PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Podsumowanie konferencji

Drukuj

Podsumowanie Konferencji naukowej pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku” realizowanej w ramach projektu „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy młodych naukowców”która odbyła się 24 maja 2023 roku w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 

Celem konferencji było zaprezentowanie i popularyzacja aktualnego stanu wiedzy naukowej dotyczącej zielonego zarządzania organizacjami w kontekście zrównoważonego rozwoju, widzianego z perspektywy Młodych Naukowców, oraz wzmocnienie ich roli w popularyzacji wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki. Bardzo istotnym aspektem realizującym główny cel konferencji była możliwość prezentacji w ogólnokrajowym wymiarze szerokiego spektrum tematycznego, które obejmowało zagadnienia zrównoważonych koncepcji rozwoju i wzrostu gospodarczego zarówno od strony rozwoju teorii naukowych, jak i pragmatycznych aspektów wykorzystania tej teorii w praktyce gospodarczej. To właśnie ta interdyscyplinarność i możliwość łączenia praktyki z teorią w odpowiednich proporcjach stanowi najważniejszy rezultat wynikający z przeprowadzonych działań popularyzujących problematykę zrównoważonego zarządzania organizacjami w różnych branżach. 

Konferencja zgromadziła 56 uczestników z różnych polskich uczelni, którzy przyjechali do Katowic lub uczestniczyli online, aby podzielić się swoimi badaniami i prezentacjami na temat zielonego zarządzania organizacjami. Oprócz reprezentantów Akademii Górnośląskiej przybyli reprezentanci polskich renomowanych uczelni takich jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, stanowiące mocną podbudowę ekonomiczną, a także licznie reprezentowana Politechnika Poznańska i Politechnika Świętokrzyska, wnosząca wkład technologiczny i techniczny, czy Uniwersytet Morski w Gdyni, którego przedstawiciele zaprezentowali wyniki badań związanych ze zrównoważonym rozwojem w zakresie gospodarki morskiej, zwanej często niebieskim zarządzaniem, a z racji tego, że poruszane tu problemy koncentrują się na zrównoważonym gospodarowaniu morzami i ocenami, będącymi najważniejszymi elementami współczesnego ekosystemu naturalnego, bez którego zielone zarządzanie może okazać się niewystarczające dla osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego gospodarowania szeroko pojętymi zasobami naturalnymi. 

Prelekcje wygłoszone podczas konferencji dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień związanych z zielonym zarządzaniem organizacjami.  

Konferencja naukowa "Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku" była częścią projektu "Współczesne nurty zarządzania z perspektywy młodych naukowców", stanowiącego platformę do prezentacji wyzwań współczesnego świata z perspektywy młodych naukowo pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych oraz studentów studiów doktoranckich czy szkół doktorskich. Projekt ten miał na celu rozwijanie wiedzy naukowej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju, włączając w to także aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu i był dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Najważniejszym zrealizowanym celem tej konferencji było umożliwienie prezentacji oraz publikacji wyników prac naukowych uzdolnionych młodych naukowców i likwidacja barier komunikacyjnych, które mogłyby utrudnić działania w ramach popularyzacji tych wyników szerokiej publiczności. Inicjatywy tego typu stają się ważnym elementem komercjalizacji wyników prac badawczych, a ich kontynuacja pokonferencyjna wyrażona będzie w szeregu publikacji, w tym publikacji sponsorowanych w wybranych czasopismach oraz mediach społecznościowych. 

Szczegółowy przebieg konferencji: 

Konferencja została otwarta przez Panią Prorektor ds. kształcenia dr Joannę Strzelczyk-Łucką, prof. AGktóra podkreśliła znaczący wkład w popularyzację nauki tego typu inicjatyw. Następnie przekazała prowadzącej konferencję dr Annie Sobczyk-Kolbuch, prof. AG , która zaprosiła do prelekcji gościa specjalnego. Key Speaker dr hab. Rafał Żelazny, prof. UE, Wiceprezes Zarządu KSSE, rozpoczął wykład wprowadzający pt. "Hub gospodarki cyrkularnej w teorii i praktyce", w którym podkreślił znaczenie kwestii zrównoważonej, a dokładnie cyrkularnej gospodarki – stanowiącej działania od narodzenia produktu do jego śmierci i działań mających na celu ponowne wykorzystanie (całkowite lub częściowe) surowców, z których produkt się składał do produkcji kolejnych produktów. Jest to koncepcja obiegu zamkniętego w gospodarce, zwanego też cyrkularnym. 

