PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zasady edytorskie

Drukuj
Zasady edytorskie przygotowania
publikacji naukowych przeznaczonych do druku 
w Wydawnictwie Akademii Górnośląskiej:

 

UWAGI OGÓLNE:

Do publikacji przyjmowane będą wyłącznie artykuły o charakterze naukowym, które stanowią oryginalne dzieło Autora (Autorów) i nie były publikowane w innych wydawnictwach.

Językiem publikacji jest język polski. Istnieje jednakże możliwość publikacji w języku angielskim (wymagane jest w tej sytuacji streszczenie w języku polskim).

Zgłoszone artykuły będą podlegały wstępnej ocenie merytorycznej przeprowadzanej przez wybranych członków Rady Naukowej oraz redaktora tematycznego danego numeru czasopisma, a następnie recenzji według zasady „double-blinde review proces”.

Na adres redakcji (wydawnictwo@akademiagornoslaska.pl) należy przekazać pełną wersję elektroniczną w edytorze WORD (jako makietę tekstu z rycinami, tabelami i fotografiami o nazwie np. KowalskiA.doc/docx) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację przesłanego materiału w Zeszytach Naukowych oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z procedurą ghostwriting i procentowym wkładzie poszczególnych autorów pracy (jeżeli występuje więcej, niż jeden autor danego artykułu). 

Oprócz tego prosimy o zamieszczenie następujących plików i folderów:

  • tekst artykułu ze streszczeniami w języku polskim i angielskim (tekst przygotowany wg. wskazówek załączonych poniżej bez rycin, tabel i fotografii – plik o nazwie KowalskiA_tekst.doc/docx;
  • plik z podpisami do ikonografii zawartej w tekście w języku polskim i angielskim – plik o nazwie: KowalskiA_podpisy.doc/docx;
  • plik z tabelami wraz z ich nazwami w języku polskim i angielskim (KowalskiA_tabele.doc/docx);
  • folderu z rycinami (KowalskiA_ryciny – każda rycina w osobnym pliku);
  • folder z fotografiami (KowalskiA_fot).

 

Do pobrania: pełna instrukcja / zasady edytorskie

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+