Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech

Drukuj

Program studiów w ramach tej specjalności umożliwia Ci zdobycie – zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie z dnia 17.01.2012 r.) – kwalifikacji w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: nauczyciela klas początkowych i przedszkola oraz opieki nad dzieckiem do lat trzech. Wybierając nasze studia uzyskasz niezbędne i przede wszystkim praktyczne i przydatne kompetencje związane z przygotowaniem nauczycielskim. Opieramy się w tym przypadku na standardach kształcenia/przygotowania nauczycieli przedszkoli i klas początkowych, jak i opiekuna dzieci do lat trzech.

W ramach tego przygotowania uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotów pedagogicznych, przygotowujących Cię do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu i szkole, ze szczególnym uwzględnieniem poznania właściwości procesów edukacji, organizacji środowiska wychowawczego w grupie przedszkolnej i klasie. Chcemy, byś mógł pochwalić się wiedzą merytoryczną i metodyczną, która przygotuje Cię do aktywnej, nowatorskiej i skierowanej na rozwój dziecka pracy w przedszkolu i klasach początkowych. Te umiejętności uzupełnią Twoje kompetencje w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju dziecka oraz stymulacji jego twórczej aktywności i zainteresowań. Zostaniesz również przygotowany do zastosowania alternatywnych metod i form wspierania rozwoju zgodnie z potrzebami dziecka.

W ramach dodatkowej specjalności – opieka nad dzieckiem do lat trzech – uzyskasz pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci młodszych, opartych na wyczerpującej wiedzy teoretycznej dotyczącej:

 • budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu,
 • prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • higieny, pielęgnacji i żywienia,
 • wychowania dziecka i współpracy z rodziną,
 • zasad prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem od strony organizacyjno-prawnej i metodycznej.

Tak skonstruowane przygotowanie teoretyczne będziesz mógł wykorzystać w zajęciach metodycznych skoncentrowanych na obserwacji rozwoju i metodyce pracy z małym dzieckiem. Przygotowanie to uwzględnia gry i zabawy ruchowe i dydaktyczne, organizowanie zajęć rytmicznych i tanecznych, muzycznych, plastycznych, językowych, stymulujących rozwój psychofizyczny dziecka, a w razie konieczności także korekcyjnych i kompensacyjnych. Będziesz miał wszelkie niezbędne umiejętności, by skutecznie współpracować z rodziną dziecka, a także by samodzielnie prowadzić placówki opieki nad dziećmi.

Dodatkowo jako absolwent Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i opieki nad dzieckiem do lat trzech uzyskasz w trakcie studiów licencjackich znajomość wybranego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 ESOKJ oraz sprawności w posługiwaniu się technologią informacyjną w pracy dydaktycznej i organizacji funkcjonowania placówki opiekuńczej. W ramach dodatkowych przedmiotów studiów będziesz mógł zapoznać się m.in. z prawem oświatowym i statusem zawodowym nauczyciela oraz zagadnieniami pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony własności intelektualnej.

W ramach studiów odbędziesz również praktyki pedagogiczne obejmujące prowadzenie zajęć w klasach początkowych, grupach przedszkolnych oraz opiekę nad dziećmi młodszymi w klubach dziecięcych, żłobkach, placówkach opieki dziennej i w charakterze niani. Łącznie to aż 210 godzin doświadczenia!

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Absolwenci GWSH specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech mają możliwość zatrudnienia w charakterze nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz opiekuna dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach – w charakterze opiekuna dziennego i niani. To otwiera Ci szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka edukacji zintegrowanej
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Podstawy i metodyka edukacji matematycznej
 • Podstawy i metodyka edukacji społeczno-środowiskowej
 • Muzyka w stymulacji rozwoju małego dziecka
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Rytmika i taniec
 • Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka
 • Podstawy i metodyka edukacji plastyczno-technicznej
 • Zabawa w rozwoju psychoruchowym dziecka
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi 
 • Wybrane aspekty psychologii, anatomii i fizjologii małego dziecka
 • Pielęgnacja i opieka nad dzieckiem do lat 3
 • Żywienie dziecka do lat 3
 • Współpraca z rodziną dziecka – aspekty prawne i organizacyjne
 • Metody i techniki aktywizujące
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Alternatywne formy i innowacje w pracy z dzieckiem
 • Literatura w stymulacji rozwoju dziecka
 • Stymulacja rozwoju mowy dziecka
 • Komunikacja interpersonalna w praktyce edukacyjnej
 • Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Emisja głosu
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+