Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Programowanie fizjoterapii osób z rozwojowymi zaburzeniami napięcia mięśniowego od okresu dziecięcego po dorosłość- NOWY KURS

Drukuj

Programowanie fizjoterapii osób z rozwojowymi zaburzeniami napięcia mięśniowego od okresu dziecięcego po dorosłość

ODBIORCY KURSU:
Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów)

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Uczestnictwo w jednym z następujących kursów:

- Fizjoterapia dziecka ryzyka,

- Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno–motorycznymi

 oraz absolwenci podyplomowych studiów: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego.

 

CEL SZKOLENIA:

Edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności swobodnego manipulowania „parametrami” różnych metod fizjoterapeutycznych i kierunkowania ich w stronę zwiększenia lub zubożenia stymulacji układu nerwowego, co ma związek z charakterem zaburzenia pierwotnego (wygórowane lub zmniejszone napięcie mięśniowe).

Efekty szkolenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów powstawania różnych zaburzeń napięcia posturalnego,
 • Uczestnik posiada wiedzę do przeprowadzenia poprawnie diagnozy z pacjentami w różnym wieku oraz różnymi formami zaburzonej regulacji napięcia,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo dostosować środki terapeutyczne w zależności od rodzaju zaburzonej regulacji napięcia,
 • Uczestnik potrafi samodzielnie planować i wyznaczać kierunki postępowania terapeutycznego
 • Uczestnik potrafi dobrać użyć w odpowiednich proporcjach środki terapeutyczne u pacjentów w różnym wieku i z różnymi postaciami zaburzeń ,
 • Uczestnik potrafi zaplanować terapię zarówno na pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • Uczestnik wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi odpowiednio ocenić rodzaj zaburzonego napięcia
 • Uczestnik potrafi odpowiednio dostosować metody terapeutyczne w zależności od rodzaju zaburzonego napięcia oraz wieku pacjenta,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo zaplanować terapię w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji,
 • Uczestnik posiada umiejętność samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania terapeutycznego,
 • Uczestnik potrafi pracować w zespole wielospecjalistycznym,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
 • Uczestnik potrafi posługiwać się schematem postępowania terapeutycznego u osób wykazujących wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego w różnych okresach rozwoju pacjenta,

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik t okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Uczestnik samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,

W części pierwszej zostaną omówione mechanizmy patofizjologiczne prowadzące do powstania różnych form zaburzonego napięcia posturalnego, podstawy diagnostyczne oraz kryteria doboru metod terapeutycznych w okresie rozwojowym (dziecięcym? Dla czytelności tłumaczenia). Doświadczenia kliniczne pokazują, że podstawą do uzyskania efektów terapeutycznych jest umiejętność właściwej diagnozy oraz dobór odpowiednich środków w zależności od wieku pacjenta oraz charakteru obserwowanych zaburzeń napięcia posturalnego. Zwiększenie napięcia w stanach hipotonii posturalnej u dzieci wymaga zastosowania zupełnie innych środków terapeutycznych niż w przypadku redukcji napięcia wzmożonego.

W części drugiej przedstawione zostaną możliwości diagnostyczne i terapeutyczne znajdujące zastosowanie u osób starszych, u których dziecięce zaburzenia napięcia mięśniowego ewoluują, a równolegle do nich pojawiają się procesy kompensacyjne i adaptacyjne oraz naturalne zużycie tkanek związane z dojrzewaniem, a później starzeniem się organizmu. Przedstawione zostaną tutaj przykładowe metody oddziaływania neurofizjologicznego (PNF, Neurac) oraz metody wspomagające (terapia manualna, taping, wybrane techniki powięziowe, itp.). Głównym celem jest edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności swobodnego manipulowania ‘parametrami’ tych metod i kierunkowania ich w stronę zwiększenia lub zubożenia stymulacji układu nerwowego, co ma związek z charakterem zaburzenia pierwotnego (wygórowane lub zmniejszone napięcie mięśniowe). W efekcie uczestnicy zdobędą także zdolność do samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania, jak również odpowiednich proporcji wykorzystywanych środków terapeutycznych u pacjentów w różnym wieku i z różnymi postaciami zaburzeń, w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji.

 
KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

dr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

dr hab. Rafał Gnat, prof. ndzw. fizjoterapii,  katedry podstaw fizjoterapii AWF w Katowicach. Absolwent stażu naukowego, Erasmus University Rotterdam. od 2012  instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac. Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii, itp.

Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach.


PROGRAM:

 1. Klasyfikacja zaburzeń napięcia posturalnego.
 2. Mechanizmy powstania wzmożonego napięcia posturalnego:
 3. niezwiązanego z uszkodzeniem OUN
 4. związanego z uszkodzeniem OUN
 5. Mechanizmy powstawania obniżonego napięcia posturalnego:
 6. niezwiązanego z uszkodzeniem OUN
 7. związanego z uszkodzeniem OUN
 8. Wpływ zaburzonego napięcia posturalnego na rozwój automatyzmów ruchowych (reakcji nastawczych i równowagi) w okresie niemowlęcym.
 9. Konsekwencje nieprawidłowego rozwoju automatyzmów ruchowych (reakcji nastawczych i równowagi) po okresie niemowlęcym.
 10. Dobór środków terapeutycznych do usprawniania niemowląt i małych dzieci ze wzmożonym napięciem posturalnym.
 11. Dobór środków terapeutycznych do usprawniania niemowląt i małych dzieci z obniżonym napięciem posturalnym.
 12. Schemat postępowania terapeutycznego u osób wykazujących wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego po zakończeniu okresu dziecięcego.
 13. Środki terapeutyczne służące minimalizowaniu konsekwencji wzmożonego napięcia posturalnego.
 14. Środki terapeutyczne służące minimalizowaniu konsekwencji obniżonego napięcia posturalnego.
 15. Integracja różnych kierunków działań terapeutycznych u osób wykazujących wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego po zakończeniu okresu dziecięcego.
 16. Ocena konsekwencji zaburzeń napięcia posturalnego i ich kompensacji po zakończeniu okresu dziecięcego.
 17. Dobór środków terapeutycznych u osób wykazujących pierwotne wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego po zakończeniu okresu dziecięcego.


CZAS TRWANIA:  4 dni, (2 dni  - okres niemowlęcia i małego dziecka , 2 dni -  okres starszego dziecka, młodzieńczości i dorosłość)

NAJBLIŻSZY TERMIN:    29.11.2018 r - 02.12.2018 r

GODZINY REALIZACJI:  9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+