PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Fizjoterapia dziecka ryzyka

Drukuj

Fizjoterapia dziecka ryzyka

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
szkolenie kierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, studentów fizjoterapii (od 4 roku studiów jednolitych magisterskich).

CEL SZKOLENIA:

1. Uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi terapii neurorozwojowej,
2. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania diagnozy neurorozwojowej,
3. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania terapii neurorozwojowej w zakresie:

- podstawowych technik pielęgnacji,
- podstawowych technik torowania,
- technik specjalnych

4. Uświadomienie uczestnikom konieczności współpracy interdyscyplinarnej i konieczności permanentnego doskonalenia zawodowego

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik zna przebieg rozwoju i uwarunkowania prawidłowej kontroli posturalnej w okresie niemowlęcym
 • Uczestnik zna podstawowe cechy nieprawidłowego rozwoju niemowlęcia w oparciu studium zachowań motorycznych wg dr E.Köng
 • Uczestnik rozumie zależności między zaburzeniami mechanizmu antygrawitacyjnego i dysfunkcjami posturalno-motorycznymi u dzieci w różnym wieku
 • Uczestnik zna zasady prawidłowej pielęgnacji neurorozwojowej
 • Uczestnik zna najważniejsze podstawowe techniki torowania
 • Uczestnik rozumie znaczenie technik specjalnych w usprawnianiu neurorozwojowym wg Bobath

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi przeprowadzić studium zachowań motorycznych
 • Uczestnik potrafi określić podstawowe zaburzenia kontroli posturalnej podczas badania niemowląt i małych dzieci
 • Uczestnik potrafi wykonać część podstawowych technik wspomagania u niemowląt i małych dzieci

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do problemów dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • Uczestnik zna swoje ograniczenia zawodowe w zakresie diagnozy i terapii neurorozwojowej i wie, że uzyskana wiedza i umiejętności nie upoważniają do samodzielnej pracy i mogą być wykorzystane we współpracy z doświadczonym terapeutą

PROGRAM:

 1. Struktura i funkcja ośrodkowego układu nerwowego. Poziomy funkcjonalne mózgu. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego w okresie pre- i postnatalnym.
 2. Rozwój prenatalny (rozwój ruchowy i rozwój układów sensorycznych. Rozwój wcześniaka i donoszonego noworodka. Dynamizm rozwoju w świetle plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.
 3. Dziecko ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Czynniki etiologiczne wczesnych uszkodzeń mózgu (czynniki ryzyka) ze szczególnym uwzględnieniem patomechanizmu krwawienia i niedotlenienia oun . Zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego -zrpo (zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej- zckn) – objawy i możliwe kierunki rozwoju niemowlęcia z z.r.p.o. 
 4. Konsekwencje pierwotne i wtórne czynników ryzyka: minimalne uszkodzenia mózgu 
  (zaburzenia integracji sensomotorycznej, ADHD), mózgowe porażenie dziecięce,
 5. Prawidłowy rozwój psychomotoryczny - analiza ilościowa i jakościowa. 
  Skale do ilościowej i/lub jakościowej oceny rozwoju psychomotorycznego:
  Brunet- Lezine, Monachijska Diagnostyka Funkcjonalna, studium zachowań motorycznych wg E. Kong. Sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka do 3 roku życia
 6. Podstawy neurofizjologiczne neurorozwojowego usprawniania dziecka ryzyka
  (Podstawowe metody stosowane w usprawnianiu neurorozwojowym - wg B i K Bobath) 

Ćwiczenia

Podstawy teoretyczne usprawniania neurorozwojowego dziecka ryzyka. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju.
Analiza ilościowa i jakościowa rozwoju prawidłowego w I roku życia dziecka w aspekcie gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych.

