:00 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice, 


 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA:

 

dr n.k.f. Anna Gogola, – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. n.k.f. profesor AWF - Katowice Małgorzata Matyja - specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001.


 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

TERMIN:12 maj 2024 r. - rekrutacja otwarta

KOLEJNY TERMIN: w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI: 09:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek C - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


 CENA: 700 zł/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INNE: z uwagi na często pojawiające się pytanie dotyczące dostępności książki autorstwa prof. Małgorzaty Matyja: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży” informujemy, że obecnie dostępne jest II wydanie tej pozycji: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Print Cafe.pl, Katowice, 2022. Osoby zainteresowane zakupem książki, prosimy o kontakt e-mailowy z autorką pod adresem: m.matyja@matyja-gabinet.com.pl. Nakład jest ograniczony i decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+