Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Doradztwo zawodowe

Drukuj

 

Studia prowadzone we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis
w Katowicach

 

Miejsce zajęć:

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy Września 3

 

DLACZEGO DORADZTWO ZAWODOWE?

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego poznania siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu optymalny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego. Udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca zawodowypowinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą: cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi.

Doradztwo zawodowe jest jedną z głównych form działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Praca doradcy zawodowego w szkole polega na udzielaniu specjalistycznej pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. Skutecznie prowadzone zajęcia doradztwa edukacyjno - zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery młodych ludzi. Działania w ramach doradztwa zawodowego powinny zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym. Otrzymują je w formie różnorodnych przedsięwzięć organizowanych w szkole przez całą kadrę pedagogiczną, w tym doradców zawodowych. Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego zajęcia te są obecnie realizowane również w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 

DLA KOGO?

Studia adresowane są do nauczycieli, psychologów i pedagogów.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołachi placówkach systemu oświaty.

Podczas studiów uczestnicy:

 • zostaną przygotowani do profesjonalnego pełnienia roli szkolnego doradcy zawodowego,
 • pogłębią swoją wiedzę z zakresu psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,
 • poznają narzędzia diagnostyczne i metody wykorzystywane w pracy doradczej,
 • nabędą umiejętność planowania kariery zawodowej,
 • rozwiną własne kompetencje miękkie,
 • przygotują się do wspierania uczniów w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno – zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy,
 • poznają zasady tworzenia szkolnego systemu doradztwa dla uczniów.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie doradztwa zawodowego, wykładowcy i pracownicy Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Zadbaliśmy o to, aby zwłaszcza zajęcia warsztatowe prowadzone były przez praktyków zajmujących się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych, instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

 

CZAS TRWANIA

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyk

Zajęcia odbywają się nie więcej niż dwa weekendy w miesiącu:

- soboty: od 9.00 - do maksymalnie 16.30

- niedziele: od 9.00 - do maksymalnie 16.30 (najczęściej do 12.45)

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł 2550 zł (-15%): (płatne w dwunastu ratach po 212,50)

Czesne dla Absolwentów GWSH 3000 zł 2400 zł (-20%): (płatne w dwunastu ratach po 200)

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 stycznia 2018 r. oraz złożyć dokumenty do 7 lutego 2018 roku.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwieceń 2018

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELA OPIEKUN MERYTORYCZNY

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz - tel. (32) 209 53 12 lub 14 wew. 102, e-mail: ktymkiewicz@metis.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+