PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Koncepcja interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchu przed rozwojem deformacji u dzieci z dysfunkcja OUN – efekty pracy polskiego zespołu

Drukuj

Kurs przeznaczony dla:  techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej) oraz studentów (od 5 semestru fizjoterapii).

 

Cel szkolenia:

Prezentacja interdyscyplinarnego podejścia do usprawniania osób z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem zarówno metod fizjoterapeutycznych, jak również metod inwazyjnych – neurochirurgicznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych. Zapoznanie się z pracą zespołu interdyscyplinarnego stosującego w pracy klinicznej standardy dotyczące prewencji oraz leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Główną wartością tego szkolenia jest zapoznanie się ze standardami pracy jedynego w Polsce zespołu interdyscyplinarnego oraz możliwość zaprezentowania problemów diagnostycznych i klinicznych pacjentów prowadzonych przez uczestników kursu.

 

Efekty szkolenia:

Wiedza

 • Posiada wiedzę na temat pracy zespołu interdyscyplinarnego w usprawnianiu dzieci z ciężkimi postaciami mózgowego porażenia
 • Posiada ogólną wiedzę na temat zaopatrzenia ortotycznego oraz kryteriów doboru w zależności od wyznaczonego celu usprawniania
 • Posiada wiedzę na temat programów prewencyjnych stosowanych w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem w innych krajach,
 • Potrafi dobrać odpowiednie metody fizjoterapeutyczne oraz zastosować w odniesieniu do pacjentów z różnymi typami mózgowego porażenia
 • Potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę typu zaburzonego napięcia mięśniowego i pokierować do właściwego specjalisty zajmującego się leczeniem inwazyjnym
 • Ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas stosowania zaopatrzenia ortotycznego

Umiejętności

 • potrafi zastosować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu neurochirurgii, chirurgii i ortopedii podczas diagnozy pacjenta z mózgowym porażeniem
 • zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,
 • zna zasady funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
 • potrafi opisać i wyjaśnić korzyści płynące z pracy w zespole interdyscyplinarnym

 

Kompetencje społeczne

 • jest świadom własnych ograniczeń,
 • okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie usprawniania osób z ciężkimi typami mózgowego porażenia dziecięcego,
 • potrafi propagować i aktywnie kreować pracę w zespole interdyscyplinarnym,

 

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

      prof. dr hab. Sławomir Snela – wybitny specjalista w dziedzinie  ortopedii dziecięcej, ordynator w Rzeszowskim Szpitalu, współpracownik prof. I. Wośko, twórcy polskiej ortopedii dziecięcej. Uczestnik zagranicznych stażów i wielu konferencji naukowych z dziedziny ortopedii dziecięcej. Autor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

      dr n. k.f. Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

      dr n. med. Tadeusz Łyczakowski - specjalista chirurg dziecięcy. Absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej, były pracownik Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie i fellow Mc Gill University w Montrealu w Kanadzie oraz uczestnik szkoleń z zakresu rekonstrukcyjnej chirurgii dziecięcej w Massachusetts General Hospital w Bostonie i Philadelphia University w USA. Obecnie współpracownik CenterMed Kraków, Szpital i Przychodnia w Krakowie.

      lek. med. Jerzy Luszawski - specjalista neurochirurg, lekarz w Klinice Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach,  po szkoleniu w USA rozpoczął leczenie spastyczności metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych, dzięki czemu Katowice stały się głównym ośrodkiem w Polsce wykonującym te operacje u dzieci.

 Adam Kołakowski - Eo-Funktion Polska,  magister Rehabilitacji ( Nr. KRF 39461), Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Od 2005 roku fizjoterapeuta w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka w Stawnicy, a od 2008 roku Dyrektor ds. Rehabilitacji tego Ośrodka. Od 2010 roku  wyłączny dystrybutor na terenie Polski urządzeń wspomagających stanie i chodzenie dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego: NF-Walker, Innowalk, Innowalk-pro, norweskiej firmy Made for Movement, Innowalk, Innowalk-pro, norweskiej firmy Made for Movement, Innowalk, Innowalk-pro, norweskiej firmy Made for Movement.  Dzięki pracy fizjoterapeuty w Ośrodku Zabajka, którego pacjentami są dzieci i młodzież z terenu całej Polski, a także Europy, posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi z szeroko pojętymi dysfunkcjami OUN.  W 2009 roku, w trakcie pracy terapeutycznej nawiązałem kontakt z norweską firmą Made for Movement. Bardzo dobra jakość produktów, ale przede wszystkim „jakość” terapii jaki dzieciom niepełnosprawnym oferuje NF-Walker spowodowało związanie się z norweską firmą na stałe, co dało możliwość zaoferowania polskim dzieciom możliwość  korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego na najwyższym światowym poziomie.

Agnieszka Ciukszo - Vigo Ortho Polska,  doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Od kilku lat zajmuje się projektowaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego dla Pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego (MPDz, przepuklina oponowo-rdzeniowa) oraz ze schorzeniami narządu ruchu (artrogrypoza, wrodzone wady kończyn). Swoje doświadczenie zdobywała w kraju i za granicą. Prelegentka na kursach dla terapeutów NDT Bobath. Uczestniczka wielu konferencji o tematyce leczenia i rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Sekretarz Stowarzyszenia ISPO Polska.

