Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Biuro ds. przewodów i seminariów doktorskich

 • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
  pokój 213, budynek A (II piętro)

 • (32) 35 70 624, kom. 607 361 752
 • agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

Postępowanie Habilitacyjne

Drukuj
I. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego:

Postępowanie habilitacyjne rozpoczyna się na wniosek habilitanta. Wniosek, wraz z kompletem załączników, habilitant kieruje bezpośrednio do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na adres:

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
pl. Defilad 1 (PKiN)
00 - 901 Warszawa

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wszczęcie postepowania habilitacyjnego zawierający wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 • Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 • Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim i angielskim).
 • Wykaz opublikowanych prac naukowych z obszaru nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarzadzaniu.
 • Informacje o osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których habilitant pełnił funkcje promotora pomocniczego; opis współpracy
  habilitanta z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju
  i zagranicą; odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich; działalności popularyzującej naukę.
 • Informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Wzory w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html

W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitant dostarcza Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów w formie:

 • 1 kompletu dokumentów w wersji papierowej;
 • 2 kompletów kopii wszystkich dokumentów z wersji papierowej wniosku zapisanych na informatycznych nośnikach danych. Forma elektroniczna wniosku wraz
  z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na dokumentach.

Przed złożeniem wniosku habilitacyjnego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów kandydat zainteresowany przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania GWSH (jeżeli ma zamiar wskazać go w swoim wniosku habilitacyjnym) proszony jest o przedłożenie w formie papierowej, powołanej przez Radę Wydziału Zarządzania Komisji ds. Nauki jednego kompletu ogółu dokumentów, które kandydat zamierza złożyć wraz z wnioskiem habilitacyjnym do CK. Komisja ds. Nauki wydaje na tej podstawie, w terminie do 3 tygodni, niewiążącą dla habilitanta w jego dalszych działaniach o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, opinię dotyczącą złożonych przez Niego dokumentów.

Koszt uzyskania wyżej wymienionej opinii Komisji ds. Nauki wynosi 800 zł (osiemset złotych).

 

II. Etapy postępowania habilitacyjnego

 1. Datą rozpoczęcia postępowania habilitacyjnego jest dzień dostarczenia wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 2. W terminie 14 dni przeprowadzana jest ocena formalna wniosku. W przypadku niekompletnego wniosku habilitant zostaje wezwany do jego uzupełnienia.
 3. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, przekazuje wniosek o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazanej przez habilitanta Radzie Wydziału.
 4. Informacja o złożonym wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oraz autoreferat habilitanta zamieszczony zostaje  na stronie internetowej  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 5. Po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wskazanej Rady Wydziału, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w terminie 6 tygodni (od dnia otrzymania spełniającego wymogi formalne wniosku) powołuje Komisję Habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. W dniu powołania Komisji Habilitacyjnej, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, przekazuje jej dokumenty habilitanta.
 6. Komisja Habilitacyjna składa się z 7 osób. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznacza przewodniczącego, 2 recenzentów i 1 członka Komisji Habilitacyjnej. Rada Wydziału wyznacza sekretarza, recenzenta i jednego członka Komisji.
 7. Recenzenci w terminie do 6 tygodni od powołania komisji habilitacyjnej dokonują oceny osiągnięć naukowych habilitanta i przygotowują recenzje. Recenzja zawiera odrębną ocenę „osiągnięć naukowych” oraz ocenę „aktywności naukowej”.
 8. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie Komisji Habilitacyjnej w głosowaniu jawnym (na wniosek habilitanta głosowanie może odbywać się również w sposób tajny), podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. W szczególnych przypadkach np. w razie wątpliwości dotyczących dokumentacji osiągnięć naukowych, Komisja może przeprowadzić z habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.
 9. W terminie 21 dni od otrzymania recenzji Komisja habilitacyjna przedkłada Radzie Wydziału opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.
 10. Rada Wydziału na podstawie dokumentacji Komisji habilitacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 11. Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego Dziekan Wydziału przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w terminie 14 dni, kopię uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, kopię uchwały komisji habilitacyjnej oraz kopie recenzji przygotowanych w postępowaniu habilitacyjnym.
 12. Rada Wydziału zamieszcza na stronie internetowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, autoreferat, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

III. Koszty postępowania habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania GWSH

Koszty przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania GWSH
w roku akademickim 2017/2018 wynoszą 21 498,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Wyżej wymieniona kwota jest płatna w trzech równych ratach, których termin płatność określa umowa o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego zawierana pomiędzy Kandydatem a Uczelnią.

 

Potwierdzenie uzyskania przez Wydział Zarządzania GWSH pełnych praw akademickich.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+