Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Akademia nowoczesnego kadrowca - kurs intensywny

Drukuj

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w działach kadrowych, właścicieli mikro i małych firm, kierowników zarządzających zespołami, trenerów biznesu zajmujących się tematyką z zakresu HR oraz osób biorących udział w procesach kadrowo-płacowych w organizacjach. Kurs może być użyteczny dla absolwentów szkół wyższych, w tym słuchaczy studiów podyplomowych z kierunków Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, HR i pokrewnych, pragnących uzupełnić wiedzę z zakresu zarządzania kadrami w organizacjach

CEL KURSU:

  • Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat procesów kadrowych w organizacji
  • Podanie licznych przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym umożliwiającym słuchaczom natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w praktyce
  • Zapoznanie z modułem PŁATNIK na bazie praktycznych zajęć komputerowych

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  • Możliwości prowadzenia, zgodnie z prawem, istotnych procesów personalnych zgodnie z dostarczoną wiedzą w zakresie tj. przygotowanie się do kontroli PIP, współpraca z sądami pracy, US czy ZUS
  • Dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej

PROGRAM KURSU

Moduł kadrowy

1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie nawiązania stosunku pracy
2. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników i kandydatów
3. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
4. Sposób świadczenia pracy w ramach:
- stosunku pracy (umowa o pracę)
- umów cywilnoprawnych
5. Praktyczne aspekty zatrudniania
- wymogi dotyczące dokumentacji pracowniczej, którą zobowiązany jest dostarczyć kandydat
- bez umowy zawartej w postaci pisemnej
- korzyści z posiadania umowy na wyłączność / o zakazie konkurencji
6. Praktyczne aspekty różnych form zatrudnienia - korzyści i koszty zarówno dla pracodawcy jak i pracownika
7. Zawieranie umów o pracę – zasady, praktyka, analiza przypadków, projektowanie zapisów
8. Omówienie zmian w przepisach dotyczących zawierania umów o pracę wchodzących w życie z dniem 22 lutego 2016 r.
9. Rozwiązywanie umów o pracę – teoria i praktyka w świetle orzeczeń sądowych
10. Wypowiedzenie umów o pracę:
- za porozumieniem stron,
- za wypowiedzeniem,
- bez wypowiedzenia, np. w trybie art. 52 Kodeksu pracy
11. Wypowiedzenie i porozumienia zmieniające
12. Odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem wypowiedzenie / rozwiązanie stosunku pracy i jego skutki - bezskuteczność wypowiedzenie, przywrócenie pracownika do pracy, odszkodowania
13. Zasady zachowania pracodawcy i uprawnienia pracowników w okresie ochronnym
14. Umowy o zakazie konkurencji (podczas trwania stosunku pracy i po jego ustaniu)
15. Dokumentacja i rozliczenie z pracownikami po ustaniu stosunku pracy:
- zasady rozliczenia za niewykorzystany urlop
- odprawy oraz inne świadczenie
- świadectwo pracy – co musi, a czego nie wolno wypisywać w świadectwie pracy
16. Czas pracy
17. Udzielanie i zasady nabywania praw do urlopów:
- wypoczynkowych
- macierzyńskich, wychowawczych
- w wymiarze godzinowym
- na żądanie,
- proporcjonalnego
18. Tworzenia planu urlopów
19. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop i zasady jego obliczania
20. Rozliczanie urlopów
21. Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz w formie telepracy
22. Organy nadzoru nad warunkami pracy: PIP, Sanepid, UDT
23. Kontrola z inspekcji pracy - przewinienia, grzywny i mandaty
24. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Moduł płacowy

1. Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
- pojęcie wynagrodzenia za pracę
- podział wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)
- istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac
3. Obowiązujące wskaźniki i stawki
4. Minimalne wynagrodzenie za pracę
- gwarancja zapewnienia pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę
- wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych
- rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym
- rozliczenie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
6. Zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania na wybranych przykładach
7. Ustalenie wynagrodzenia za część miesiąca
- zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
- zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia
8. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
9. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
10. Ustalenie wynagrodzenia za inne nieobecności w pracy:
- wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
- zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.)
- zwolnienie na poszukiwanie pracy
- zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
11. Ustalenie wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
12. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
13. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia społecznego
14. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
15. Zasady rozliczania wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

Agata Dąbrowska-Kędra – z wykształcenia prawnik, ukończyła także studia finansowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracowała na stanowiskach kierownika działów personalnych oraz jako dyrektor personalny. Prowadzi doradztwo z zakresu prawa pracy oraz prowadzenia kadr i współpracy ze związkami zawodowymi. Od 2010 r. prowadzi cykliczne szkolenia dla przyszłych pracowników kadr z zakresu prawa pracy, z naciskiem na praktyczne jego aspekty. Jest autorem systemów wynagrodzeń oraz programów motywacyjnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi.

 

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 

CZAS TRWANIA: 8 dni, 60 h szkoleniowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia odbywają się w trybie weekndowym, w soboty i niedziele, w godz. 09.00 – 16.00

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte (grupa min. 10 osób) - termin do ustalenia z zainteresowanymi

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 260 zł brutto/osobę (stawka VAT - zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w 2 ratach - pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (na podstawie pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w kursie), druga w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia kursu.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy na kawę, certyfikat ukończenia szkolenia.

ZALICZENIE: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w postaci testu kwalifikacyjnego.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+