PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Fizjoterapia dziecka ryzyka

Drukuj

 Kurs jest kursem seminaryjnym w czasie którego są prowadzone demonstracje z małym pacjentem              (niemowlaki i małe dzieci) oraz praca z lalkami

 

ODBIORCY KURSU
Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (od 4 roku studiów jednolitych magisterskich).

Cele kursu:

1. Uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi terapii neurorozwojowej,
2. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania diagnozy neurorozwojowej,
3. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania terapii neurorozwojowej w zakresie:

- podstawowych technik pielęgnacji,
- podstawowych technik torowania,
- technik specjalnych

4. Uświadomienie uczestnikom konieczności współpracy interdyscyplinarnej i konieczności permanentnego doskonalenia zawodowego

 

Efekty szkolenia:

Wiedza

1. Uczestnik zna przebieg rozwoju i uwarunkowania prawidłowej kontroli posturalnej w okresie niemowlęcym
2. Uczestnik zna podstawowe cechy nieprawidłowego rozwoju niemowlęcia w oparciu studium zachowań motorycznych wg dr E.Köng
3. Uczestnik rozumie zależności między zaburzeniami mechanizmu antygrawitacyjnego i dysfunkcjami posturalno-motorycznymi u dzieci w różnym wieku
4. Uczestnik zna zasady prawidłowej pielęgnacji neurorozwojowej
5. Uczestnik zna najważniejsze podstawowe techniki torowania
6. Uczestnik rozumie znaczenie technik specjalnych w usprawnianiu neurorozwojowym wg Bobath

Umiejętności

1. Uczestnik potrafi przeprowadzić studium zachowań motorycznych
2. Uczestnik potrafi określić podstawowe zaburzenia kontroli posturalnej podczas badania niemowląt i małych dzieci
3. Uczestnik potrafi wykonać część podstawowych technik wspomagania u niemowląt i małych dzieci

Kompetencje społeczne

1. Uczestnik rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do problemów dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
2. Uczestnik zna swoje ograniczenia zawodowe w zakresie diagnozy i terapii neurorozwojowej i wie, że uzyskana wiedza i umiejętności nie upoważniają do samodzielnej pracy i mogą być wykorzystane we współpracy z doświadczonym terapeutą


KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA


dr n. k. f. Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. n.k.f. profesor AWF-Katowice Małgorzata Matyja 

Specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”.

Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w AWF-Katowice.

dr hab. n. med. Jacek Durmała Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Od 2004 roku kierownik Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD). Członek - założyciel Komitetu Naukowego Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). Współorganizator i członek Editioral Board - elektronicznego czasopisma "Scoliosis". Członek - założyciel Polskiego Stowarzyszenia Obrony Godności Lekarskiej. Od 2008 roku przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

mgr Agate Hesse- Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT-Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensomotorycznej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursu Terapii Manualnej oraz Lehnert-Schroth. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

PROGRAM:

1.Struktura i funkcja ośrodkowego układu nerwowego. Poziomy funkcjonalne mózgu. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego w okresie pre- i postnatalnym. 

2.Rozwój prenatalny (rozwój ruchowy i rozwój układów sensorycznych. Rozwój wcześniaka i donoszonego noworodka. Dynamizm rozwoju w świetle plastyczności ośrodkowego układu nerwowego. 

3.Dziecko ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Czynniki etiologiczne wczesnych uszkodzeń mózgu (czynniki ryzyka) ze szczególnym uwzględnieniem patomechanizmu krwawienia i niedotlenienia oun . Zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego -zrpo (zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej- zckn) – objawy i możliwe kierunki rozwoju niemowlęcia z z.r.p.o. 

4.Konsekwencje pierwotne i wtórne czynników ryzyka: minimalne uszkodzenia mózgu 
(zaburzenia integracji sensomotorycznej, ADHD), mózgowe porażenie dziecięce, 

5.Prawidłowy rozwój psychomotoryczny - analiza ilościowa i jakościowa . 
Skale do ilościowej i/lub jakościowej oceny rozwoju psychomotorycznego:
Brunet- Lezine, Monachijska Diagnostyka Funkcjonalna, studium zachowań motorycznych wg E. Kong. Sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka do 3 roku życia 

6.Podstawy neurofizjologiczne neurorozwojowego usprawniania dziecka ryzyka
(Podstawowe metody stosowane w usprawnianiu neurorozwojowym - wg B i K Bobath) 

Ćwiczenia

Podstawy teoretyczne usprawniania neurorozwojowego dziecka ryzyka. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju.
Analiza ilościowa i jakościowa rozwoju prawidłowego w I roku życia dziecka w aspekcie gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych.

Podstawy kliniczne usprawniania neurorozwojowego dziecka ryzyka
- kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny w stanach hipotonii posturalnej
- kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny w stanach pośrednich napięcia posturalnego
- przyczyny kształtowania kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego
- klasyfikacja rodzajów napięcia posturalnego
- wpływ przetrwałej aktywności tonicznej na wzorce postawy i lokomocji
- blokady funkcjonalne
zaburzenia gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych(Praca na sobie, demonstracja filmów i niemowląt z rozwojem nieprawidłowym) 
Podstawy terapeutyczne usprawniania neurorozwojowego
- przygotowanie do ruchu
- hamowanie aktywności tonicznej
- normalizacja napięcia mięśniowego
- torowanie automatycznych reakcji nastawczych i równowagi
- ułatwianie prawidłowych wzorców funkcjonalnych - podstawowe techniki wspomagania 
rozwoju reakcji nastawczych i równowagi stosowane w okresie niemowlęcym 

Opieka nad wcześniakiem: zabezpieczenie prawidłowej stymulacji układów sensorycznych i rozwoju postawy (gniazdka), właściwa stymulacja rozwoju emocjonalnego i kontaktów społecznych (kangurowanie).

Ocena stanu podstawowych układów sensorycznych w okresie niemowlęcym Test of Sensory Integration in Infant– TSFI i poniemowlęcym (Test Sensory Profile Infant/Toddler). Stymulacja podstawowych układów sensorycznych w oparciu o wyniki testów. 

Techniki pielęgnacji niemowlęcia – noszenie, podnoszenie, karmienie, zmiana pieluchy, ubieranie i rozbieranie 
Neurorozwojowe usprawnianie niemowląt. z z.r.p.o 

Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z wadami postawy ciała (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego w zakresie szeroko rozumianej normy). 

Ocena jakości integracji sensomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o obserwację kliniczną wg J. Ayres.
Podstawy usprawniania dzieci z zaburzeniami integracji sensomotorycznej 
CZAS TRWANIA: 4 dni, 37 h szkoleniowych/ 29 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 09-12.02.2023 r - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI:    czwartek - sobota:  9.00 - 16.00, niedziela: 8:00 - 16:00 

MIEJSCE REALIZACJI:   Katowice, Budynek C AKADEMII GÓRNOŚLĄSKIEJ, ul. Kostki Napierskiego 38, sala C109

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 500 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366,  e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+