PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Nowe trendy w diagnostyce neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

Drukuj

Nowe trendy w diagnostyce neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych - DENEMS 1

Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

                                        Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

 

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa.

Cel edukacyjny:

Opanowanie praktycznych umiejętności przeprowadzenia procesu diagnozy dziecka w całym okresie rozwojowym z wykorzystaniem autorskiej karty badania metody Developmental Neuromotor Stimulation (DENEMS).

Efekty kształcenia:

Uczestnicy osiągną następując efekty:

- będą potrafili sprawnie przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka w całym okresie rozwojowym

- będą potrafili zaplanować na podstawie wyników badania proces terapeutyczny dziecka w całym okresie rozwojowym

- będą poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu diagnostycznego dziecka w całym okresie rozwojowym

- będą poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w całym okresie rozwojowym

Wiedza:

 • Absolwent rozróżnia i definiuje mechanizmy neurofizjologiczne stanowiące podstawę rozwoju motoryki dużej człowieka w wieku rozwojowym (od urodzenia do uzyskania dojrzałości kostnej)
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia poszczególne wzorce ruchowe występujące w rozwoju motorycznym człowieka w wieku rozwojowym
 • Absolwent posiada wiedzę na temat rożnych zaburzeń psychosomatycznych występujących w okresie rozwojowym
 • Absolwent posiada wiedzę na temat struktury procesu diagnostycznego w całym okresie rozwojowym

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie obsługuje kartę badania metody DENEMS w całym okresie rozwojowym człowieka od urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych
 • Absolwent potrafi z wykorzystaniem karty badania zweryfikować kryteria kwalifikacji dziecka do terapii w każdym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi na podstawie karty badania określić ogólny plan terapii dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi na podstawie karty badania określić prognozę dotyczącą kierunku rozwoju dziecka w całym okresie rozwojowym

Kompetencje społeczne

 • Absolwent samodzielnie potrafi zorganizować i przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafikomunikować się z opiekunami w celu wyjaśnienia charakteru zaburzeń występujących u dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych  wynikających z niepełnosprawności dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji wiedzy diagnostycznej dotyczącej dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent jest świadom własnych ograniczeń w zakresie wiedzy diagnostycznej i jest zmotywowany do samodoskonalenia się

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do diagnozy okresu rozwojowego

2. Klasyfikacja zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu

3. Analiza kolejnych etapów badania dziecka w każdym okresie rozwojowym

4. Praca z kartą badania z wykorzystaniem nagrań video

5. Praca z kartą badania z udziałem pacjentów

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

 

Kadra szkoleniowa:

 dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

 

 dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.

Po ukończeniu kursów DENEMS 1-4 każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT TERAPEUTY METODY DENEMS opatrzony indywiduanym numerem, pod którym absolwenci zostaną zapisani w rejestrze certyfikowanych terapeutów DENEMS prowadzonym przez Fundację Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute.

                                         Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii      

Ukończenie WARSZTATÓW DENEMS nie jest konieczne do uzyskania CERTYFIKATU. Osobom, które ukończyły cykl kursów DENEMS dają one możliwość poznania praktycznej aplikacji koncepcji DENEMS podczas pracy z pacjentem. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w kursach DENEMS 1-4 pozwolą na uzyskanie ogólnego obrazu DENEMS oraz ułatwią podjecie decyzji o uczestnictwie.

W kursach DENEMS 1-4 oraz WARSZTATACH DENEMS mozna uczestniczyć w dowolnej kolejności, najkorzystniejsze dla uczestników jest jednak zachowanie układu: DENEMS 1-2-3-4. Szczególnie kłopotliwe wydaje się przejście kursu DENEMS 4 bez wcześniejszego uczestnictwa w kursie DENEMS 2, nie jest to jednak zabieg niewykonalny. W WARSZTATACH DENEMS dobrze z kolei wziąc udział przed rozpoczęciem cyklu DENEMS 1-4, bądź po jego zakończeniu.


 zapisz się już dzisiaj na DENEMS 2:


 CZAS TRWANIA (weekendowy): 3 dni, 20 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 30.09 - 02.10.2022 r.  rekrutacja otwarta 

                             GRUPA liczy min 15 osób, max. 20 osób

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (weekendowy):  PT: 13:00-18:00, SOB: 09:00-17:30, NIE: 08:00 - 14:30

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38/ Budynek B GWSH ul. Harcerzy Września 1939 r nr 5.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1500 zł/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. W przypadku uczestnictwa w kilku kursach DENEMS na kolejne należy koniecznie zabrać materiały poprzednich.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

  https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+