PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Klinika Prawa - Kodeks Etyki

Drukuj

Preambuła

Kodeks Etyki studentów uczestniczących w pracach związanych z udzielaniem porad prawnych – w ramach wolontariatu – w Klinice Prawa Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zwanej dalej AG, stanowi zbiór zasad i wartości etyczno-moralnych, wynikających z ogólnych zasad etyki, uznanych w naszym kręgu kulturowym za naturalne i powszechnie obowiązujące. Zasady te stanowią fundament dla dalszych sformułowań niniejszego Kodeksu. Są to: poszanowanie godności człowieka oraz życia we wszystkich jego przejawach, prawdomówność, uczciwość, obowiązek przestrzegania przyjętych zobowiązań oraz uznanie prawa do wolności przekonań i prawa własności.

 

§ 1
Ogólne powinności studentów przy wykonywaniu swoich obowiązków

 1. Każdy student AG jako członek społeczności akademickiej przestrzega Kodeksu Etyki.
 2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków w Klinice Prawa student AG ma zawsze na względzie dobro społeczności akademickiej, samej AG oraz chroni interesy każdego jej członka w zakresie jego uprawnień, przestrzegając przepisów prawa.
 3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków student AG kieruje się czterema zasadami: 
  • zasadą rzetelności – wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w najlepszy sposób swoją wiedzę,
  • zasadą równości – w zakresie prowadzonych spraw wszystkie osoby traktuje równo, bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, czy pozycję społeczną,
  • zasadą współpracy – wykonując swoje obowiązki jest życzliwy wobec wszystkich członków społeczności akademickiej, a wobec swoich współpracowników nastawiony jest na współpracę, a nie na konfrontację,
  • zasadą odpowiedzialności – ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie w miejscu pracy.

 

§ 2

Kodeks Etyki w Klinice Prawa Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 roku.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+