PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Klinika Prawa - zasady udzielania pomocy prawnej przez studentów

Drukuj

GŁÓWNE ZASADY przyświecające pracy studentów Kliniki Prawa AG w Katowicach 
z
 osobami ubiegającymi się o pomoc prawną:

 • Porady prawne świadczone są przez studentów.
 • Porady prawne świadczone są nieodpłatnie osobom, które ze względu na swoją sytuację materialną nie mogą skorzystać z płatnej porady zawodowego adwokata czy radcy prawnego.
 • Pomoc prawna udzielana jest przez studenta (studentów) pod opieką osoby sprawującej nadzór – opiekuna Kliniki.
 • Nie udziela się porad telefonicznych. Porady prawne powinny być udzielane w siedzibie Kliniki.
 • Studenci pracujący w ramach wolontariatu w Klinice Prawa AG mają obowiązek zachowania tajemnicy (obowiązującej w zawodach prawniczych) i ochrony danych osobowych.
 • Pomoc prawna świadczona w ramach Kliniki służy również celom kształcenia studentów.
 • Porady prawne udzielane są osobom umówionym na spotkanie zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Kliniki Prawa.

 

FORMY KSZTAŁCENIA W KLINICE PRAWA AG w Katowicach:

 • Kształcenie w ramach programu klinicznego trwa jeden rok akademicki i przebiega na trzech płaszczyznach, którym odpowiadają następujące rodzaje zajęć dla studentów:
  1. szkolenia z etyki zawodów prawniczych, psychologiczne i praktyczne: obowiązkowe dla studentów wszystkich sekcji klinicznych zajęcia te mają na celu m.in.:
   • nabycie umiejętności potrzebnych do uzyskania od osoby ubiegającej się o pomoc prawną potrzebnych informacji (przeprowadzania wywiadu),
   • umiejętność udzielania porad,
   • ochrona własnego zdrowia i integralności psychicznej (radzenie sobie ze stresem własnym i osobę ubiegającą się o pomoc prawną, unikanie syndromu wypalenia, zwiększenie asertywności).

    Szkolenia z etyki zawodów prawniczych i psychologiczne będą miały postać dwudniowych warsztatów, organizowanych na początku roku akademickiego. Takie zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy z osobą ubiegająca się o pomoc prawną oraz na zintegrowanie grupy.

  2. spotkania specjalistyczne, których celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami powstawania stereotypów kulturowych, problematyką komunikacji międzykulturowej.
  3. zajęcia dydaktyczne mające na celu zdobycie umiejętności rozmowy i radzenia sobie z emocjami osoby ubiegającej się o pomoc prawną Kliniki.

 

W Klinice Prawa AG organizowane będą dwa typy SEMINARIÓW dla studentów:

 1. Seminaria ogólnokliniczne – cykliczne seminaria dla wszystkich studentów uczestniczących w programie klinicznym, na które składają się trzy bloki programowe: 
  I. blok: spotkania poświęcone metodologii i technice pracy w Klinice.
  II. blok: spotkania obejmujących problematykę zawodów prawniczych. (spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów prawniczych)
  III. blok: wybrane spotkania dotyczące działalności organizacji pozarządowych i międzynarodowych (zaproszeni przez nas goście przedstawiają studentom instytucje, które reprezentują, problemy społeczne i prawne, z jakimi się stykają w codziennej działalności)

 2. Seminaria sekcyjne – obowiązkowe co drugi tydzień spotkania w ramach sekcji poświęcone prawnym i praktycznym problemom związanym z daną specjalizacją. Na tych spotkaniach studenci zapoznają się ze specyfiką danej dziedziny prawa, jeśli nie zdobyli tej wiedzy w ramach zajęć akademickich (np. prawa osób niepełnosprawnych, kwestie przemocy w rodzinie, dyskryminacja/mobbing w pracy, itp.).
  • Przedstawianie kolegom studentom i studentkom sprawy, którymi się zajmują, co stwarza będzie okazję do dyskusji w szerszym gronie, pod opieką opiekuna.

 

DYŻURY w Klinice Prawa:

Studenci są zobowiązani – oprócz obowiązku uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klinikę Prawa AG – stawiać się w biurze Kliniki raz na dwa tygodnie na 1,5-godzinny dyżur, w czasie którego spotykają się z wcześniej umówionymi osobami ubiegającymi się o pomoc prawną i świadczą im pomoc prawną.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+