Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prawo pracy w biznesie - kurs intensywny

Drukuj

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych problematyką prawa pracy, w szczególności: pracodawców, kadry zarządzającej spółek kapitałowych, właścicieli firm, kierowników zarządzających zespołami pracowniczymi, dyrektorów personalnych, specjalistów HR, trenerów i konsultantów oraz osób biorących udział w procesach kadrowo-płacowych w organizacjach. Kurs może być także użyteczny dla absolwentów szkół wyższych, w tym słuchaczy studiów podyplomowych z kierunków Zarządzania Zasobami Ludzkimi, HR i pokrewnych, pragnących uzupełnić wiedzę z zakresu prawa pracy.

CEL KURSU:

 • Przekazanie wszechstronnej wiedzy na temat prawnych i praktycznych aspektów zatrudniania pracowników od momentu rekrutacji, poprzez ustalanie warunków pracy, na zwolnieniach kończąc

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prowadzenia, zgodnie z prawem, istotnych procesów personalnych takich jak np. przygotowanie się do kontroli PIP, współpraca z sądami pracy, Urzędem Skarbowym, czy ZUS

PROGRAM KURSU:

 1. Pojęcie i charakterystyka ogólna prawa pracy
 2. Źródła prawa pracy - ogólna charakterystyka i hierarchia źródeł
 3. Międzynarodowe i europejskie prawo pracy
 4. Podmioty stosunku pracy - pracownik
 5. Podmioty stosunku pracy - pracodawca
 6. Podstawy prawne zatrudnienia
 7. Nawiązanie stosunku pracy
 8. Umowy cywilnoprawne
 9. Ustanie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę
 • Zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
 1. Zmiana stosunku pracy
 2. Dokumentacja pracownicza
 3. Obowiązki stron stosunku pracy i odpowiedzialność za ich niewykonanie - charakterystyka ogólna
 4. Odpowiedzialność porządkowa pracowników. Regulamin pracy
 5. Odpowiedzialność materialna pracowników
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Procedura ustalania okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zakres roszczeń przysługujących od pracodawcy
 7. Zakaz konkurencji w prawie pracy
 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą. Regulamin wynagradzania. Niewypłacalność pracodawcy
 9. Czas pracy
 10. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
 11. Ochrona pracy kobiet
 12. Uprawnienia rodzicielskie
 13. Zatrudnianie młodocianych
 14. Zatrudnianie niepełnosprawnych
 15. Zatrudnianie cudzoziemców
 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 17. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy. Społeczna Inspekcja Pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 18. Obowiązki wobec ZUS, PFRON, US.
 19. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
 20. Związki zawodowe
 21. Organizacje pracodawców
 22. Układy i porozumienia zbiorowe pracy
 23. Spory i akcje zbiorowe partnerów społecznych
 24. Negocjacje zbiorowe
 25. Ubezpieczenia społeczne
 26. Ochrona danych osobowych

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Agata Dąbrowska-Kędra – z wykształcenia prawnik, ukończyła także studia finansowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracowała na stanowiskach kierownika działów personalnych oraz jako dyrektor personalny. Prowadzi doradztwo z zakresu prawa pracy oraz prowadzenia kadr i współpracy ze związkami zawodowymi. Od 2010 r. prowadzi cykliczne szkolenia dla przyszłych pracowników kadr z zakresu prawa pracy, z naciskiem na praktyczne jego aspekty. Jest autorem systemów wynagrodzeń oraz programów motywacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi.

 

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 
CZAS TRWANIA:
18 dni, 90 h szkoleniowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym, w czwartki i piątki, co ok. 2 tygodnie, w godzinach 16.30 – 20.30

NAJBLIŻSZE TERMINY: 31.03-1.04, 14-15.04, 28-29.04, 12-13.05, 19-20.05, 2-3.06,  16-17.06, 30.06-1.07, 7-8.07.2016

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 580 zł brutto/osobę (stawka VAT - zw.) przy płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w 2 ratach - pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (na podstawie pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w kursie), druga w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia kursu.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

ZALICZENIE: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w postaci testu kwalifikacyjnego

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+