Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Biuro ds. przewodów i seminariów doktorskich

 • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
  pokój 213, budynek A (II piętro)

 • (32) 35 70 624, kom. 607 361 752
 • agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

Postępowanie ws. nadania tytułu Profesora

Drukuj

I. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora

 1. Kandydat ubiegający się o nadanie tytułu profesora składa wniosek do Dziekana Wydziału Zarządzania o nadanie tytułu profesora (wzór nr 1) w wersji papierowej wraz z kopiami dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
 2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora kandydat załącza:
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego
  • autoreferat w języku polskim i angielskim, przedstawiający:
   • osiągnięcia naukowe,
   • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry (informację o zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których Kandydat uczestniczył w charakterze promotora lub promotora pomocniczego; otwartych przewodach doktorskich, w których Kandydat jest promotorem; sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych),
   • działalności popularyzującą naukę;
  • ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego (wzór nr 2).

Umowa pomiędzy Kandydatem a Wydziałem Zarządzania GWSH o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora zawierana jest w dniu złożenia wniosku o wszczęcie postepowania.

 

 II. Etapy postępowania o nadanie tytułu profesora

 1. Dziekan Wydziału przekazuje wniosek Kandydata do zaopiniowania, powołanej przez Radę Wydziału Zarządzania Komisji ds. Nauki, która wydaje na tej podstawie, w terminie do 3 tygodni, niewiążącą dla Kandydata w jego dalszych działaniach o uzyskanie stopnia tytułu profesora, opinię dotyczącą złożonych przez Niego dokumentów.
 2. Po otrzymaniu opinii Komisji ds. Nauki Dziekan przekazuje wniosek Kandydata wraz z wymaganymi załącznikami Radzie Wydziału Zarządzania GWSH, przedstawia sylwetkę, osiągniecia oraz dorobek Kandydata. W wyniku dyskusji Rada podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i powołuje Komisję, której zleca przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów oraz przygotowanie projektu uchwały opiniującej nadanie tytułu profesora.
 3. Na kolejnym posiedzeniu Rada Wydziału Zarządzania podejmuje uchwałę zatwierdzającą listę 10 kandydatów na recenzentów w postepowaniu o nadanie tytułu profesora.
 4. Dziekan Wydziału przekazuje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych wniosek Kandydata o nadanie tytułu profesora oraz uchwały Rady Wydziału o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora oraz listę proponowanych kandydatów na recenzentów.
 5. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych powołuje 5 recenzentów spośród listy kandydatów zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób posiadających tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny.
 6. Dziekan Wydziału Zarządzania zwraca się do powołanych recenzentów z prośbą
  o przygotowanie recenzji w postepowaniu o nadanie tytułu profesora.
 7. Komisja powołana przez Radę Wydziału Zarządzania GWSH szczegółowo zapoznaje się z recenzjami i sporządza ocenę podsumowującą oraz przygotowuje projekt uchwały dla Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub odmowy poparcia wniosku.
 8. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora Dziekan Wydziału przesyła uchwałę wraz z aktami postępowania, do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 9. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia Kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
 10. Centralna Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu Kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie Kandydatowi tytułu profesora.

 

III.   Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora

Koszty przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Zarządzania GWSH w roku akademickim 2017/2018 wynoszą 19 875 (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

 

Potwierdzenie uzyskania przez Wydział Zarządzania GWSH pełnych praw akademickich.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+