Hornoslezská vysoká škola obchodní

AKCE:

0 Kč

ZÁPISNÉ

Poslání školy

Tisk

Motto školy: „Vědět, aby bylo možno předvídat, a předvídat, aby bylo možno vládnout.“
August Comte (francouzský sociolog a ekonom z XIX.- století)

Hornoslezská vysoká škola obchodní Wojciecha Korfanteho se sídlem v Katovicích je akademickou školou působící na území především polského Slezska, ale také v české Ostravě a rakouské Vídni. Vyvíjí akademickou činnost evropského rozměru, nabízí vzdělávací standardy Evropské unie a již 25 let ve své práci spojuje řešení úkolů současnosti s výzvami budoucnosti. Ve výuce a výchově mládeže se Vysoká škola snaží nabízet nejnovější vědomosti, poctivou práci a odpovědnost vůči společnosti, ve vědeckém bádání se řídí úctou k pravdě a užitkem pro společnost.

V oblasti didaktiky vidí Hornoslezská vysoká obchodní škola W. Korfanteho v Katovicích své poslání zejména v činnostech směřujících k vyplnění prázdných míst na pracovním trhu, nabídkou vzdělávacích možností pro mladé lidi ze  Slezska, rozvojem jejich profesionálních dovedností a akademických znalostí na různých oborech a stupních vzdělávání, aktivitního přístupu ke studiu a práci a podnikavosti, ale také neustálého zlepšování se v souladu s ideou celoživotního vzdělávání, například formou zvyšování kvalifikace již pracujících osob (nabídkou školení, kurzů, postgraduálního studia a doktorského studia), a to vše v souladu s předpokládanými společenskými a hospodářskými potřebami regionu a státu.

Ve vědecké oblasti vidí Vysoká škola své poslání v rozvíjení vědeckovýzkumné činnosti v souladu se svým kádrovým potenciálem, infrastrukturou a finančními prostředky, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak i v oblasti aplikovaného výzkumu spojeného s praxí, především ve spolupráci s ekonomickými subjekty v blízkém okolí, speciálně ve slezském regionu.“

 

Strategie rozvoje HVŠO

HVŠO splnila informační povinnost vůči Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve smyslu zákona 111/1998 ve znění pozdějších předpisů. Škola je uvedená v tomto kontextu na webových stránkách ministerstva:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice