Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Fizjoterapia dziecka ryzyka

Drukuj

ODBIORCY KURSU
Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów)

Cele kursu:

1. Uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi terapii neurorozwojowej,
2. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania diagnozy neurorozwojowej,
3. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania terapii neurorozwojowej w zakresie:

- podstawowych technik pielęgnacji,
- podstawowych technik torowania,
- technik specjalnych

4. Uświadomienie uczestnikom konieczności współpracy interdyscyplinarnej i konieczności permanentnego doskonalenia zawodowego

 

Efekty szkolenia:

Wiedza

1. Uczestnik zna przebieg rozwoju i uwarunkowania prawidłowej kontroli posturalnej w okresie niemowlęcym
2. Uczestnik zna podstawowe cechy nieprawidłowego rozwoju niemowlęcia w oparciu studium zachowań motorycznych wg dr E.Köng
3. Uczestnik rozumie zależności między zaburzeniami mechanizmu antygrawitacyjnego i dysfunkcjami posturalno-motorycznymi u dzieci w różnym wieku
4. Uczestnik zna zasady prawidłowej pielęgnacji neurorozwojowej
5. Uczestnik zna najważniejsze podstawowe techniki torowania
6. Uczestnik rozumie znaczenie technik specjalnych w usprawnianiu neurorozwojowym wg Bobath

Umiejętności

1. Uczestnik potrafi przeprowadzić studium zachowań motorycznych
2. Uczestnik potrafi określić podstawowe zaburzenia kontroli posturalnej podczas badania niemowląt i małych dzieci
3. Uczestnik potrafi wykonać część podstawowych technik wspomagania u niemowląt i małych dzieci

Kompetencje społeczne

1. Uczestnik rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do problemów dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
2. Uczestnik zna swoje ograniczenia zawodowe w zakresie diagnozy i terapii neurorozwojowej i wie, że uzyskana wiedza i umiejętności nie upoważniają do samodzielnej pracy i mogą być wykorzystane we współpracy z doświadczonym terapeutą


KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

dr hab. n.k.f. Małgorzata Matyja Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, czynnie uczestniczy w szeregu konferencji. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

Dr hab. n. med. Jacek Durmała Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Od 2004 roku kierownik Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD). Członek - założyciel Komitetu Naukowego Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). Współorganizator i członek Editioral Board - elektronicznego czasopisma "Scoliosis". Członek - założyciel Polskiego Stowarzyszenia Obrony Godności Lekarskiej. Od 2008 roku przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

mgr Agate Hesse- Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT-Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensomotorycznej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursu Terapii Manualnej oraz Lehnert-Schroth. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

dr n.k.f Iwona Doroniewicz oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT- Baby, absolwentka kursu SI.

iwona.doroniewicz@gmail.com

dr n.k.f Iwona Doroniewicz oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT- Baby, absolwentka kursu SI.


PROGRAM:

1.Struktura i funkcja ośrodkowego układu nerwowego. Poziomy funkcjonalne mózgu. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego w okresie pre- i postnatalnym. 

2.Rozwój prenatalny (rozwój ruchowy i rozwój układów sensorycznych. Rozwój wcześniaka i donoszonego noworodka. Dynamizm rozwoju w świetle plastyczności ośrodkowego układu nerwowego. 

3.Dziecko ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Czynniki etiologiczne wczesnych uszkodzeń mózgu (czynniki ryzyka) ze szczególnym uwzględnieniem patomechanizmu krwawienia i niedotlenienia oun . Zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego -zrpo (zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej- zckn) – objawy i możliwe kierunki rozwoju niemowlęcia z z.r.p.o. 

4.Konsekwencje pierwotne i wtórne czynników ryzyka: minimalne uszkodzenia mózgu 
(zaburzenia integracji sensomotorycznej, ADHD), mózgowe porażenie dziecięce, 

5.Prawidłowy rozwój psychomotoryczny - analiza ilościowa i jakościowa . 
Skale do ilościowej i/lub jakościowej oceny rozwoju psychomotorycznego:
Brunet- Lezine, Monachijska Diagnostyka Funkcjonalna, studium zachowań motorycznych wg E. Kong. Sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka do 3 roku życia 

6.Podstawy neurofizjologiczne neurorozwojowego usprawniania dziecka ryzyka
(Podstawowe metody stosowane w usprawnianiu neurorozwojowym - wg B i K Bobath, V.Vojty, Shantali) 

Ćwiczenia

Podstawy teoretyczne usprawniania neurorozwojowego dziecka ryzyka. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju.
Analiza ilościowa i jakościowa rozwoju prawidłowego w I roku życia dziecka w aspekcie gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych.

Podstawy kliniczne usprawniania neurorozwojowego dziecka ryzyka
- kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny w stanach hipotonii posturalnej
- kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny w stanach pośrednich napięcia posturalnego
- przyczyny kształtowania kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego
- klasyfikacja rodzajów napięcia posturalnego
- wpływ przetrwałej aktywności tonicznej na wzorce postawy i lokomocji
- blokady funkcjonalne
zaburzenia gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych(Praca na sobie, demonstracja filmów i niemowląt z rozwojem nieprawidłowym) 
Podstawy terapeutyczne usprawniania neurorozwojowego
- przygotowanie do ruchu
- hamowanie aktywności tonicznej
- normalizacja napięcia mięśniowego
- torowanie automatycznych reakcji nastawczych i równowagi
- ułatwianie prawidłowych wzorców funkcjonalnych - podstawowe techniki wspomagania 
rozwoju reakcji nastawczych i równowagi stosowane w okresie niemowlęcym 

Opieka nad wcześniakiem: zabezpieczenie prawidłowej stymulacji układów sensorycznych i rozwoju postawy (gniazdka), właściwa stymulacja rozwoju emocjonalnego i kontaktów społecznych (kangurowanie).

Ocena stanu podstawowych układów sensorycznych w okresie niemowlęcym Test of Sensory Integration in Infant– TSFI i poniemowlęcym (Test Sensory Profile Infant/Toddler). Stymulacja podstawowych układów sensorycznych w oparciu o wyniki testów. 

Techniki pielęgnacji niemowlęcia – noszenie, podnoszenie, karmienie, zmiana pieluchy, ubieranie i rozbieranie 
Neurorozwojowe usprawnianie niemowląt. z z.r.p.o 

Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z wadami postawy ciała (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego w zakresie szeroko rozumianej normy). 

Ocena jakości integracji sensomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o obserwację kliniczną wg J. Ayres.
Podstawy usprawniania dzieci z zaburzeniami integracji sensomotorycznej 

CZAS TRWANIA: 4 dni, 35 h szkoleniowych/ 28 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 24-27.09.2020 r. - brak wolnych miejsc (zapis tylko na listę rezerwową)

GODZINY REALIZACJI:  9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI:   Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 300 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+