 

W sekcji I zaprezentowane zostały prezentacje na temat zielonej organizacji, zielonego środowiska i zielonego społeczeństwa, oraz ich związku z ekonomicznym i społecznym wymiarem biznesu. Oto podsumowanie tych wystąpień: 

W swojej prezentacji „Zielone obligacje – instrument finansowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw” dr Małgorzata Lipowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach omówiła zielone obligacje jako instrument finansowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Zielone obligacje są emitowane przez przedsiębiorstwa i organizacje w celu pozyskania środków na projekty inwestycyjne związane z transformacją gospodarki na bardziej ekologiczną. W Polsce już dziewięć podmiotów korporacyjnych emitowało zielone obligacje do końca 2022 roku, a rynek ten ma potencjał dalszego rozwoju. 

Prezentacja mgr Martyny Firy z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pt. „Produkt zielony, czyli jaki? Definicja zielonego produktu w świetle nauki i praktyki gospodarczej” skupiała się na definicji zielonego produktu w kontekście nauki i praktyki gospodarczej. Autorka analizowała różne definicje i typologie zielonych produktów oraz wskazywała na cechy odróżniające produkty ekologiczne od konwencjonalnych. W literaturze brakuje jednej powszechnie akceptowanej definicji zielonego produktu, ale wskazuje się na to, że są to dobra o pozytywnym lub mniej negatywnym wpływie na środowisko w całym cyklu życia produktu. 

Mgr Wojciech Dopieralski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w swoim wystąpieniu „Komunikacja i działania proekologiczne podejmowane przez imprezy fanowskie w Polsce po okresie pandemii” omówił komunikację i działania proekologiczne podejmowane przez imprezy fanowskie w Polsce po okresie pandemii. Imprezy fanowskie, takie jak festiwale czy konwenty, są coraz bardziej zainteresowane tematyką zrównoważonego rozwoju i podejmują działania proekologiczne. Autor badał metody i częstotliwość komunikacji na temat ekologii podczas tych imprez przy użyciu metod netnograficznych. 

 

Podczas Sekcji II, omówiono tematy związane z środowiskiem, zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Oto podsumowanie wystąpień: 

Dr Anna Sobczyk-Kolbuch i mgr inż. Weronika Trybała z Akademii Górnośląskiej w Katowicach przedstawiły temat "Wyzwania CSR w działaniach rynkowych firmy Alstom sp. z o.o. - światowego lidera zrównoważonego i inteligentnego transportu". Omówiono kwestie związane z CorporateSocialResponsibility (CSR) w kontekście działań firmy ALSTOM, która jest liderem w obszarze zrównoważonego i inteligentnego transportu.Przedstawiły także szereg przykładów praktycznych, które firma ALSTOM w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowała i realizuje nadal w praktyce gospodarczej. Autorki przedstawiły również filary działań pro-konsumenckich i proekologicznych, które firma ALSTOM przyjęła jak wyznaczniki zrównoważonego rozwoju i propagowania inteligentnego, bezpiecznego dla środowiska i społeczności lokalnych transportu. Szczególnym aspektem w przygotowanym wystąpieniu była kwestia przyszłych technologii możliwych do wykorzystania w transporcie publicznym oraz prywatnym. Warto wspomnieć, że od lat firma ALSTOM współpracuje z Akademią Górnośląską jako partner gospodarczy wspierający działania edukacyjne naszej uczelni. 

Mgr inż. Wiktoria Kanciak i mgr inż. Marek Walczyński z Politechniki Poznańskiej zaprezentowali "Koncepcję modelu logistyki zwrotnej w branży e-commerce jako możliwość do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju". Przedstawiono problematykę związaną z logistyką zwrotną w branży e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu procesu zwrotu towarów na środowisko naturalne. Praca miała na celu opracowanie koncepcji modelu logistyki zwrotnej, który przyczyni się do zrównoważonego rozwoju. 

Dr inż. Michał Pajęcki i mgr Katarzyna Kiliańska z Politechniki Świętokrzyskiej przedstawili temat "Oczekiwania społeczne wobec podejmowania przez przedsiębiorstwa branży spożywczej inicjatyw społecznie odpowiedzialnych". Omówili nowe podejście przedsiębiorstw, które coraz częściej podejmują działania zgodne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawiono znaczenie identyfikowania oczekiwań społecznych w procesie wdrażania działań CSR przez przedsiębiorstwa branży spożywczej. 

 

Sekcja III konferencji dotyczyła innowacji we współczesnym podejściu do zarządzania organizacjami. W ramach tej sekcji zaprezentowane zostały trzy prezentacje, które omawiały różne aspekty związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i podejść zarządczych w organizacjach. 

Prezentacja pierwsza tej sekcji, pt. "Wybrane zastosowania sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0" autorstwa mgr inż. Kamila Karskiego z Akademii Górnośląskiej w Katowicach, skupiała się na wyzwaniach, przed jakimi stoją współczesne przedsiębiorstwa, takich jak konkurencyjność, zmienne żądania konsumentów czy przetwarzanie dużych ilości danych. Prelegent omówił koncepcję Przemysłu 4.0, który obejmuje integrację wiedzy, symulacji, uczenia maszynowego i optymalizacji w celu usprawnienia systemów produkcyjnych. Sztuczna inteligencja została przedstawiona jako kluczowy element czwartej rewolucji przemysłowej, mający zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w zarządzaniu. 

