Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie ryzykiem nadużyć, a system audytu/kontroli wewnętrznej

Drukuj

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA:

 • Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, kadry kierowniczej,
 • Pracowników działów ryzyka operacyjnego,
 • Pracowników działów bezpieczeństwa,
 • Audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli wewnętrznej,
 • Osób odpowiedzialnych za ryzyko braku zgodności,
 • Pracowników komórek ds. ryzyka, pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość zarządczą,
 • Osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Za zapobieganie oszustwom odpowiedzialny jest Zarząd przedsiębiorstwa. Zapobieganie składa się
z działań zniechęcających do popełnienia oszustwa oraz ograniczenia strat w przypadku jego popełnienia. Głównym mechanizmem zapobiegania oszustwom jest kontrola. Odpowiedzialność
za stworzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej spoczywa na Zarządzie. Audytorzy wewnętrzni są odpowiedzialni za zbadanie i ocenę adekwatności i efektywności działań podjętych przez Zarząd w celu wypełnienia tego zadania.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • identyfikacja ryzyk nadużyć występujących w organizacji,
 • przygotowanie dokumentacji istniejących mechanizmów kontrolnych oraz ocenę ich adekwatności w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk,
 • opracowanie strategii zapobiegania nadużyciom: – identyfikacja ryzyk wystąpienia nieprawidłowości i przestępstw gospodarczych, – identyfikacja słabych punktów środowiska etycznego i kultury organizacyjnej organizacji, – opracowanie kodeksów postępowania, wdrażanie programów oceny etyki postępowania – prowadzenie szkoleń podnoszących świadomość zasad etycznego postępowania i zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom gospodarczym,
 • prowadzenie przeglądów i analiz w celu wykrycie nadużyć,
 • identyfikację możliwości ograniczenia kosztów w organizacji lub znalezienia oszczędności.

METODYKA/TREŚCI SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów dotyczących sposobów zarządzania ryzykiem nadużyć i jego eliminacja.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość regulacji i systemu ryzyk występujących przedsiębiorstwie, w szczególności systemu zarządzania ryzykami.

Polecane zapoznanie się z:

1. Rekomendacje KNF: M, D, H.
2.Uchwała 258/2011 KNF dot. zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej (rozdz.1-5),
3. CRD IV (art.88,91-92), CRR (ART.79-87),
4. Guidelines nr 44 (EBA wytyczne dot. zarządzania),
5. Metodyka BION (2015), kwestionariusz BION,

PROGRAM:

I. Organizacja postępowania wyjaśniającego (proces wewnętrzny)

1. Wprowadzenie (typologia terminu nadużycie),
2. Nadużycie korporacyjne, a przestępstwo gospodarcze.

II. Legislacja postępowania wyjaśniającego

1. Strategia i polityka przeciwdziałania nadużyciom,
2. Regulacje i procedury wewnętrzne,
3. Obowiązki i uprawnienia pracowników,
4. Powołanie zespołu śledczego,
5. Wsparcie informatyczne, narzędzia.

III. Planowanie i przebieg postępowania wyjaśniającego

1. Determinanty wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
2. Cele postępowania wyjaśniającego,
3. Plan postępowania,
4. Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego (etapy postępowania – problemy),
5. Czas i zakres postępowania,
6. Identyfikacja nadużyć osób indywidualnych (poszkodowanych),
7. Identyfikacja nadużyć pojedynczych zakładów naprawczych, lekarzy i innych jednostek zaangażowanych w likwidację szkód,
8. Identyfikacja nadużyć zorganizowanych grup zajmujących się wyłudzeniami,
9. Maksymalizacja efektywności działania zespołu wyjaśniającego,
10. Zamknięcie postępowania, prezentacja wyników, uzgodnienia.

IV. Postępowanie z materiałem dowodowym

1. Proces przetwarzania materiału dowodowego,
2. Koncepcja łańcucha dowodowego,
3. Postępowanie z zebranym materiałem dowodowym.

V. Proces przesłuchania świadków

1. Forma zebrania dowodów (przesłuchanie, wywiad),
2. Przygotowanie procesu,
3. Panel pytań wyjaśniających,
4. Proces rozpoznawania nadużycia,
5. Maksymalizacja efektów procesu.

VI. Zastosowanie informatyki śledczej w prowadzeniu postępowania

1. Podejmowanie działań informatycznych w prowadzeniu postępowania,
2. Charakterystyka dowodów elektronicznych, zastosowane narzędzia,
3. Informatyka śledcza, a incydent response,
4. Przebieg procesu i typy działań informatyki śledczej,
5. Metodologia zabezpieczania dowodów elektronicznych.

VII. Raporting

1. Cele i adresaci raportu,
2. Zawartość raportu,
3. Prezentowanie danych.
4. Zachowanie współzależności poszczególnych elementów postępowania.

VIII. Proces zarządzania ryzykiem nadużyć

1. Charakterystyka procesu,
2. Cele zarządzania ryzykiem nadużyć,
3. Regularna ocena ryzyka nadużyć,
4. Zapobieganie aktywne i pasywne,
5. Monitoring i wykrywanie,
6. Organizacja wyjaśniania przypadków
7. Naprawa skutków i usprawnianie kontroli wewnętrznej i audytu,
8. Budowa świadomości pracowników
9. Rola pracowników w przeciwdziałaniu nadużyciom.

