Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Programowanie fizjoterapii osób z rozwojowymi zaburzeniami napięcia mięśniowego od okresu dziecięcego po dorosłość- NOWY KURS

Drukuj

Programowanie fizjoterapii osób z rozwojowymi zaburzeniami napięcia mięśniowego od okresu dziecięcego po dorosłość

ODBIORCY KURSU:
Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów)

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Uczestnictwo w jednym z następujących kursów:

- Fizjoterapia dziecka ryzyka,

- Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno–motorycznymi

 oraz absolwenci podyplomowych studiów: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego.

 

CEL SZKOLENIA:

Edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności swobodnego manipulowania „parametrami” różnych metod fizjoterapeutycznych i kierunkowania ich w stronę zwiększenia lub zubożenia stymulacji układu nerwowego, co ma związek z charakterem zaburzenia pierwotnego (wygórowane lub zmniejszone napięcie mięśniowe).

Efekty szkolenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów powstawania różnych zaburzeń napięcia posturalnego,
 • Uczestnik posiada wiedzę do przeprowadzenia poprawnie diagnozy z pacjentami w różnym wieku oraz różnymi formami zaburzonej regulacji napięcia,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo dostosować środki terapeutyczne w zależności od rodzaju zaburzonej regulacji napięcia,
 • Uczestnik potrafi samodzielnie planować i wyznaczać kierunki postępowania terapeutycznego
 • Uczestnik potrafi dobrać użyć w odpowiednich proporcjach środki terapeutyczne u pacjentów w różnym wieku i z różnymi postaciami zaburzeń ,
 • Uczestnik potrafi zaplanować terapię zarówno na pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • Uczestnik wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi odpowiednio ocenić rodzaj zaburzonego napięcia
 • Uczestnik potrafi odpowiednio dostosować metody terapeutyczne w zależności od rodzaju zaburzonego napięcia oraz wieku pacjenta,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo zaplanować terapię w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji,
 • Uczestnik posiada umiejętność samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania terapeutycznego,
 • Uczestnik potrafi pracować w zespole wielospecjalistycznym,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
 • Uczestnik potrafi posługiwać się schematem postępowania terapeutycznego u osób wykazujących wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego w różnych okresach rozwoju pacjenta,

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik t okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Uczestnik samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,

W części pierwszej zostaną omówione mechanizmy patofizjologiczne prowadzące do powstania różnych form zaburzonego napięcia posturalnego, podstawy diagnostyczne oraz kryteria doboru metod terapeutycznych w okresie rozwojowym (dziecięcym? Dla czytelności tłumaczenia). Doświadczenia kliniczne pokazują, że podstawą do uzyskania efektów terapeutycznych jest umiejętność właściwej diagnozy oraz dobór odpowiednich środków w zależności od wieku pacjenta oraz charakteru obserwowanych zaburzeń napięcia posturalnego. Zwiększenie napięcia w stanach hipotonii posturalnej u dzieci wymaga zastosowania zupełnie innych środków terapeutycznych niż w przypadku redukcji napięcia wzmożonego.

W części drugiej przedstawione zostaną możliwości diagnostyczne i terapeutyczne znajdujące zastosowanie u osób starszych, u których dziecięce zaburzenia napięcia mięśniowego ewoluują, a równolegle do nich pojawiają się procesy kompensacyjne i adaptacyjne oraz naturalne zużycie tkanek związane z dojrzewaniem, a później starzeniem się organizmu. Przedstawione zostaną tutaj przykładowe metody oddziaływania neurofizjologicznego (PNF, Neurac) oraz metody wspomagające (terapia manualna, taping, wybrane techniki powięziowe, itp.). Głównym celem jest edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności swobodnego manipulowania ‘parametrami’ tych metod i kierunkowania ich w stronę zwiększenia lub zubożenia stymulacji układu nerwowego, co ma związek z charakterem zaburzenia pierwotnego (wygórowane lub zmniejszone napięcie mięśniowe). W efekcie uczestnicy zdobędą także zdolność do samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania, jak również odpowiednich proporcji wykorzystywanych środków terapeutycznych u pacjentów w różnym wieku i z różnymi postaciami zaburzeń, w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji.

