Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Inspektor Ochrony Danych

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z:


Kancelaria Maruta Wachta jest kancelarią obsługująca projekty technologiczne i nowe modele biznesowe. Zajmuje się gospodarką, która dwadzieścia lat temu nie istniała lub dopiero się tworzyła. Pracuje nad umowami wdrożeniowymi i SLA, kontraktami outsourcingowymi i cloudowymi (Iaas/PaaS/SaaS). Zapewnia pełne wsparcie od pisania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji (legal project managment) po obsługę sporów, sądowych i pozasądowych. Prowadzi pionierskie projekty jak wdrożenia agile czy kontrakty chmurowe w sektorze finansowym. 

Kancelaria zapewnia obsługę prawną projektów związanych z ochroną danych osobowych w poszczególnych sektorach gospodarczych (HR, marketing, świadczenie e-usług) oraz z bezpieczeństwem danych w zakresie IT (m.in. dokumentacje medyczne, energetyka). Doradza naszym Klientom w sprawach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic szczególnie chronionych (tajemnica bankowa, telekomunikacyjna). Dzięki swojemu zespołowi oraz współpracy z firmami świadczącymi usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewnia kompleksowe wsparcie prawno-techniczne w obszarze ochrony danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Kancelaria w 2018 zostałą uznana przez The Lawyer za najlepszą specjalistyczną Kancelarię w Europie oraz najlepszą Kancelarię w Polsce. W rankingu Rzeczpospolitej została uznana za lidera w dziedzinie ochrony danych osobowych

Cel Studiów:

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określa status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało niezwykle atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem.

Pełnienie funkcji IOD wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji, i to zarówno wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak również technicznych i organizacyjnych zasad ochrony danych osobowych oraz szeregu tzw. umiejętności miękkich.  Podmiot zatrudniający IOD musi przy tym być gotowy do wykazania, że zatrudnił osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Główne atuty studiów:

 • 184 godzin praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych i działania IOD w świetnej atmosferze!
 • zajęcia prowadzą praktycy, z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w różnych organizacjach, doświadczeni prawnicy oraz IOD (byli ABI),             
 • studia tworzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, lidera w rankingu Rzeczpospolitej między innymi w kategorii Prawo ochrony danych osobowych, posiadającej ponad 30 osobowy „zespół RODO”, prowadzący szereg wdrożeń RODO w największych polskich firmach,
 • aktywne metody nauczania - nauka opiera się w znacznej części na sporządzeniu i analizie projektów dokumentów (np. klauzul informacyjnych, klauzul zgód, polityk bezpieczeństwa, procedur) umów, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów,
 • praktyczne warsztaty (ćwiczenia), na których słuchacze przygotowują i analizują dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, w tym

wzory klauzul zgód i klauzul informacyjnych

rejestr czynności przetwarzania/rejestr kategorii czynności przetwarzania,

rejestr i dokumentację dotyczącą incydentów,

polityki bezpieczeństwa i procedury,

umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

umowy o współadministrację,

umowy będące podstawą zatrudnienia IOD,

inne dokumenty i procedury dotyczące ochrony danych osobowych

 • wszechstronny model nauczania – w ramach kolejnych modułów słuchacze poznają prawo ochrony danych osobowych, aspekty techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, praktykę organizacji pracy i działania IOD,
 • program studiów dostosowany jest zarówno dla osób zamierzających pełnić funkcję IOD w sektorze prywatnym (np. banki, firmy ubezpieczeniowe, szpitala, agencje marketingowe), jak również w sektorze publicznym,
 • zdajemy sobie sprawę, że oprócz nauki istotny jest również networking; w czym wspomaga wspaniała impreza integracyjna,
 • dyplom prestiżowej uczelni, pozwalający udokumentować zdobytą wiedzę.

 

Korzyści dla słuchaczy 

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych:

 • poznasz prawo ochrony danych osobowych, w tym RODO i przepisy krajowe,
 • poznasz techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa IT,
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się jak sporządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych (w tym rejestr czynności, klauzule zgód, klauzule informacyjne, polityki bezpieczeństwa, procedury)
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się sporządzać umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrację, umowy będące podstawą zatrudnienia IOD,
 • w ramach praktycznych warsztatów poznasz prowadzenie oceny skutków dla ochrony danych  (DPIA),
 • poznasz zasady zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz zapewnienie zgodności z przepisami (Information Risk Management and Compliance), zasady zarządzania incydentami,
 • poznasz zasady prowadzenie audytów systemów informatycznych,
 • poznasz oprogramowanie przydatne w pracy IOD,
 • poznasz praktyczne aspekty działania IOD i organizacji grupy (działu) IOD oraz wdrożenia RODO w organizacji,
 • poznasz zasady wykorzystania standardu ISO 27001 wdrożeniu i monitorowaniu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • poznasz zasady współpracy z zarządem i decydentami w organizacji, pozyskiwania i obsługi klientów, zawierania umów i budowania relacji z klientami, jak również zasady odpowiedzialności i możliwości ubezpieczenia IOD,
 • będą mogli nawiązać kontakty zawodowe oraz wymieniać doświadczenia z innymi IOD oraz prawnikami oraz innymi przedstawicielami sektora IT. 

 Studia szczególnie polecamy:

 • wszystkim osobom aktualnie pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, zarówno w administracji publicznej, jak również w sektorze prywatnym,
 • osobom wchodzącym w skład zespołu Inspektora Ochrony Danych,
 • osobom odpowiedzialnym w organizacji za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych,
 • prawnikom, radcom prawnym, adwokatom chcący rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędna do pełnienia funkcji IOD,
 • specjalistom z zakresu IT, chcącym uzyskać wiedzę prawniczą niezbędna do pełnienia funkcji IOD,
 • wszystkim osobom chcącym zdobyć nowy ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód.

