Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Mediacje Rodzinne

Drukuj

MEDIACJE RODZINNE

CZAS TRWANIA

2 semestry (350 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00


 

OPŁATY

W PRZYGOTOWANIU

Opłata rejestracyjna: 150 zł  0 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2014

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

CEL
Studia Podyplomowe z Mediacji rodzinnych służą pogłębianiu wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych, podniesieniu kwalifikacji osób zaangażowanych w prowadzenie mediacji oraz wymianie doświadczeń między słuchaczami. Mają one także doprowadzić do wykształcenia osób gotowych pełnić zawód mediatora sądowego o bardzo interdyscyplinarnej wiedzy: prawniczej i psychologicznej w zakresie
treningu mediacyjnego z praktyką pod nadzorem superwizorów.
DLA KOGO
Studia adresowane są  funkcjonariuszy Policji zatrudnionych przede wszystkim w Wydziałach Prewencji Nieletnich, do pracowników wszelkich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz kandydatów na rodziców zastępczych czy adopcyjnych, a także pracowników
RODK.  Istotne znaczenie powinny posiadać te Studia co do kształcenia nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy pracują w warunkach polskich mediacji rówieśniczej w szkołach, gdzie wykształceni mediatorzy będą w stanie zapobiegać agresji i niedostosowaniu społecznemu miedzy uczniami, oraz między uczniami i nauczycielami.
Studia te służyć mają także pracownikom wymiaru sprawiedliwości (sędziom, kuratorom, prokuraturze) w zapoznaniu się z metodami psychologicznymi pozwalającymi na właściwe rozwiązywanie konfliktów rodzinnych nie tylko w sferze prawa rodzinnego, ale także prawa nieletnich i prawa karnego zwłaszcza w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa karne w rodzinie.
Studia te są także niezbędne dla psychologów, pedagogów, socjologów oraz innych osób zajmujących się opieką, wychowaniem, kształceniem,
resocjalizacją itp.
Adresatami proponowanych studiów z zakresu mediacji rodzinnych są również osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu prawa i administracji, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, filozofii, socjologii, teologii bądź nauk o rodzinie, zatrudnione jako nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni,
pracownicy punktów, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.

KADRA
zajęcia w ramach studiów prowadzą nauczyciele akademiccy oraz praktycy i trenerzy.

 

Program studiów

nazwa przedmiotu

liczba

 

godzin

(350 h)

MODUŁ : Kompetencje społeczne w pracy mediatora:

 

Percepcja interpersonalna i autoprezentacja -tendencyjność spostrzegania

15

Komunikacja perswazyjna, wpływ społeczny

15

Dynamika i rozwiązywanie konfliktów

15

MODUŁ :Psychologia sądowa

10

MODUŁ : Psychologia penitencjarna

10

MODUŁ: Podstawy wiedzy psychologicznej:

 

Osobowościowe uwarunkowania zachowania się

15

Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

10

Uzależnienia

20

Agresja i sposoby radzenia sobie z gniewem

15

Pomoc psychologiczna

15

MODUŁ: Rodzina i jej problemy:

 

Psychologia rodziny

20

Kryzysy rodzinne

20

Wykorzystywanym seksualne

10

Bezrobocie i wykluczenie społeczne

10

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi *

15

MODUŁ: Psychologiczne podstawy prowadzenia mediacji

25

MODUŁ: Teoretyczne problemy mediacj i, j ej regulacje prawne w prawie wewnętrznym i międzynarodowym

20

MODUŁ: Mediacje w postępowaniach rodzinnych:

 

 

 

 

 

 

 

30

o rozwód, władzę rodzicielską nad dziećmi, oraz kontakty rodziców z dziećmi, oraz postępowaniach opiekuńczych

Historia mediacji rodzinnych
Zakres mediacji rodzinnej

Mediacja przy rozwodzie i separacji Tworzenie planu wychowawczego Mediacja międzypokoleniowa. Mediacja w zakresie gospodarowania we wspólnocie rodzinnej.

Mediacja w sprawach opiekuńczych w warunkach różnych miejsc pobytu dziecka i rodziców (k (krajowych i zagranicznych)

Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich

20

MODUŁ: Mediacje w   sprawach karnych o przestępstwa przeciwko rodzinie

20

MODUŁ: Prawo rodzinne i opiekuńcze

20

MODUŁ: Seminarium dyplomowe

5

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+