PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Oferta pracy

Drukuj

Pracownik socjalny, specjalista pracy socjalne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie - Pszczyna

Wymiar etatu: pełny etat

Wykształcenie: określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy połączona z pracą w terenie,
 • miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, przy ul. Kilińskiego 5a oraz teren gminy Pszczyna.

Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pszczyna.pl, dodatek do wynagrodzenia za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych lub pracę socjalną w terenie.

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • praca socjalna,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w terenie,
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania wykluczenia społecznego,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom, mającym trudną sytuację życiową,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji powyższych zadań,
 • inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • d) znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw:
 1. o pomocy społecznej,
 2. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. kodeks postępowania administracyjnego,
 6. akty wykonawcze w/w ustaw.

Wymagania dodatkowe:

 • gotowość podjęcia pracy od zaraz,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • kreatywność i innowacyjność,
 • odporność na stres,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • staranność, rzetelność, sumienność,
 • odpowiedzialność, systematyczność i umiejętność dobrej organizacji pracy, dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat: „B” oraz samochód prywatny do celów służbowych.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (PLIK DO POBRANIA – załącznik 1),
 • podpisane podanie,
 • dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (PLIK DO POBRANIA – załącznik nr 2),
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, iż kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Inne informacje:

Kandydaci powinni składać w/w dokumenty wyłącznie w formie pisemnej tj. oryginały dokumentów lub kopie w przypadku dokumentów wymienionych w punktach c-e. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów w/w dokumentów.

Termin składania dokumentów: nieograniczony

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. Jana Kilińskiego 5a w godzinach pracy Ośrodka (Poniedziałek 7.00-17.00, Wtorek-Piątek 7:00-15:00) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres.Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór nr 5/2021 z dnia 22.09.2021r. na stanowisko pracownika socjalnego, specjalistę pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie”.

Osoby spełniające wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane. Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, ale kandydat może je odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka w okresie ich przechowywania. Dokumenty te będą przechowywane zgodnie z informacją RODO Ośrodka, po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:

załącznik nr 1 - kwestionariusz

załącznik nr 2 - informacja RODO

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+