IX. Regulacje wewnętrzne opisujące zasady zarządzania ryzykiem nadużyć oraz osoba / jednostka śledcza

1. Ogólnofirmowa polityka postępowania z przypadkami łamania prawa, regulacji wewnętrznych oraz działaniami nieetycznymi,
2. Procedury opisujące zasady zwalczania nadużyć wewnątrz organizacji,
3. Fraud Response Plan,
4. Wewnętrzne regulacje jednostki ds. przeciwdziałania nadużyciom,
5. Miejsce osoby / jednostki śledczej w organizacji,
6. Obowiązki i uprawnienia oraz niezbędne kompetencje osoby/ jednostki śledczej.

X. Elementy procesu zarządzania ryzykiem nadużyć - funkcjonowanie i organizacja systemu kontroli wewnętrznej,

1. Obowiązki i rola organów w systemie kontroli wewnętrznej (RN i Zarząd),
2.System kryteriów efektywności w kontroli wewnętrznej,
3. Kontrola bieżąca, arkusz samokontroli, kontrola następna,
4. System kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej w przedsiębiorstwie,
5. Compliance, a kontrola wewnętrzna i audyt.

XI. Zapobieganie ryzyka nadużyć - systemu audytu

1. System audytu w strukturze organizacyjnej,
2. Niezależność i obiektywizm systemu audytu, a nadzór,
3. Modele audytu,
4. Zadania systemu audytu,
5.Mapy ryzyka – ocena ryzyka audytu – identyfikacja newralgicznych obszarów,
6.System planowania kontroli audytu wewnętrznego,

 • Proces planowania (etapy, zakres),
 • Plany roczne i wieloletnie.

7.Metodyka przeprowadzania audytu

 • Podręcznik audytu – zakres, wymagania,
 • Programy kontroli

8. Przegląd i ocena efektywności mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego,
9. Utrzymanie jakości badań audytowych,
10. Audyt, a funkcja compliance w instytucji,
11. Zadania systemu audytu wewnętrznego w metodyce BION,
12. Międzynarodowy Standard Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
13. Rozporządzenie MF w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (01.02.2010),
14. Warsztaty badań audytowych:

 • Metodyka doboru próby, próbkowanie,
 • Programy zadań audytowych,
 • Analiza uzyskanych danych (struktura, zakres),
 • Ocena i interpretacja wyników,
 • Dokumentowanie wyników,
 • Zalecenia poaudytowe, monitorowanie, weryfikacja ich wykonania,
 • Proces odwoławczy.

XII. Ograniczanie ryzyka nadużyć - system kontroli funkcjonalnej

1. Planowanie kontroli wewnętrznej, częstotliwość, zakres kontroli funkcjonalnej,
2. Identyfikowanie ryzyka w systemie kontroli funkcjonalnej (procesy),
3. Mapowanie ryzyka w systemie kontroli funkcjonalnej,
4. Metodyka przeprowadzania, weryfikacji i oceny kontroli funkcjonalnej,
5. Raportowanie i postępowanie pokontrolne (zalecenia).

XIII. Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

1.Kwalifikacje i standardy kontrolera i audytora wewnętrznego (wiedza, doświadczenie, umiejętności, odporność psychiczna, cechy osobowe, standardy zachowania),
2. Wymogi KNF dot. aktualizacji wiedzy i ciągłego jej podnoszenia,
3. Standardy i dobre praktyki zawodowej kontrolera i audytora wewnętrznego,
4.System wynagradzania (system efektywnościowy pracowników komórki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego),
5. Zasady etyczne i aspekty psychologiczne pracowników komórki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia i regulacje wewnętrzne:

1. Przykładową strategię/politykę/instrukcję zarządzania RO, regulamin kontroli wewnętrznej, zakres kontroli dla komórki audytu wewnętrznego z obszaru zarządzania ryzykiem,
2. Instrukcję samooceny procesów zarządzania RO, sprawozdanie z obszaru kontroli wewnętrznej dla Rady Nadzorczej, raport pokontrolny, plan kontroli wewnętrznej,
3. Procedurę przeglądu zarządczego procesów i procedur zarządzania RO, ocenę efektywności mechanizmów kontroli,
4. Procedurę przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej i funkcjonowania zarządzania RO,
5. Instrukcję audytu wewnętrznego (metodologia przeprowadzania audytu wewnętrznego, mapowanie ryzyk, częstotliwość przeprowadzania audytu, wzory raportów, tryb wykonywania zaleceń poaudytowych i tryb odwoławczy),
6. Zakres badań dla komórki audytu wewnętrznego z obszarów zarządzania ryzykiem,
7. Plan audytu (wieloletni i roczny),
8. Wzorzec okresowego sprawozdania dla Rady Nadzorczej z wykonanych zadań audytowych.

PROWADZĄCY:

Mariusz Wilkus- Praktyk bankowiec, wykładowca uczelni w Polsce i zagranicą m.in. Wyższej Szkoły Bankowej
w   Poznaniu, University Birmingham, specjalizacja: ryzyko operacyjne, audyt i kontrola wewnętrzna, compliance oraz ład korporacyjny, biegły sądowy z zakresu bankowości przy Sądzie Okręgowym
w Katowicach. Były pracownik UKNF w Warszawie, Pion Inspekcji Banków (licencja audytora zakończona egzaminem państwowym), kierujący zespołem inspekcyjnym w bankach, specjalizacja: audyt i kontrola wewnętrzna, przed zatrudnieniem w UKNF pracownik Getin Banku S.A. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener. Współpracownik instytucji edukacyjnych i szkoleniowych wielu przedsiębiorstw, banków w Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu. Skutecznie wdrożył system zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu i compliance w wielu przedsiębiorstwach w Polsce.   

CZAS TRWANIA: 2 dni, 18 h szkoleniowych,

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

NAJBLIŻSZY TERMIN: 9.00-17.00

KOSZT UCZESTNICTWA:          brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 32 357 06 06, 32 357 06 05, 696 728 230,696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+