 
KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

dr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

dr hab. Rafał Gnat, prof. ndzw. fizjoterapii,  katedry podstaw fizjoterapii AWF w Katowicach. Absolwent stażu naukowego, Erasmus University Rotterdam. od 2012  instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac. Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii, itp.

Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach.


PROGRAM:

I dzień

9.00 – 9.30 – Wprowadzenie

9.30 – 12.15 – Omówienie różnych form nieprawidłowego napięcia posturalnego. Zjawisko kompensacji. Ogólny schemat postępowania terapeutycznego w przypadkach zaburzonej regulacji napięcia posturalnego.

12.15 – 12.45 – Przerwa obiadowa

12.45 – 13.30 – Objawy hipotonii posturalnej u małego dziecka. Demonstracja diagnozy i terapii niemowlęcia z cechami hipotonii posturalnej.

13.30 – 14.15 – Objawy hipotonii posturalnej u starszego dziecka. Demonstracja diagnozy i terapii dziecka starszego z cechami hipotonii posturalnej

14.15 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 15.15 – Objawy hipertonii posturalnej u małego dziecka. Demonstracja diagnozy i terapii niemowlęcia z cechami hipertonii posturalnej.

15.15 -16.00 – Objawy hipertonii posturalnej u starszego dziecka. Demonstracja diagnozy i terapii dziecka starszego z cechami hipertonii posturalnej

 

II dzień

9.00 – 10.30 – Omówienie zjawiska hipertonii posturalnej. Koncepcja stosowania technik wysokiej i niskiej stymulacji na przykładzie masażu funkcjonalnego/stretchingu terapeutycznego.

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Specyfika pracy z niemowlęciem z cechami hipertonii posturalnej. Zastosowanie masażu funkcjonalnego/stretchingu terapeutycznego jako techniki niskiej stymulacji u starszego dziecka z hipertonią posturalną.

12.15 – 12.45 – Przerwa obiadowa

12.45 – 14.15 – Praca uczestników z niemowlęciem z cechami hipertonii posturalnej.

14.15 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 16.00 – Praca uczestników z dzieckiem starszym z cechami hipertonii posturalnej.

 

III dzień

9.00 – 10.30 – Omówienie zjawiska hipotonii posturalnej. Koncepcja stosowania technik wysokiej i niskiej stymulacji na przykładzie terapii manualnej.

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Specyfika pracy z niemowlęciem z cechami hipotonii dystalnej. Zastosowanie terapii manualnej jako techniki wysokiej stymulacji u starszego dziecka z hipertonią posturalną.

12.15 – 12.45 – Przerwa obiadowa

12.45 – 14.15 – Praca uczestników z niemowlęciem z cechami hipotonii posturalnej .

14.15 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 16.00 – Praca uczestników z dzieckiem starszym z cechami hipotonii posturalnej.

 

IV dzień

9.00 – 10.30 – Omówienie zjawiska mieszanych postaci zaburzeń napięcia posturalnego (dyskinezy).

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Specyfika pracy z niemowlęciem z cechami dyskinezy. Zastosowanie innych metod terapeutycznych jako technik wysokiej/niskiej stymulacji u starszego dziecka.

12.15 – 12.45 – Przerwa obiadowa

12.45 – 14.15 – Praca uczestników z niemowlęciem z cechami hipotonii posturalnej.

14.15 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 16.00 – Praca uczestników z dzieckiem starszym z cechami hipotonii posturalnej.


CZAS TRWANIA:  4 dni, (2 dni  - okres niemowlęcia i małego dziecka , 2 dni -  okres starszego dziecka, młodzieńczości i dorosłość)

NAJBLIŻSZY TERMIN:    29.11.2018 r - 02.12.2018 r    -KURS ODWOŁANY

GODZINY REALIZACJI:  9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+