      Ponadto w kursie biorą udział przedstawiciele wiodących firm ortotycznych w Polsce:

-        Piotr Markowicz- Akson,

-        Krzysztof Nowak- LIW Care Technology Sp. z o.o.,

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Część online

1 dzień (poniedziałek) - prof. dr. hab. Sławomir Snela 

17.00-18.00 Wykład: Podstawowe zasady kompleksowego leczenia ortopedycznego narządu ruchu w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zasady doboru wskazań do zabiegów operacyjnych – prof. dr. hab. Sławomir Snela 

18.15-19.15 Wykład: Problemy leczenia biodra neurogennego i skoliozy neurogennej w przebiegu postaci spastycznej mózgowego porażenia dziecięcego – prof. dr. hab. Sławomir Snela

 

2 dzień (środa) – dr A. Gogola

16.00-16.45 Seminarium: Cele usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego w odniesieniu do skali Gross Motor Function Classification System (GMFCS) – dr A. Gogola

17.00-18.30 Seminarium: 1)Efekty interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchuprzed rozwojem deformacji dziecka z poziomu I/II według skali GMFCS – analiza przypadku dr A. Gogola; 2) Efekty interdyscyplinarnego zabezpieczenia narządu ruchuprzed rozwojem deformacji dziecka z poziomu V według skali GMFCS – analiza przypadku dr A. Gogola

18.45-20.15 Seminarium: Współczesne możliwości wspierania narządu ruchu poprzez zaopatrzenie ortopedyczne (ortezy, Innowalk, Egzoszkielet) – mgr Agnieszka Ciukszo, mgr Adam Kołakowski, mgr Piotr Wożniak)

 

3 dzień (piątek) - dr n. med. Jerzy Luszawski i dr n. med. Tadeusz Łyczakowski

16.00-16.45 Wykład:Neurochirurgiczne metody redukcji spastyczności (selektywna rizotomia korzeni grzbietowych, neurotomie, implantacja pompy baklofenowej) – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania, efekty bezpośrednie i długofalowe. – dr n med. Jerzy Luszawski

17:00-17:20 Wykład: Zasady kwalifikacji dzieci do operacji neurochirurgicznych. Problemy rehabilitacyjne w okresie pooperacyjnym u dzieci leczonych metodami neurochirurgicznymi.

17.30-18.15 Seminarium: Określanie celów i możliwości terapeutycznych u typowych i nietypowych kandydatów do leczenia neurochirurgicznego – analiza przypadków. Ewolucja sprawności ruchowej po operacji. Łączenie leczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego – dr n med. Jerzy Luszawski

18.30-20.00 Seminarium: Zasady diagnostyki, leczenia przed- i -pooracyjnego dzieci z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem techniki fibrotomii (metoda Ulzibata). Omówienie metody i wyników leczenia. Zagadnienia etyczne związane z bólem i cierpieniem osób niepełnosprawnych ruchowo – dr n med Tadeusz Łyczakowski

 

Część offline (Uczelnia)

4 dzień (sobota) - wszyscy

9.00-9.45 Workshop: Demonstracja pracy interdyscyplinarnego zespołu – dobór strategii leczenia dziecka z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem metod zachowawczych oraz inwazyjnych (prof. dr hab. S. Snela, dr A. Gogola, dr n med. T. Łyczakowski, dr n med. J. Luszawski, mgr A. Ciukszo, mgr A. Kołakowski) – praca z 1 pacjentem

9.45-10.15 Panel dyskusyjny: Omówienie wyboru strategii leczenia prezentowanego pacjenta.

10.15-10.30 Przerwa kawowa

10.30-11.15 Workshop: Demonstracja pracy interdyscyplinarnego zespołu – dobór strategii leczenia dziecka z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem metod zachowawczych oraz inwazyjnych (prof. dr hab. S. Snela, dr A. Gogola, dr n med. T. Łyczakowski, dr n med. J. Luszawski, mgr A. Ciukszo, mgr A. Kołakowski) – praca z 2 pacjentem

11.15-11.45 Panel dyskusyjny: Omówienie wyboru strategii leczenia prezentowanego pacjenta.

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Panel dyskusyjny: Prezentacja przypadków pacjentów będących pod opieką uczestników kursu. Uczestnicy kursu proszeni są o przygotowanie krótkiego opisu swojego pacjenta (6-7 minut) zawierające co najmniej: informację o podłożu zaburzeń, GMFCS, sposób poruszania się (video lub typ chodu), informację o nasileniu spastyczności w poszczególnych grupach mięśni (np. skala Ashworth), ograniczeniach zakresu ruchu biernego w stawach, RTG bioder, ocenę odruchów ścięgnistych i stopotrząsu, choroby współistniejące oraz pytania do zespołu interdyscyplinarnego.

Inne pytania do ekspertów, nie związane z omawianymi przypadkami.

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-15.30 Seminarium: Kryteria doboru ortoz na kończyny dolne uwarunkowane typem chodu (klasyfikacja amsterdamska) –  praca z pacjentem (mgr A. Ciukszo, vigo)

15.30-16.30 Kryteria doboru ortozy dynamicznej NF Walker. Demonstracja ortozy dynamicznej NF Walker w aspekcie funkcjonalnym, poznawczym oraz społecznym – praca z pacjentem (mgr A. Kołakowski, eo- Function)

16.30-17.15 Seminarium: Wykorzystanie nowoczesnych, mechatronicznych technologii w usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego – prezentacja prototypu pierwszego polskiego egzoszkieletu pediatrycznego (DreamMotion, ATMAT)

W trakcie trwania kursu będzie dostępna ekspozycja zaopatrzenia ortopedycznego do prawidłowego pozycjonowania dzieci w leżeniu, siedzie, staniu (eo-funktion, Liwcar, Akson, Vigo).

 

CZAS TRWANIA: 4 dni,   24 godziny szkoleniowe

NAJBLIŻSZY TERMIN:  w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI:    poniedziałek: 17:00 - 19:15 , środa:. 16:00 - 20:15,  piątek: .16:00 - 20:00, sobota: 9:00 - 17:15 

MIEJSCE REALIZACJI:  pon, środa, piątek - szkolenie ONLINE, sobota: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+