Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii

Drukuj

CZAS TRWANIA

w przygotowaniu

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Czesne za całe studia: w przygotowaniu

Opłata rejestracyjna: 150 zł, Absolwenci: 0 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2014

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji. Nabyte umiejętności związane są zarówno z pracą z indywidualnymi osobami czy grupami osób w wieku senioralnym, jak i ich rodzinami, opiekunami, ale również instytucjami czy organizacjami działającymi na ich rzecz. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji sprawności funkcjonalnej osób w wieku senioralnym, związanej z utrzymaniem samodzielności w życiu codziennym. Zna prawidłowości dotyczące funkcjonowania osoby starszej w różnych grupach społecznych, potrafi zachęcać oraz inspirować do podejmowania aktywności oraz dbania o prawidłowe żywienie i rozwój fizyczny na miarę możliwości indywidualnych seniora. Potrafi aktywizować procesy pamięci oraz inspirować do aktywnego i twórczego wykorzystania czasu wolnego osób starszych. Absolwent nie tylko posiada wiedze na temat w/w zagadnień ale również potrafi podejmować działania profilaktyczne oraz naprawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb seniorów. Posiada także wiedzę związaną z rozwiązywaniem problemów osób w wieku senioralnym, tak aby polepszyć jakość życia podopiecznego (np. pomoc w składaniu wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, informacje na temat pomocy medycznej, społecznej, prawnej). Zdobyta podczas trzech semestrów studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają szukać zatrudnienia zarówno przy opiece indywidualnej nad osobą starszą jako asystent – opiekun, jak i zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. w: Domach pomocy społecznej, Szpitalnych oddziałach opiekuńczych, Oddziałach geriatrycznych, Domach i klubach seniora.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+