Nasza Kadra:

Roman Bieda, radca prawny w Maruta Wachta sp. j.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii oraz prawem własności intelektualnej. Od ponad 15 lat zajmuje się negocjowaniem umów IT, doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, marketingu i handlu elektronicznego.

Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej, ochroną danych osobowych oraz prawem nowych technologii między innymi w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN). Prelegent na szeregu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa IT oraz ochrony danych osobowych.

dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji

r.pr. dr Zbigniew Okoń, Maruta Wachta

r.pr. Małgorzata Kurowska, Maruta Wachta

dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła, Redaktor naczelna "ABI Expert"

r.pr. Mirosław Gumularz

r.pr. Mateusz Bartoszcze, EIB S.A.

Krzysztof Jankowski, dyrektor Departamentu Usług Ochrony Danych Osobowych w Energa Centrum Usług Wspólnych

Tomasz Izydorczyk, Maruta Wachta

Robert Pająk, Akamai

Sylwia Wystub, Interia

Maciej Kaczyński, Prezes Zarządu BTC sp. z o.o.

 Program Studiów

 Prawne Aspekty Ochrony Danych Osobowych

 1. Zakres stosowania i podstawowe zasady RODO

Wykładowca: dr Maciej Kawecki

 1. Organ nadzoru - status, kompetencje, zadania, współpraca organów nadzorczych,Europejska Rada Ochrony Danych

Wykładowca: dr Maciej Kawecki

 1. RODO - road mapa (definicje, podstawy przetwarzania, ogólne omówienieposzczególnych instytucji)

Wykładowca: r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Wykładowca: r.pr. M.Kurowska, Maruta Wachta

 1. Warsztaty - obowiązki informacyjne i zbieranie zgód

Wykładowca: r.pr. M.Kurowska, Maruta Wachta

 1. Warsztaty - umówa o powierzenie przetwarzania i umowa o współadministrację.

Wykładowca: r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta

 1. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Wykładowca: r.pr. M.Kurowska, Maruta Wachta

 1. Postępowanie przez organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne.  Kontrola PUODO.

Wykładowca: r.pr. M.Banasik

 1. Certyfikcja i zatwierdzone kodeksy postępowania.

Wykładowca: r.pr. dr M. Gumularz, Kancelaria Gumularz Kozieł Kozik

 1. Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Wykładowca: r.pr. dr M. Gumularz, Kancelaria Gumularz Kozieł Kozik

 1. Ubezpieczenia w zakresie ryzyk cybernetycznych (ubezpieczenia dla organizacji/IOD).

Wykładowca: M.Bartoszcze, EiB S.A.

 1. Privacy by design i by default - rozwiązania prawne i organizacyjne.

Wykładowca: r.pr. M.Kurowska, Maruta Wachta

Bezpieczeństwo

 1.  Bezpieczeństwo IT – wprowadzenie

Wykładowca: Robert Pająk, Akamai

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji  i bezpieczeństwem systemów informatycznych

Wykładowca: Sylwia Wystub, Interia

 1. Audyty systemów informatycznych

Wykładowca: Sylwia Wystub, Interia

 1. Warsztaty - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych

Wykładowca: Maciej Kołodziej

 1. Warsztaty - Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych oraz konsultacje z organem nadzoru

Wykładowcy:     Tomasz Izydorczyk, Maruta Wachta

r.pr. dr M. Gumularz, Kancelaria Gumularz Kozieł Kozik

 1. Wdrożenie i monitorowanie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji na podstawie załącznika A międzynarodowego standardu ISO 27001

Wykładowca: Robert Wójcik, BLUE energy sp. z o.o.

 1. Warsztaty - Zarządzanie incydentami 

Wykładowca: Robert Wójcik, BLUE energy sp. z o.o.

 1. Narzędzia do wspierania zapewnienia zgodności organizacji z RODO 

Wykładowca M. Kaczyński, BTC sp. z o.o.

 Status, zadania, organizacja pracy IOD 

 1. Prawne aspekty działania IOD (-wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia itp.)

Wykładowca: r.pr. dr Gabriela Bar, kancelaria Szostek_Bar i Partnerzy 

 1. Organizacja pracy i praktyka działania IOD w organizacji

Wykładowca: Krzysztof Jankowski, Grupa Energa 

 1. Zarządzanie i komunikacja w  działalności IOD

 Zagadnienia szczegółowe

 1. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Wykładowca: dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego

 1. Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Wykładowca: r.pr. dr Marlena Sakowska - Baryła

 1. Ochrona danych osobowych w marketingu, reklamie i promocji

Wykładowca r.pr. dr Z. Okoń, Maruta Wachta

 1. Ochrona danych osobowych w sądownictwie oraz w związku z zwalczaniem przestępczości. Dyrektywa policyjna. Pozycja IDO w sądach, prokuraturze itp.

Wykładowca: Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

 1. Ochrona danych osobowych w e-usługach i usługach informatycznych

Wykładowca: r.pr. M.Kurowska, Maruta Wachta

 1. Seminarium dyplomowe (konsultacje)

Wykładowca: r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta

CZAS TRWANIA

2 semestry (168 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł 4000 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 500 zł

Czesne dla Absolwentów GWSH: 5000 zł 3750 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 468,75 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 czerwca 2018 r. oraz złożyć dokumenty do 7 lipca 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2018

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+