PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy ciała dzieci młodszych i starszych

Drukuj

Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy ciała dzieci młodszych i starszych

Szkolenie poświęcone jest analizie problemów diagnostycznych i terapeutycznych występujących u dzieci i młodzieży z rozwojowymi zaburzeniami koordynacji (developmental coordination disorder DCD). Dzieci te stanowią bardzo trudną diagnostycznie grupę, ponieważ w obrazie klinicznym nie prezentują objawów dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, ani zaburzeń w sferze rozwoju intelektualnego. Natomiast wykazują zróżnicowaną konfigurację odchyleń od normy w zakresie rozwoju postawy ciała, napięcia mięśniowego/tkankowego, przetwarzania sensorycznego i koordynacji ruchowej.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:  

szkolenie przeznaczone jest dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej), studentów fizjoterapii i medycyny (od 4 roku) oraz pedagogów pracujących we wczesnym wspomaganiu rozwoju (w przedszkolach, żłobkach) oraz w placówkach korekcji wad postawy ciała. 

CEL SZKOLENIA:

 • określenie wskazań do terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak nieprawidłowa postawa ciała i napięcie mięśniowe/tkankowe, trudności w sferze przetwarzania sensorycznego i koordynacji ruchowej
 • zaprezentowanie strategii terapeutycznych ze szczególnym wykorzystaniem idei systemu podwieszanego

EFEKTY SZKOLENIA:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci w różnych okresach rozwojowych
 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci na różnych poziomach dysfunkcji układu nerwowego
 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, dyskineza/hiperkineza)
 • będą potrafili poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

Wiedza:

 • Uczestnik posiada wiedzę z zakresu posturogenezy od okresu niemowlęcego do uzyskania dojrzałości kostnej
 • Uczestnik posiada wiedzę z zakresu metod oceny i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi rozróżnić fizjologiczne i niefizjologiczne warianty rozwoju postawy i ruchu u dzieci i młodzieży
 • Uczestnik potrafi zdiagnozować zaburzenia postawy ciała u dzieci i młodzieży w kontekście zmienności rozwojowej
 • Uczestnik potrafi zaplanować i przeprowadzić ćwiczenia korekcyjne postawy ciała u dzieci i młodzieży (z i bez systemu podwieszanego)

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik potrafi wyjaśnić rodzicom różnicę między fizjologicznymi i niefizjologicznymi wariantami rozwoju postawy i ruchu
 • Uczestnik jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie neurorozwojowego podejścia do korekcji postawy ciała,
 • Uczestnik potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośba o radę do osób z większym doświadczeniem.

 

PROGRAM:

1 dzień

13.00-13.45 Wykład: Postawa ciała w świetle współczesnej literatury – definicje, klasyfikacja – dr Anna Gogola

13.45-14.30 Wykład: Czynniki wpływające na kształtowanie postawy ciała – genetyczne, środowiskowe, kulturowe i geograficzne – dr Anna Gogola

przerwa 0,5h (14.30-15.00)

15.00-15.45 Seminarium: Lokalizacja wad postawy ciała na mapie zaburzeń wieku rozwojowego – wady postawy ciała vs rozwojowe zaburzenia koordynacji (developmental coordination disorder, DCD) – dr Anna Gogola

15.45-17.15 Seminarium: Posturogeneza w aspekcie zmienności rozwojowej (od urodzenia do uzyskania dojrzałości kostnej) – dr Anna Gogola

17.30-18.15 Seminarium: Symptomy zaburzeń rozwojowych o charakterze strukturalnym (hiper/hipotonia) –  dr Anna Gogola

2 dzień

9.00-9.45 Seminarium: Symptomy zaburzeń rozwojowych o charakterze neurofizjologicznym (hiper/hipotonia) – dr Anna Gogola

9.45-11.15 Seminarium: Kliniczne instrumenty do oceny postawy ciała dziecka młodszego – dr Anna Gogola

11.30-13.45 Seminarium: Korekcja wad postawy ciała u dzieci młodszych wg koncepcji DENEMS – techniki strukturalne i neurofizjologiczne – dr Anna Gogola

przerwa 0,5h (13.45-14.15)

14.15-15.00 Metody wspomagające proces korekcji wad postawy (zaopatrzenie ortopedyczne) – dr Anna Gogola

15.00-16.30 Seminarium: Charakterystyka prawidłowego chodu dziecka starszego (powyżej 6 roku życia) – dr hab. Rafał Gnat

16.45-17.30 Seminarium: Neurofizjologia bólu oraz jego oddziaływanie na postawę i ruch – dr hab. Rafał Gnat

3 dzień

08.00-9.30 Seminarium: Kliniczne instrumenty do oceny postawy ciała dziecka starszego – dr hab. Rafał Gnat

9.45-12.00 Seminarium: Korekcja wad postawy ciała u dzieci starszych wg koncepcji DENEMS – techniki strukturalne i neurofizjologiczne – dr hab. Rafał Gnat

12.15-13.00 Seminarium: Dodatkowe badania specjalistyczne(USG, analiza chodu, RTG) – dr Anna Gogola /dr hab. Rafał Gnat

przerwa 0,5 h (13:00 - 13:30)

13.30-14.15 Seminarium: Interpretacja wyników badania. Czy istnieją wskazania do terapii? dr Anna Gogola /dr hab. Rafał Gnat

14.15-15.00 Wykład: Planowanie procesu usprawniania – dr hab. Rafał Gnat


 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

  

dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS. 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach. 


CZAS TRWANIA: 3 dni, 20 h zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 15 osób, max. 20 osób

TERMIN: chętnych prosimy o kontakt

GODZINY REALIZACJI: piątek: 13:00 - 18:15, sobota: 09:00 - 17:30, niedziela: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 2000 zł/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+