Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Compliance, a system audytu/kontroli wewnętrznej

Drukuj

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Członków Zarządu, Rad Nadzorczych, kadry kierowniczej,
 • Pracowników działów compliance,
 • Audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli wewnętrznej,
 • Szefów działów compliance,
 • Osób odpowiedzialnych za ryzyko braku zgodności,
 • Pracowników komórek ds.ryzyka, pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość zarządczą,
 • Osób pragnących rozpocząć pracę w dziale compliance.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów prawnych, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną. Celem udziału w szkoleniu jest naświetlenie tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W trakcie szkolenia przedstawione zostanie, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosowanie różnorodnych instrumentów do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance w przedsiębiorstwie.

CEL SZKOLENIA:

 • Wyjaśnienie istoty compliance poprawie jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa
  w przedsiębiorstwach oraz na usprawnienie nadzoru nad obszarem
 • Nabycie praktycznych umiejętności i analiza przykładów wdrożenia rozwiązań rekomendowanych w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem compliance, zasad współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi i technicznymi, systemu informacji zarządczej
 • Przygotowanie pracowników organizacji do spełnienia przez ich instytucję oczekiwań nadzorczych dotyczących compliance
 • Usystematyzowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w compliance

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestniy zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami w obszarze działalności przedsiębiorstwa, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa w zakresie compliance. Nabędą praktyczne możliwości wdrażania i rozwijania organizacji compliance w przedsiębiorstwie poprzez:

 • Nabycie świadomości istoty oraz charakteru i zakresu funkcji compliance
 • Charakterystykę różnic pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa
 • Naukę rozgraniczania zadania w zakresie wzajemnie przenikających się obszarów działania
  w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym i prawnym, audytu wewnętrznego i compliance
 • Stosowanie w praktyce podstawowych zasady compliance w organizacji
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance
 • Definiowanie wspólnych płaszczyzn współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji
 • Poznanie zasad określania zakresu kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za compliance.

METODYKA/TREŚCI SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analizą dokumentów dotyczących sposobów zarządzania ryzykiem nadużyć i jego eliminacja.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość regulacji i systemu ryzyk występujących w przedsiębiorstwie, w szczególności systemu zarządzania ryzykami.

Polecane zapoznanie się z:

1. Rekomendacje KNF: M, D, H.
2.Uchwała 258/2011 KNF dot. zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej (rozdz.1-5),
3. CRD IV (art.88,91-92), CRR (ART.79-87),
4. Guidelines nr 44 (EBA wytyczne dot. zarządzania),
5. Metodyka BION (2015), kwestionariusz BION,

PROGRAM:

I. Definicja / cele / funkcje zgodności, ryzyko zgodności, przedmiot norm zgodności

1. Prawo i regulacje wewnętrzne (regulacje w Compliance)
2. Regulacje w przedsiębiorstwach
3. Polityka compliance - obszary zgodności i ryzyko w obszarach zgodności
4. Funkcjonowanie organizacji zgodności w przedsiębiorstwie - rola i obowiązki compliance officer
5. Kwestie zgodności w zakresie wynagradzania kierownictwa
6. Zakres regularnych badań compliance
7. Podstawowe zasady zgodności
8. Skuteczne Compliance w sektorze przedsiębiorstw

 • Modele funkcji Compliance w organizacji
 • Zasada proporcjonalności
 • Różnice wynikające z charakteru działalności
 • Kto jest odpowiedzialny za Compliance
 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menedżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu Compliance
 • Compliance poza działem Compliance
 • Model 3 linii obrony
 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

9. Zapobieganie konfliktom interesów
10. Aspekty etyczne, zachowanie sprzedaży produktów
11. Bezpieczeństwo informacyjne
12. Ochrona danych osobowych (wrażliwych)
13. Baza incydentów Compliance
14. Zasada zgodności raportowania incydentów - compliance, rozdzielczości, uzasadnień o obowiązkowym   raporcie zgodności
15.Informatorzy – zasady

 • Współpraca compliance oficera
 • Rola kadry kierowniczej w celu zapewnienia zgodności z przestrzeganiem norm w bieżącej
  działalności podległych jednostek
 • Nadzorowanie obowiązków ochrony informacji

17.Pranie brudnych pieniędzy
18. Krajowi regulatorzy i inne podmioty (nadzór nad podmiotami sektora finansowego)

