Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Wręczenie pierwszych dyplomów doktorskich GWSH w 2009 r.

Biuro ds. przewodów i seminariów doktorskich

 • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
  pokój 213, budynek A (II piętro)

 • (32) 35 70 624, kom. 607 361 752
 • agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

Seminarium Doktorskie

Drukuj

Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego uzyskując uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora uzyskał również możliwość prowadzenia kształcenia na studiach trzeciego stopnia z zakresu zarządzania. Ze względu na trwające konsultacje społeczne oraz prace Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad przygotowaniem zmian w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a tym samym opracowaniem nowych przepisów dotyczących awansu naukowego Rada Wydziału Zarządzania GWSH zdecydowała się nie uruchamiać studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018, co pozwoli dostosować je do nowych przepisów określonych w Ustawie.

Kandydatom chcącym uzyskać stopień naukowy doktora z zakresu nauk o zarządzaniu proponowany jest, analogicznie jak w latach poprzednich, udział w Seminarium Doktorskim. Uczestnicy Seminarium będą mogli w przyszłości przenieść się na uruchomione w październiku 2018 roku studia doktoranckie lub nadal kontynuować rozpoczęte Seminarium.

 

CELE SEMINARIUM

 • Zapoznanie doktoranta z metodyką pracy naukowej, w tym w szczególności z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu.
 • Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym,
  w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.
 • Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 • Zajęcia z metodologii pracy naukowej.
 • Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Wykłady z zarzadzania strategicznego oraz nowoczesnych koncepcji zarządzania.
 • Zajęcia na temat źródeł pozyskiwania środków finansowych i grantów na badania naukowe.
 • Tematyczne seminaria doktorskie prowadzone w Katedrze Zarządzania i Marketingu GWSH.

 

CZAS TRWANIA SEMINARIUM 
Seminarium prowadzone jest głównie przez samodzielnych pracowników naukowych Katedry Zarządzania i Marketingu. Udział w Seminarium trwa pięć lat, chyba że doktorant złoży wcześniej rozprawę doktorską.

 

Wnioski Kandydatów o przyjęcie na Seminarium Doktorskie
rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019
przyjmowane będą w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyjęcie na seminarium doktorskie wraz z kompletem załączników (wzór wniosku):
  • oryginał / odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • ankieta osobowa (wzór ankiety),
  • autoreferat dotyczący zainteresowań naukowo-badawczych,
  • wykaz własnych bądź wspólnych prac naukowych (wzór wykazu publikacji),
  • jedna fotografia (6,5 cm x 4,5 cm).

 

ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM
Zasady prowadzenia Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, określa Regulamin Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH.  

Regulamin
Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
Zasady uczestnictwa w Seminarium Doktorskim reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 12.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w roku akademickim 2018/19.

 

Zarządzenia Rektora GWSH
w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania
kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w roku akademickim 2017/2018

  

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

Wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, regulują Regulamin otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz Zarządzenie Rektora GWSH z dnia 12.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu doktora w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu doktora na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

 

Regulamin
otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania GWSH

 

 

 

 Zarządzenia Rektora GWSH

w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu doktora w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu doktora na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

Potwierdzenie uzyskania przez Wydział Zarządzania GWSH
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+