PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowe trendy w diagnostyce neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

Drukuj

Nowe trendy w diagnostyce neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych - DENEMS 1

Informujemy, że pełnowymiarowe szkolenie Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) organizujemy tylko na zamówienie placówek i/lub grup teraputów. Nie organizujemy szkoleń DENEMS o charakterze otwartym.
Zapraszamy na kursy poświęcone diagnozie i terapii dzieci i młodzieży, które znajdą Państwo w naszej ofercie. 

 

CZYM JEST DENEMS?

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

                                        Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa.

CEL SZKOLENIA:

opanowanie praktycznych umiejętności przeprowadzenia procesu diagnozy dziecka w całym okresie rozwojowym z wykorzystaniem autorskiej karty badania metody Developmental Neuromotor Stimulation (DENEMS).

EFEKTY SZKOLENIA:

Uczestnicy osiągną następując efekty:

- będą potrafili sprawnie przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka w całym okresie rozwojowym

- będą potrafili zaplanować na podstawie wyników badania proces terapeutyczny dziecka w całym okresie rozwojowym

- będą poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu diagnostycznego dziecka w całym okresie rozwojowym

- będą poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w całym okresie rozwojowym

Wiedza:

 • Absolwent rozróżnia i definiuje mechanizmy neurofizjologiczne stanowiące podstawę rozwoju motoryki dużej człowieka w wieku rozwojowym (od urodzenia do uzyskania dojrzałości kostnej)
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia poszczególne wzorce ruchowe występujące w rozwoju motorycznym człowieka w wieku rozwojowym
 • Absolwent posiada wiedzę na temat rożnych zaburzeń psychosomatycznych występujących w okresie rozwojowym
 • Absolwent posiada wiedzę na temat struktury procesu diagnostycznego w całym okresie rozwojowym

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie obsługuje kartę badania metody DENEMS w całym okresie rozwojowym człowieka od urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych
 • Absolwent potrafi z wykorzystaniem karty badania zweryfikować kryteria kwalifikacji dziecka do terapii w każdym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi na podstawie karty badania określić ogólny plan terapii dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi na podstawie karty badania określić prognozę dotyczącą kierunku rozwoju dziecka w całym okresie rozwojowym

Kompetencje społeczne:

 • Absolwent samodzielnie potrafi zorganizować i przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafikomunikować się z opiekunami w celu wyjaśnienia charakteru zaburzeń występujących u dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych  wynikających z niepełnosprawności dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji wiedzy diagnostycznej dotyczącej dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent jest świadom własnych ograniczeń w zakresie wiedzy diagnostycznej i jest zmotywowany do samodoskonalenia się

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do diagnozy okresu rozwojowego
 2. Klasyfikacja zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 3. Analiza kolejnych etapów badania dziecka w każdym okresie rozwojowym
 4. Praca z kartą badania z wykorzystaniem nagrań video
 5. Praca z kartą badania z udziałem pacjentów

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

 

 dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.

Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii      

Po ukończeniu kursów DENEMS 1-5 każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT TERAPEUTY METODY DENEMS opatrzony indywidualnym numerem, pod którym absolwenci zostaną zapisani w rejestrze certyfikowanych terapeutów DENEMS prowadzonym przez Fundację Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute.
W kursach DENEMS 1-5 można uczestniczyć w dowolnej kolejności, najkorzystniejsze dla uczestników jest jednak zachowanie układu: DENEMS 1-2-3-4-5.  

 zapisz się już dzisiaj na DENEMS 2:


CZAS TRWANIA: 3 dni, 20 h zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 15 osób, max. 20 osób  

TERMIN: chętnych prosimy o kontakt

prowadzimy nabór na I część kursu - minimum 10 osób - osoby zainteresowane proszone są o kontakt z naszym biurem ( mail, telefon, sms)

Informujemy, że pełnowymiarowe szkolenie Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) organizujemy tylko na zamówienie placówek i/lub grup teraputów. Nie organizujemy szkoleń DENEMS o charakterze otwartym.
Zapraszamy na kursy poświęcone diagnozie i terapii dzieci i młodzieży, które znajdą Państwo w naszej ofercie. 

GODZINY REALIZACJI: piątek: 13:00 - 18:00, sobota: 09:00 - 17:30, niedziela: 08:00 - 14:30

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice

CENA: 2000 zł/ osobę  - certyfikacja PTF - dopłata 50 zł (dyplom certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) certyfikat dla kursanta, który ukończył szkolenia 1-5 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. W przypadku uczestnictwa w kilku kursach DENEMS na kolejne należy koniecznie zabrać materiały z poprzednich.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+