PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Drukuj

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Kurs przeznaczony dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej) oraz studentów fizjoterapii i medycyny (od 5 semestru fizjoterapii).

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń:

-        Fizjoterapia Dziecka Ryzyka

lub innych Kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy fizjoterapeuty pediatrycznego w zakresie przyczyn i form leczenie różnych rodzajów asymetrii w obrębię ciała ze szczególnym uwzględnieniem rejonu twarzoczaszki.

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przyczyn powstawania różnych form asymetrii posturalnej
 • Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić diagnozę i terapię dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej
 • Uczestnik ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi prawidłowo przeprowadzić proces diagnozy dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo dobrać metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu osób z różnymi formami asymetrii posturalnej,
 • Uczestnik potrafi rozpoznać cechy kraniosynestozy, które wymagają konsultacji innych specjalistów,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio dobrać zaopatrzenie ortotyczne w przypadku plagiocephalii ułożeniowej,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami dzieci

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie usprawniania osób z różnymi zaburzeniami w funkcji narządu ruchu,
 • Uczestnik potrafi propagować i aktywnie kreować wszelkie aktywności ruchowe podtrzymujące rezultaty leczenia fizjoterapeutycznego w warunkach domowych,

 

PROGRAM: 

9.00 – 10.30 Etiologia różnych rodzajów kręczu szyi w świetle współczesnej literatury seminarium, 

10.30 – 10.45 – przerwa

10.45 – 12.15 Skutki lokalne i globalne asymetrycznego ustawienia głowy (seminarium).

Strategie terapeutyczne stosowane w zależności od typu asymetrii posturalnej

(seminarium, dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice)

12.15 – 12.45 – przerwa

12.45 – 14.15 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice,

14.15 – 14.30 – przerwa

14.30 – 16.00 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice,

 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA

 

dr n.k.f. Anna Gogola, – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. n.k.f. profesor AWF-Katowice Małgorzata Matyja 

Specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”.

Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w AWF-Katowice.

KURS 08.10.2022 r.. prowadzi dr Anna Gogola

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

TERMIN:   08.10.2022 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:     9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+