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Giełda, KDPW, inne
 • Inne podmioty nadzoru

II. Wymogi regulacyjne funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

1. Ustawa prawo bankowe
2. Uchwała nr 258/2011 KNF dot. zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
3. Rekomendacja H KNF
4. Metodyka BION (2014)
5. Kwestionariusz BION (2014)
6. Podręcznik inspekcji na miejscu KNF
7. Dyrektywa UE 36/2013 r.(CRD IV)
8. Rozporządzenie UE nr 575 (CRR)
9. Zestaw dokumentów EBA: Guidelines (wytyczne dot.zarządzania)
10. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
11. Raporty COSO (I-III)

III. Funkcjonowanie i organizacja systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie

1.Obowiązki i rola organów w systemie kontroli wewnętrznej (RN i Zarząd)
2. Rekomendacja H - dobre praktyki audytu, omówienie niewłaściwych praktyk i uchybień stwierdzonych w trakcie inspekcji UKNF
3. System kryteriów efektywności w kontroli wewnętrznej
4. Kontrola bieżąca, arkusz samokontroli, kontrola następna
5. System kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

IV. Funkcjonowanie i organizacja systemu audytu w przedsiębiorstwie

1. System audytu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
2. Niezależność i obiektywizm systemu audytu, a nadzór
3. Modele audytu
4. Zadania systemu audytu
5.Mapy ryzyka – ocena ryzyka audytu – identyfikacja newralgicznych obszarów
6.System planowania kontroli audytu wewnętrznego
7.Metodyka przeprowadzania audytu
8. Przegląd i ocena efektywności mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
9. Utrzymanie jakości badań audytowych
10. Zadania systemu audytu wewnętrznego w metodyce BION
11. Międzynarodowy Standard Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego
12. Warsztaty badań audytowych

 • Metodyka doboru próby, próbkowanie
 • Programy zadań audytowych
 • Analiza uzyskanych danych (struktura, zakres,)
 • Ocena i interpretacja wyników
 • Dokumentowanie wyników
 • Zalecenia poaudytowe, monitorowanie, weryfikacja ich wykonania
 • Proces odwoławczy

V.     Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

1. Kwalifikacje i standardy kontrolera i audytora wewnętrznego (wiedza, doświadczenie, umiejętności,
   odporność psychiczna, cechy osobowe, standardy zachowania)
2. Standardy i dobre praktyki zawodowe kontrolera i audytora wewnętrznego

VI.    System kontroli funkcjonalnej

1. Planowanie kontroli wewnętrznej, częstotliwość, zakres kontroli funkcjonalnej
2. Identyfikowanie ryzyka w systemie kontroli funkcjonalnej (procesy)
3. Mapowanie ryzyka w systemie kontroli funkcjonalnej
4. Metodyka przeprowadzania, weryfikacji i oceny kontroli funkcjonalnej
5. Raportowanie i postępowanie pokontrolne (zalecenia)

VII.  Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

1. System raportowania (zakres, czasotermin)

VIII. Zmiany wymogów KNF w zakresie systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

1. Aktualizacja metodologii BION (2014) w zakresie obszaru zarządzania i systemu kontroli wewnętrznej (arkusz BION),
2. Aktualizacja dokumentu Podręcznik inspekcji na miejscu (2013),
3. Warsztaty – omówienie zaleceń poinspekcyjnych KNF w systemie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

PROWADZĄCY:

Mariusz Wilkus - Praktyk bankowiec, wykładowca uczelni w Polsce i zagranicą m.in. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, University Birmingham, specjalizacja: ryzyko operacyjne, audyt i kontrola wewnętrzna, compliance oraz ład korporacyjny, biegły sądowy z zakresu bankowości przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Były pracownik UKNF w Warszawie, Pion Inspekcji Banków (licencja audytora zakończona egzaminem państwowym), kierujący zespołem inspekcyjnym w bankach, specjalizacja: audyt i kontrola wewnętrzna, przed zatrudnieniem w UKNF pracownik Getin Banku S.A. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener. Współpracownik instytucji edukacyjnych i szkoleniowych wielu przedsiębiorstw, banków w Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu. Skutecznie wdrożył system zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu i compliance w wielu przedsiębiorstwach w Polsce.   

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9 h szkoleniowych,

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

KOSZT UCZESTNICTWA: 390.00 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 32 357 06 06, 32 357 06 05, 696 728 230,696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+