Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Biuro ds. przewodów i seminariów doktorskich

 • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
  pokój 213, budynek A (II piętro)

 • (32) 35 70 624, kom. 607 361 752
 • agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

Seminarium Doktorskie

Drukuj

Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zaprasza na seminarium doktorskie prowadzone w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

CELE SEMINARIUM

 • Zapoznanie doktoranta z metodyką pracy naukowej, w tym w szczególności z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu.
 • Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.
 • Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 • Zajęcia z metodologii pracy naukowej.
 • Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Tematyczne seminaria doktorskie prowadzone w Katedrze Zarządzania i Marketingu GWSH.

 

CZAS TRWANIA SEMINARIUM 
Seminarium prowadzone jest przez pięć lat (chyba że doktorant złoży wcześniej rozprawę doktorską).

 

Wnioski Kandydatów o przyjęcie na Seminarium Doktorskie
rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 
przyjmowane będą w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyjęcie na seminarium doktorskie wraz z kompletem załączników (wzór wniosku):
  • oryginał / odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • ankieta osobowa (wzór ankiety),
  • autoreferat dotyczący zainteresowań naukowo-badawczych,
  • wykaz własnych bądź wspólnych prac naukowych (wzór wykazu publikacji),
  • jedna fotografia (6,5 cm x 4,5 cm),
  • kserokopia dowodu osobistego,

 

ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM
Zasady prowadzenia Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, określa Regulamin Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH.  

Regulamin
Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
Zasady uczestnictwa w Seminarium Doktorskim reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 20.06.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego dla uczestników rozpoczynających udział w Seminarium w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie Rektora GWSH
w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania
kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminurium Doktorskim na Wydziale Zarządzania
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego dla uczestników rozpoczynających udział w Seminarium w roku akadmickim 2016/2017

 

Zarządzenie Rektora GWSH
w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Indywidualnym Programie Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego dla uczestników rozpoczynających udział w Seminarium w roku akademickim 2016/2017

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

Wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, regulują Regulamin otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz Zarządzenie Rektora GWSH z dnia 02.06.2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu doktora w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu doktora na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

 

Regulamin
otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania GWSH

 

 

Zarządzenie Rektora GWSH
w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu doktora w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu doktora na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+