Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Opiekun dziecięcy

Drukuj

CZAS TRWANIA

3 semestry (330 godzin + 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 17.00 

- niedziele: 8.00 - 17.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-11 rata 12

3000,00

2550,00 225,00 75,00

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi. 

 


 

CEL STUDIÓW

W ramach Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych Opiekun dziecięcy słuchacze uzyskają pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci młodszych, opartych na wyczerpującej wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, pielęgnacji, żywienia i wychowania dziecka, współpracy z rodziną, zasad prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i metodycznej.

 

Przygotowanie teoretyczne absolwenta znajdzie odzwierciedlenie w zajęciach metodycznych, skoncentrowanych na obserwacji rozwoju i metodyce pracy z małym dzieckiem. Przygotowanie to uwzględnia gry i zabawy ruchowe i dydaktyczne, organizowanie zajęć rytmicznych i tanecznych, muzycznych, plastycznych, językowych, stymulujących rozwój psychofizyczny dziecka a w razie konieczności także korekcyjnych i kompensacyjnych. Absolwent studiów zostanie przygotowany do kompetentnej współpracy z rodziną dziecka a także do samodzielnego prowadzenia placówki opieki nad dzieckiem.

 

W ramach dodatkowych przedmiotów studiów absolwent będzie miał także możliwość zapoznania się z prawem oświatowym i statusem zawodu oraz zagadnieniami organizacyjno – prawnymi prowadzenia placówek opieki.

 

W ramach studiów teoretyczne przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne opiekuna dziecka będzie uzupełnione stosownie dobranymi praktykami pedagogicznymi, obejmującymi opiekę nad dziećmi młodszymi w klubach dziecięcych, żłobkach, placówkach opieki dziennej i w charakterze niani (150 godzin praktyk).

 

Absolwenci Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych Opiekun dziecięcy będą mieli możliwość zatrudnienia w charakterze opiekuna dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

KADRA: Pracownicy Katedry Pedagogiki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz doradcy posiadający odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i doświadczenie zawodowe

 

PROGRAM

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Rygory

 

W

ĆW

Razem

 

A. PSYCHOPEDAGOGICZNE PODSTAWY ROWOJU JEDNOSTKI

1.

Diagnozowanie sytuacji i potrzeb małego dziecka

10

10

20

zaliczenie

 

RAZEM:

10

10

20

 

B. ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA

2.

Wybrane aspekty psychologii małego dziecka

15

10

25

egzamin

 

3.

Opieka zdrowotna nad dzieckiem – podstawy diagnozy i postępowania

10

 

 

zaliczenie

 

 

RAZEM:

25

10

25

 

 

C. STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA

 

4.

Pielęgnacja i opieka nad dzieckiem do lat 3

10

10

20

egzamin

 

5.

Żywienie dziecka do lat 3

10

10

20

zaliczenie

 

6.

Zabawa w rozwoju psychoruchowym dziecka

 

10

10

zaliczenie

 

7.

Gry i zabawy dydaktyczne w pracy z dzieckiem młodszym

 

10

10

zaliczenie

 

8.

Ćwiczenia ruchowe w profilaktyce zaburzeń rozwoju

 

10

10

zaliczenie

 

9.

Wspomaganie rozwoju dziecka

10

10

20

zaliczenie

 

10.

Stymulacja mowy małego dziecka

 

10

10

zaliczenie

 

11.

Literatura w stymulacji rozwoju małego dziecka

10

10

20

zaliczenie

 

12.

Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka

 

20

20

zaliczenie

 

13.

Muzyka w stymulacji rozwoju małego dziecka

 

20

20

zaliczenie

 

14.

Metody stymulacji zainteresowań i aktywności poznawczej dzieci

 

10

10

zaliczenie

 

15.

Alternatywne formy i innowacje w pracy z dzieckiem

10

10

20

zaliczenie

 

 

RAZEM:

50

140

190

 

 

D.KOMPETENCJE OPIEKUNA DZIECKA

 

16.

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi

10

10

20

egzamin

17.

Współpraca z rodziną dziecka – aspekty prawne i organizacyjne

10

10

20

zaliczenie

18.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

15

15

zaliczenie

19.

Emisja głosu

 

30

30

zaliczenie

 

RAZEM:

20

65

85

 

                               E. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

 

20.

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

 

 

150

zaliczenie

 

RAZEM:

 

 

150

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+