PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neurorozwojowa Prewencja i Korekcja Wad Postawy u Niemowląt i Małych Dzieci

Drukuj

NEUROROZWOJOWA PREWENCJA I KOREKCJA WAD POSTAWY U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej), studentów fizjoterapii i medycyny (od 5 roku) oraz pedagogów pracujących we wczesnym wspomaganiu rozwoju (w przedszkolach, żłobkach). 

CEL SZKOLENIA:

celem szkolenia jest analiza wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego, mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych. Dzieci te stanowią bardzo trudną diagnostycznie grupę, ponieważ w obrazie klinicznym prezentują odchylenia od normy w zakresie napięcia posturalnego i/lub przetwarzania sensorycznego, a w obrazie laboratoryjnym nie wykazują objawów dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Szczegółowym celem kursu jest określenie kryteriów włączenia do usprawniania tej grupy dzieci we wczesnym okresie rozwojowym. Badania wskazują, że zaburzenia rozwojowe nie zawsze ustępują samoistnie i obserwowane są również w późniejszych okresach życia jednostki. Diagnozowane u niemowląt zaburzenia regulacji napięcia mogą w przyszłości  skutkować rozwinięciem się zespołu rozwojowych zaburzeń koordynacji (developmental coordination disorder DCD), zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (sensory proccesing disorder SDP), wadami chodu, dyspraksją, czy wadami postawy

1. Przedstawienie wiedzy o rozwoju kontroli posturalnej w okresie niemowlęcym w aspekcie napięcia posturalnego.
2. Przedstawienie wiedzy o rozwoju postawy i umiejętności motorycznych ciała małych dzieci (przedział 2-6 lat).
3. Zaprezentowanie wariantów prawidłowego rozwoju postawy i lokomocji u małych dzieci – różnicowanie fizjologicznych i zaburzonych cech rozwoju posturalno-motorycznego w oparciu o analizę napięcia posturalnego.
4. Rozwój postawy i umiejętności motorycznych dzieci większych (szkolnych) – w oparciu o analizę napięcia posturalnego

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik posiada wiedzę o rozwoju kontroli posturalnej i umiejętnościach motorycznych w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafirozpoznać wadliwą postawę ciała u dzieci z uwzględnieniem jej zmienności w okresie rozwojowym
 • Uczestnik umie rozróżnić fizjologiczne i niefizjologiczne warianty rozwoju postawy i lokomocji u niemowląt i dzieci
 • Uczestnik potrafi zaplanować ćwiczenia korekcyjne postawy ciała w oparciu o koncepcję neurorozwojową

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik potrafi wyjaśnić rodzicom różnicę między fizjologicznymi i niefizjologicznymi wariantami rozwoju postawy i lokomocji,
 • Uczestnik jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie neurorozwojowego podejścia do korekcji postawy ciała,
 • Uczestnik potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośba o radę do osób z większym doświadczeniem.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka prawidłowych wzorców reakcji nastawczych i równowagi w okresie niemowlęcym.
 2. Kryteria kwalifikacji niemowląt do terapii neurorozwojowej na podstawie oceny wzorców reakcji nastawczych i równowagi.
 3. Neurofizjologiczne podstawy terapii neurorozwojowej aplikowanej w grupie dzieci z różnymi formami zaburzeń reakcji nastawczych i równowagi w okresie niemowlęcym.
 4. Aspekty prawidłowego rozwoju motorycznego w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.
 5. Kryteria kwalifikacji małych dzieci z różnymi wariantami chodu fizjologicznego do terapii neurorozwojowej.
 6. Kryteria kwalifikacji dzieci w wieku szkolnym z różnymi wadami postawy ciała do postępowania korekcyjnego.
 7. Demonstracje pracy z dzieckiem.

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA:

 

dr n.k.f. Anna Gogola -dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. n.k.f. prof. AWF - Katowice, Małgorzata Matyja - specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w AWF-Katowice.

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

TERMIN: 25-26.03.2023 r. - rekrutacja otwarta 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek C - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice

CENA: 1100 zł  

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INNE: z uwagi na często pojawiające się pytanie dotyczące dostępności książki autorstwa prof. Małgorzaty Matyja: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży” informujemy, że obecnie dostępne jest II wydanie tej pozycji: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Print Cafe.pl, Katowice, 2022. Osoby zainteresowane zakupem książki, prosimy o kontakt e-mailowy z autorką pod adresem: m.matyja@matyja-gabinet.com.pl. Nakład jest ograniczony i decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+