Druga prezentacja, pt. "Mikrosieci jako skuteczna forma zarządzania biznesem w świetle odnawialnych zasobów energii", została przedstawiona przez mgr inż. Aleksandrę Pyk z Politechniki Świętokrzyskiej. Prelegentka poruszyła temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, w kontekście zarządzania biznesem. Przedstawiono koncepcję mikrosieci elektroenergetycznych, które umożliwiają efektywne zarządzanie rozproszonymi zasobami energii odnawialnej. Przykładem zastosowania była uczelnia, gdzie mikrosieć pozwala na monitorowanie i analizę danych, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej i pozytywny wpływ na środowisko. 

Podczas kolejnej prezentacji, pt. "Plan mobilności jako narzędzie zmniejszające ślad węglowy przedsiębiorstwa", mgr inż. Michał Kuzia z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni omówił działania podejmowane w kontekście poprawy sytuacji ekologicznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przedstawiono Dyrektywę CSRD, która nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju, w tym obliczania śladu węglowego. Omówiono również znaczenie planów mobilności, które mają na celu redukcję podróży samochodem osobowym. 

Dr Elżbieta Stolarska - Szeląg z Politechniki Świętokrzyskiej omówiła „Zrównoważone podejście do procesu produkcyjnego przy zastosowaniu SMED”. Podczas prelekcji omówiła jak na coraz bardziej uprzemysłowionym i konkurencyjnym rynku ważne jest, aby zarządzający przedsiębiorstwami zdawali sobie sprawę z tego, że wzrost i rozwój mogą postępować przez podnoszenie jakości produktów, redukcję kosztów i optymalizację procesów produkcyjnych. Problemy współczesnych przedsiębiorstw – kryzys energetyczny i konieczność ograniczenia odpadów, wymuszają przyjęcie innowacyjnych modeli zarządzania, takich jak Lean, dzięki którym można zwiększyć produktywność i zminimalizować koszty. Czynności tych można dokonać między innymi przy użyciu metodologii SMED. W artykule przedstawiono projekt wdrożenia metodologii SMED w przedsiębiorstwie produkującym opakowania plastikowe.  

Mgr inż. Adrianna Karaś z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przedstawiła „Przyszłość ekologicznych i inteligentnych portów morskich”, opowiadając o innowacyjnych rozwiązaniach, które nie tylko zwiększają efektywność operacji portowych, ale także zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Omówiła koncepcję Green Port, a także wyzwania przed którymi stoją współczesne porty morskie w kontekście zazieleniania i wdrażania innowacyjnych technologii.  

Mgr inż. Krzysztof Dubaj z Politechniki Świętokrzyskiej przedstawił „Praktyczne zastosowanie narzędzia FlexSim w modelowaniu symulacyjnym systemów produkcyjnych”. Referat miał na celu omówienie możliwości praktycznego zastosowania narzędzia FlexSim w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na wystąpieniu skupił się na opisaniu metod modelowania symulacyjnego systemów produkcyjnych przy pomocy programu FlexSim w środowisku 3D jako innowacyjnej metodzie we współczesnym zarządzaniu logistyką produkcji.  

Mgr Dawid Haracz z Akademii Górnośląskiej w Katowicach poruszył temat „Turkusowe organizacje jako alternatywa ekologicznego zarządzania”Omówił koncepcję turkusowego zarządzania jako alternatywę dla zhierarchizowanych organizacji, w których nacisk stawia się na kontrolę pracy pracownika. W organizacjach turkusowych, świadomość zarządzania organizacji opiera się w głównej mierze na równym podziale ról, z naciskiem na wzajemny feedback oraz wspólne wartości. Turkusowe organizacje wydają się przyszłościową i ekologiczną alternatywą, ponieważ odrzucają one autorytaryzm, a co za tym idzie, także polecenia, awanse, premie i współzawodnictwo. Oferują za to współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu, partnerstwie i odpowiedzialności za siebie. 

 

Całość konferencji podsumowała moderator dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof.AG, która zachęciła uczestników do dalszych dyskusji i pytań również w kuluarach oraz do śledzenia działań popularyzujących wyniki przeprowadzonej konferencji w mediach społecznościowych w najbliższej przyszłości. Biorąc pod uwagę zainteresowanie wielu różnych  ogólnopolskich ośrodków naukowych oraz studentów  różnych kierunków studiów należy podkreślić, iż staje się to wskazaniem do dalszej eksploracji poruszanej problematyki oraz organizowanie podobnych konferencji w przyszłości. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+