Katowice

aula GWSH

21 X 2016

agenda poniżej

7 godzin

wspólnego warsztatu

50 miejsc

rejestracja otwarta

Konferencja

 

Z udziałem gości:

 • Prof. Jerzego Rokity
 • Prof. Henryka Bienioka

 

Cele Konferencji:

 • zaprezentowanie metodyki badań własnych oraz doświadczeń wynikających z dotychczasowej pracy naukowej,
 • wymiana poglądów na bazie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat współczesnych nurtów i kierunków badawczych w zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy,
 • integracja środowiska naukowego doktorantów i młodych naukowców w dyscyplinie zarządzania.

 

Kwalifikacja tematyczna Konferencji:

 • zarządzanie w biznesie,
 • zarządzanie publiczne,
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami,
 • zarządzania bezpieczeństwem w różnych aspektach (np. bezpieczeństwo publiczne, informacji, żywności, BHP),
 • zarządzanie jakością procesów i produktów,
 • zarządzania zrównoważone,
 • kultura organizacyjna w zarządzaniu.

Harmonogram Konferencji

   

 • do 31.05.2016
  - przyjmowanie zgłoszeń

 • do 30.06.2016
  - przesyłanie artykułów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty konferencyjnej

 • do 31.08.2016
  - przygotowanie recenzji

 • do 1.10.2016
  - opublikowanie programu konferencji wraz z nazwiskami prelegentów

 • do 21.10.2016
  - opracowanie monografii

 • 21.10.2016
  Konferencja Naukowa

Komitet Naukowy i Organizacyjny

 

Komitet naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka – przewodnicząca komitetu,
 • prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok – członek
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski – członek
 • prof. zw. dr hab. Adam Peszko – członek,
 • doc. dr Jacek Pyka – sekretarz

 

Komitet organizacyjny:

 • Iwona Kapustka – przewodnicząca Komitetu
 • Katarzyna Cyz – zastępca przewodniczącej
 • Małgorzata Gałażyn – sekretarz

Program Konferencji

   

 • godz. 8.30 - 9.20
  Rejestracja uczestników konferencji

 • godz. 9.30 - 11.00
  Uroczyste otwarcie konferencji
  Powitanie przez Władze Uczelni
  Sesja plenarna:
  - prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita - Aktualne kierunki badań w naukach o zarządzaniu
  - prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok - Metodologia badań w naukach o zarządzaniu

 • godz. 11.00 - 11.30
  przerwa kawowa

 • godz. 11.30 - 13.30 Sesja pierwsza
  - mgr Katarzyna Cyz : Współpraca biznesowa na styku kultur. Szwedzi w Chile: studium przypadków, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr inż. Janusz Stańczak: Zarządzanie projektami informatyzacji uczelni publicznej, Politechnika Warszawska – Centrum Informatyzacji
  - mgr inż. Andrzej Zajkowski: Model doskonalenia jakości usług teleinformatycznych w uczelni publicznej, Politechnika Warszawska – Centrum Informatyzacji
  - dr Rafał Tyszkiewicz: Rola Network Marketingu w kształtowaniu relacji z klientami, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Po każdym wystąpieniu przewidziana jest dyskusja

 • godz. 13.30 - 14.30
  przerwa obiadowa

 • godz. 14.30 - 16.30 Sesja druga
  - mgr Iwona Kapustka: Innowacje w zarządzaniu publicznym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr Mateusz Kopera: Planowanie w jednostkach budżetowych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr Adam Pander: E-mail jako narzędzie zarządzania publicznego na poziomie gminy, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr inż. Kamil Karski: Wykorzystanie narzędzi SEO/SEM w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  Po każdym wystąpieniu przewidziana jest dyskusja

 • godz. 16.30 - 16.45
  Podsumowanie wystąpień
  Zamknięcie konferencji

Rejestracja udziału w Konferencji

Warunki uczestnictwa:

 1. Wszystkie bieżące informacje wraz z najważniejszymi terminami związanymi z uczestnictwem w konferencji oraz szczegółowe zasady przesyłania pełnych wersji referatów podane zostaną na niniejszej stronie
 2. Opłaty za formy uczestnictwa:
  - uczestnictwo w konferencji wraz z referatem i publikacją artykułu - 300 zł
  - publikacja bez udziału w konferencji - 200 zł
  - udział w konferencji bez publikacji - 100 zł
 3. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgloszenia udziału w konferencji do: 31 maja 2016 r.
 4. Opłaty konferencyjne należy wnosić na konto: ING Bank Śląski 25 1050 1214 1000 0022 1839 3441  z dopiskiem: Ogólnopolska konferencja naukowa, 21 października 2016, w terminie do 30 czerwca 2016 r.
 5. Opłata obejmuje wydanie monografii w formie e-booka, koszty recenzji, przerwy kawowe i lunch w trakcie konferencji.
 6. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów.
 7. Faktura zostanie wystawiona w terminie 14 dni po uiszczeniu zapłaty i przesłana na wskazany adres.
 8. Warunkiem opublikowania artykułu jest przygotowanie referatu zgodnie z wymaganiami edytorskimi, uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.
 9. Prace pozytywnie ocenione przez recenzentów zostaną opublikowane w polskojęzycznej monografii naukowej (4 pkt.).
 10. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru referatów przeznaczonych do prezentacji w trakcie konferencji.
 11. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konferencji i kosztów publikacji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.

Miejsce

Konferencja organizowana jest w budynku A Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zlokalizowanym w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Harcerzy Września 3.