Podstawy kliniczne usprawniania neurorozwojowego dziecka ryzyka
- kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny w stanach hipotonii posturalnej
- kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny w stanach pośrednich napięcia posturalnego
- przyczyny kształtowania kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego
- klasyfikacja rodzajów napięcia posturalnego
- wpływ przetrwałej aktywności tonicznej na wzorce postawy i lokomocji
- blokady funkcjonalne
zaburzenia gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych(Praca na sobie, demonstracja filmów i niemowląt z rozwojem nieprawidłowym) 
Podstawy terapeutyczne usprawniania neurorozwojowego
- przygotowanie do ruchu
- hamowanie aktywności tonicznej
- normalizacja napięcia mięśniowego
- torowanie automatycznych reakcji nastawczych i równowagi
- ułatwianie prawidłowych wzorców funkcjonalnych - podstawowe techniki wspomagania 
rozwoju reakcji nastawczych i równowagi stosowane w okresie niemowlęcym 

Opieka nad wcześniakiem: zabezpieczenie prawidłowej stymulacji układów sensorycznych i rozwoju postawy (gniazdka), właściwa stymulacja rozwoju emocjonalnego i kontaktów społecznych (kangurowanie).

Ocena stanu podstawowych układów sensorycznych w okresie niemowlęcym Test of Sensory Integration in Infant– TSFI i poniemowlęcym (Test Sensory Profile Infant/Toddler). Stymulacja podstawowych układów sensorycznych w oparciu o wyniki testów. 

Techniki pielęgnacji niemowlęcia – noszenie, podnoszenie, karmienie, zmiana pieluchy, ubieranie i rozbieranie 
Neurorozwojowe usprawnianie niemowląt. z z.r.p.o 

Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z wadami postawy ciała (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego w zakresie szeroko rozumianej normy). 

Ocena jakości integracji sensomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o obserwację kliniczną wg J. Ayres.
Podstawy usprawniania dzieci z zaburzeniami integracji sensomotorycznej 

INFORMACJE DODATKOWE:

Kurs jest kursem seminaryjnym w czasie którego są prowadzone demonstracje z małym pacjentem (niemowlaki i małe dzieci) oraz praca z lalkami.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:


dr n. k. f. Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. n.k.f. profesor AWF-Katowice Małgorzata Matyja - specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w AWF-Katowice.

dr hab. n. med. Jacek Durmała Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Od 2004 roku kierownik Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD). Członek - założyciel Komitetu Naukowego Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). Współorganizator i członek Editioral Board - elektronicznego czasopisma "Scoliosis". Członek - założyciel Polskiego Stowarzyszenia Obrony Godności Lekarskiej. Od 2008 roku przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

mgr Agate Hesse- Szymonowicz, mgr fizjoterapii Absolwentka AWF w Katowicach,Terapeuta neurorozwojowy z ponad 20-letnim stażem, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym m.in.: NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby, Integracja Sensoryczna, Integracja Bilateralna, Podejście osteopatyczne w pediatrii, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp wg Barbary Zukunft-Huber, Terapia skolioz metodą Lehnert-Schroth, Kinesiology Taping, Terapia Manualna, Globalna Terapia Stopy, szkolenia z zakresu doboru i dopasowywania termoplastycznych wkładek ortopedycznych firmy ICB MEDICAL oraz dynamicznych wkładek ortopedycznych firmy IGLI, Kurs Halliwick, Studium Odnowy Biologicznej.

Właścicielka Gabinetu Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt "Fizjomedis" https://www.fizjomedis-sosnowiec.pl/


CZAS TRWANIA: 4 dni, 33 h szkoleniowych/ 29 h zegarowych

TERMIN: 21-24.09.2023 r. - ODWOŁANY

KOLEJNY TERMIN: 15-18.02.2024 r - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: czwartek - sobota: 09:00 - 16:00, niedziela: 08:00 - 16:00 

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 1600 zł brutto/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INNE: z uwagi na często pojawiające się pytanie dotyczące dostępności książki autorstwa prof. Małgorzaty Matyja: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży” informujemy, że obecnie dostępne jest II wydanie tej pozycji: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Print Cafe.pl, Katowice, 2022. Osoby zainteresowane zakupem książki, prosimy o kontakt e-mailowy z autorką pod adresem: m.matyja@matyja-gabinet.com.pl. Nakład jest ograniczony i decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+