PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Student AG - praktyki zagraniczne

Drukuj

                                                            ZAGRANICZNE PRAKTYKI ERASMUS+

 

Rekrutacja na wyjazdy

I tura 1.06.  - 30.06.

II tura 4.11. - 31.12.

III tura 3.02. - 31.03.

 

Wyjazdy studentów mogą być realizowane:

 

Studenci, którzy spełniają kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" (m.in. osoby z niepełnośprawnościami, osoby ze środowisk uboższych) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu (SMS, SMT)

 

ZASADY OGÓLNE

Instytucja przyjmująca musi znajdować się za granicą, w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, do których zalicza się: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; Islandia, Liechtenstein, Norwegia; Turcja, Macedonia Północna.

Wyjazdy są możliwe już od I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich). Możliwe są również praktyki absolwenckie - w trakcie pierwszego roku od ukończenia studiów AG z zaznaczeniem, iż kwalifikacja na te praktyki musi odbyć się w trakcie trwania studiów (na ostatnim roku).

Program praktyki jest uzgadniany przed wyjazdem studenta. Akceptacji dokonują 3 strony: student, instytucja przyjmująca i AG.

Minimalny czas trwania praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus to 2 pełne miesiące, przy czym 1 miesiąc wynosi 30 dni. Wyjazd stypendialny w programie Erasmus wymaga praktyki – pracy w pełnym wymiarze godzin.

Pobyt studenta na praktyce w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września.

Praktyka może być praktyką obowiązkową lub dodatkową (nieobowiązkową), z punktu widzenia programu kształcenia, ale zawsze powinna gwarantować możliwość nabycia studentowi kompetencji związanych z jego kierunkiem kształcenia w AG oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus otrzymują stypendium z programu przeznaczone na pokrycie części kosztów podrózy i pobytu w innym kraju (różnic w kosztach utrzymania). Wysokość stypendium co roku ulega zmianie (+/-)  i ustalana jest zgodnie z zasadmi programu określonymi przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu.

Rozliczenie stypendium następuje w drodze dostarczenia do DWZ po zakończeniu praktyki dokumentów wydanych przez pracodawcę potwierdzających okres praktyki jak i zrealizowanie programu praktyki. Do rozliczenia stypendium przez uczestnika niezbędne jest również wypełnienie raportu on-line i testu OLS;

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia) na pełen czas podróży i pobytu za granicą. Zaleca się posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek innych interwencji medycznych.

Student może sam wybrać instytucję zagraniczną, w której będzie mógł zdobyć efekty kształcenia zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku. W celach rekrutacji na praktyki student indywidualnie i bezpośrednio kontaktuje się z  firmą (praktyka indywidualna).

 

APLIKACJA KROK PO KROKU

1. Student kontaktuję się z Instytucją zagraniczną lub w przypadku aplikacji na ofertę DWZ - z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ w AG. 

2. Student uzyskuje zgodę instytucji zagranicznej wyrażoną listem akceptacyjnym - do pobrania poniżej.

3. Student składa następujące dokumenty w DWZ:

 

DOKUMENTY - REKRUTACJA, ORGANIZACJA,  FINANSOWANIE, PRZEDŁUŻANIE POBYTÓW, ROZLICZENIE I IN.

Zasady rekrutacji i organizacji praktyk Erasmus 2019/2020

Porozumienie o programie praktyki (LA) [EN] + Wskazówki do LA (praktyka) [EN] 

Zasady finansowania wyjazdów 2019/20

Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN]

Przewodnik Studenta

 

 

KAPITAŁ MOBILNOŚCI

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. Uczestnictwo bez dofinansowania z funduszy UE jest wliczane w ten maksymalny czas trwania. Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę. Kapitał mobilności liczony jest na danym poziomie kształcenia i uwzględnia wcześniejszej wyjazdy realizowane w ramach programu Erasmus+, LLP-Erasmus oraz Erasmus Mundus.

 

SYSTEM WSPARCIA JĘZYKOWEGO ONLINE (OLS) dla studentów AG uczestniczących w mobilności

1) Obowiązkowe testy biegłości językowej on-line

Zakwalifikowani uczestnicy mobilności zobowiązani są do przystąpienia do dwóch testów biegłości językowej w systemie OLS (przed i na koniec okresu mobilności).

2) Darmowe kursy językowe on-line dla zainteresowanych

Wszyscy studenci, którzy przystąpili do testu biegłości językowej będą mieć możliwość realizacji nieodpłatnego kursu językowego on-line.

Uczestnicy mobilności, którzy po pierwszym teście biegłości językowej w zakresie głównego języka wykładowego/pracy zostaną sklasyfikowani na poziomie B2 lub wyższym, będą mieć możliwość wyboru realizacji kursu językowego OLS w tym języku lub w innym lokalnym języku danego kraju, do którego wyjeżdżają, pod warunkiem, że jest on dostępny w systemie OLS.

Licencji na kurs udziela AG na wniosek zainteresowanego studenta. Kurs realizowany jest w okresie trwania mobilności studenta (w trakcie wyjazdu) w formie on-line.

 

 Student zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia i uregulowania kwestii rozliczeń podatkowych. Istnieje możliwość skonsultowania kwestii związanych z rozliczeniem podatkowym np. w Krajowej Informacji Podatkowej http://www.kip.gov.pl 

Student zobowiązany jest wywiązać się w okresie realizacji praktyki za granicą ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni wynikających z zawartej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+