PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Student AG - studia

Drukuj

Zapraszamy na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelni zagranicznej z Programu Erasmus+

Aplikacja odbywa się na wyjazdy do partnerskich uczelni zagranicznych, z którymi AG podpisało umowy międzyinstytucjonalne w programie Erasmus+

 

REKRUTACJA:
I tura
wyjazdy na semestr letni 
od 1 września do 30 października.

II tura
wyjazdy na semestr letni
od 2 listopada do 22 grudnia.

 

I tura
wyjazdy na semestr zimowy 
od 1 marca do 30 kwietnia.

II tura
wyjazdy na semestr zimowy
od 5 maja do 22 czerwca.

Kwalifikacja zależna od ilości dostępnych środków na ten cel.

 

Najnowsza relacja studentki z wyjazdu do Lizobony na studia
- przeczytaj dlaczego warto wyjechać!

oraz

Relacja studenta z wyjazdu na studia do Lizbony
- zapraszamy do lektury

 

 Podstawowe kryteria formalne:

  1. Student musi posiadać aktywny status studenta AG, tzn. być zarejestrowany jako student studiów pierwszego, lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich przez cały czas trwania pobytu na stypendium;
  2. Student musi być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich / inżynierskich);
  3. Student nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.
  4. Student musi znać na odpowiednim poziomie język obcy, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni goszczącej. Wymagany poziom języka obcego określony jest przez przyjmującą uczelnię zagraniczną.

APLIKACJA:

1. Dokumenty aplikacyjne

  • Formularz zgłoszeniowy
  • zaświadczenie o statusie studenta wraz z informacją o średniej ocen za dotychczas zrealizowane studia (wydaje Biuro Obsługi Studentów – dziekanat). Kandydaci – studenci II stopnia studiów bez średniej ocen w momencie rekrutacji (trwająca sesja egzaminacyjna za sem. 1), składają kopię suplementu do dyplomu studiów I stopnia.
  • w przypadku studenta, który wcześniej wyjeżdżał na stypendium z Programu LLP-Erasmus, Erasmus+, należy przedłożyć kopię zaświadczenia z uczelni zagranicznej lub inny dokument potwierdzający długość pobytu na stypendium.
  • dodatkowo, nieobowiązkowo, student może przedstawić inne dokumenty, które uważa za istotne w procesie kwalifikacyjnym, np. certyfikaty językowe, referencje, dyplomy, itp.

2. Rrozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie poziomu języka obcego

3. Nomianacja i Aplikacja na uczelnię zagraniczną

4. Learning Agreement for Studies oraz wypełnienie testu biegłości językowej w systemie OLS Erasmus+

Student ustala Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies) wraz z Dziekanem danego wydziału oraz przy pomocy Koordynatora Erasmus+

Wskazówki do LA

5. Organizacja wyjazdu i podpisanie umowy finansowej z AG

6. Po powrocie student zobowiązany jest do rozliczenia stypendium i wyjazdu, które polega na dostarczeniu wymaganych umową dokumentów: confirmation of stay, Trascript of Records, wypełnienie testu biegłości językowej oraz indywidualnego raportu uczestnika wyjazdu.

 

STYPENDIUM ERASMUS+ stawki dla konkursu wniosków w roku 2022

Wyjazdy na studia Erasmus+ (SMS) 2022/2023

Kraje docelowe

MIESIĘCZNA STAWKA STYPENDIUM

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

550 Euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 Euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 Euro

ZARZĄDZENIA: REKRUTACJA, REALIZACJA, PRZEDŁUŻANIE, FINANSOWANIE, ROZLICZANIE I IN.

 

  • Studenci, którzy spełniają kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" (m.in. osoby z niepełnośprawnościami, osoby ze środowisk uboższych) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu (SMS, SMT)

 

KAPITAŁ MOBILNOŚCI

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. Uczestnictwo bez dofinansowania z funduszy UE jest wliczane w ten maksymalny czas trwania.Kapitał mobilności liczony jest na danym poziomie kształcenia i uwzględnia wcześniejszej wyjazdy realizowane w ramach programu Erasmus+, LLP-Erasmus oraz Erasmus Mundus.

 

SYSTEM WSPARCIA JĘZYKOWEGO ONLINE (OLS) dla studentów AG uczestniczących w mobilności

1) Obowiązkowe testy biegłości językowej on-line

Zakwalifikowani uczestnicy mobilności zobowiązani są do przystąpienia do dwóch testów biegłości językowej w systemie OLS (przed i na koniec okresu mobilności).

2) Darmowe kursy językowe on-line dla zainteresowanych

Wszyscy studenci, którzy przystąpili do testu biegłości językowej będą mieć możliwość realizacji nieodpłatnego kursu językowego on-line.

Uczestnicy mobilności, którzy po pierwszym teście biegłości językowej w zakresie głównego języka wykładowego/pracy zostaną sklasyfikowani na poziomie B2 lub wyższym, będą mieć możliwość wyboru realizacji kursu językowego OLS w tym języku lub w innym lokalnym języku danego kraju, do którego wyjeżdżają, pod warunkiem, że jest on dostępny w systemie OLS.

Licencji na kurs udziela AG na wniosek zainteresowanego studenta. Kurs realizowany jest w okresie trwania mobilności studenta (w trakcie wyjazdu) w formie on-line.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+