Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

TenStep w 5 minut...

Drukuj

Często zadawane pytania:

 

Co wchodzi w skład metodyki TenStep?

 1. Prosto napisany podręcznik opisujący wszystkie etapy projektu
 2. Zbiór formularzy, ankiet, wzorców gotowy do zastosowania, po uprzednim dostosowaniu ich do specyfiki instytucji, która będzie ich używać (np. zwyczajowego nazewnictwa lub sposobu kodowania dokumentów).
 3. Schematy procedur postępowania zawarte w prostym systemie informatycznym z interfejsem internetowym, który pozwala na ich automatyczną aktualizację oraz wiązanie w wątki tematyczne. System przechowuje wszystkie niezbędne wzorce i dokumenty (opcja).
 4. Baza wiedzy w internecie zawierająca dodatkowe materiały w tym opisujące np. zarządzanie jednoczesne wieloma projektami, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, zasady budowy zespołów projektowych, etc.

 

Jakie obszary działań są precyzyjnie opisane w metodyce i ćwiczone na szkoleniach?

 1. Zasady definiowania tego, co faktycznie jest do zrobienia i czym projekt nie powinien się zajmować
 2. Zasady budowania planów projektu oraz precyzyjnej estymacji jego budżetu – również w warunkach dużej niepewności.
 3. Zasady i sposoby adekwatnego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia tak, aby  wszystkie cele zostały zrealizowane.
 4. Reakcje na sytuacje nieprzewidziane, kryzysowe.
 5. Zasady zapobiegania zagrożeniom (zarządzanie ryzykiem)
 6. Zasady komunikacji w projekcie i zarządzania dokumentacją. Silny nacisk jest kładziony na ochronę Decydentów przed zasypywaniem śmieciami informacyjnymi.
 7. Zasady zarządzania jakością (w tym utrzymanie jej optymalnego poziomu, również zapobieganie jej niepotrzebnemu zawyżaniu)

  

Jaka jest relacja pomiędzy wytycznymi Project Management Institute (PMI - PMBOK) a metodyką TenStep™ PMP?

 1. Podręcznik PMI-PMBOK opisuje metodologię zarządzania projektem, czyli zbiór wytycznych CO należy robić w projektach, aby osiągnąć sukces.
 2. Metodyka TenStep™ odpowiada na pytanie, JAK praktycznie zrealizować wytyczne metodologii PMI.
 3. Prace nad każdą nową wersją metodyki są ściśle koordynowane z pracą nad nową wersją wytycznych PMI. Wyrazem akceptacji dla TenStep™ jest przyznanie przez PMI najwyższej na świecie nagrody w dziedzinie Zarządzania Projektami, Tomowi Mochalowi – twórcy metodyki.

 

Jakie są najbardziej wyraziste cechy metodyki TenStep™, w porównaniu ze starszymi metodykami (np. PRINCE2)

 1. Niezwykle silny nacisk na pragmatyzm działania. Preferowane są postawy i umiejętności unikania rzeczy zbędnych, które nie służą realizacji celów głównych projektu.
 2. Skalowalność i w związku z tym adekwatny poziom formalizacji dokumentacji projektu. Projekty małe i proste charakteryzują się bardzo małą ilością wymaganych papierów (zarówno w fazie ich planowania, oceniania, jak i nadzoru nad ich realizacją, aż do fazy zamknięcia). Projekty i programy dużej skali, mają poziom formalizmu gwarantujący pełne bezpieczeństwo ich prowadzenia i rozliczenia.
 3. Elastyczność. Metodyka ma jasno określoną pragmatykę włączania do procedur dobrych praktyk instytucji w której jest wdrażana – administracyjnych, finansowych, zarządzania personelem, itp. Dzięki temu, jej wdrażanie przebiega w sposób praktycznie nieinwazyjny – a szybkie, dodatnie efekty sprawiają, że jest ona traktowana pozytywnie jako istotne usprawnienie pracy.
 4. Proceduralność. Wiedza jest zakodowana w postaci prostych do przyswojenia ciągów działań. Do każdego z nich jest jednoznacznie przypisana odpowiedzialność funkcyjna – zarówno za jego wykonanie, jak i skutki wykonania. Wspomniany wcześniej system informatyczny automatycznie sporządza Karty Stanowiskowe opisujące kompetencje oraz uprawnienia decyzyjne dla każdego stanowiska funkcyjnego. Każda modyfikacja (ulepszenie procedury) automatycznie aktualizuje Karty Stanowiskowe. System nie jest składową podstawowego pakietu TenStep.
 5. Aktualność. Metodyka jest stale rozwijana w 20 krajach świata, kumulując najlepsze praktyki z realizowanych projektów

 

Jakich korzyści można oczekiwać? 

 1. Większa swoboda i pewność w działaniach zarządczych w projektach
 2. Łatwość w dochodzeniu do wizji realizacji przedsięwzięcia nawet w innowacyjnych projektach, dzięki nabytym narzędziom i ustrukturalizowanemu podejściu do prac.
 3. Idee i szkice przedsięwzięć formułowane przez Decydentów / Klientów wysokiego szczebla będą przekształcane w propozycje projektów wdrożeniowych w formie uporządkowanych wariantów decyzyjnych – z precyzyjnym opisem celów, ich miar, zakresów, przedmiotów dostaw, ryzyk i strategii ich kontroli oraz estymowanych kosztów działań, a także proponowanymi strukturami wykonawczymi.
 4. Możliwość monitorowanie postępów prac w kluczowych projektach z dużą wiarygodnością i przy rozsądnym obciążeniu czasowym.
 5. Zabezpieczenie kluczowych projektów przed niepożądanymi skutkami rotacji – poprzez staranne dokumentowanie działań o optymalnym stopniu sformalizowania (zależnie od ważności i skali projektu)

  

Więcej informacji

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+