Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Interdyscyplinarne Podejście Do Zabezpieczenia Narządu Ruchu u dzieci z Dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego

Drukuj

Kurs przeznaczony dla:  techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej) oraz studentów (od 5 semestru fizjoterapii).

Cel szkolenia:

Prezentacja interdyscyplinarnego podejścia do usprawniania osób z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem zarówno metod fizjoterapeutycznych, jak również metod inwazyjnych – neurochirurgicznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych. Zapoznanie się z pracą zespołu interdyscyplinarnego stosującego w pracy klinicznej standardy dotyczące prewencji oraz leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Efekty szkolenia:

Wiedza

 • Posiada wiedzę na temat pracy zespołu interdyscyplinarnego w usprawnianiu dzieci z ciężkimi postaciami mózgowego porażenia
 • Posiada ogólną wiedzę na temat zaopatrzenia ortotycznego oraz kryteriów doboru w zależności od wyznaczonego celu usprawniania
 • Posiada wiedzę na temat programów prewencyjnych stosowanych w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem w innych krajach,
 • Potrafi dobrać odpowiednie metody fizjoterapeutyczne oraz zastosować w odniesieniu do pacjentów z różnymi typami mózgowego porażenia
 • Potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę typu zaburzonego napięcia mięśniowego i pokierować do właściwego specjalisty zajmującego się leczeniem inwazyjnym
 • Ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas stosowania zaopatrzenia ortotycznego

Umiejętności

 • potrafi zastosować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu neurochirurgii, chirurgii i ortopedii podczas diagnozy pacjenta z mózgowym porażeniem
 • zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,
 • zna zasady funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
 • potrafi opisać i wyjaśnić korzyści płynące z pracy w zespole interdyscyplinarnym

 Kompetencje społeczne

 • jest świadom własnych ograniczeń,
 • okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie usprawniania osób z ciężkimi typami mózgowego porażenia dziecięcego,
 • potrafi propagować i aktywnie kreować pracę w zespole interdyscyplinarnym,

 

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

      prof. dr. hab. Sławomir Snela – wybitny specjalista w dziedzinie  ortopedii dziecięcej, ordynator w Rzeszowskim Szpitalu, współpracownik prof. I. Wośko, twórcy polskiej ortopedii dziecięcej. Uczestnik zagranicznych stażów i wielu konferencji naukowych z dziedziny ortopedii dziecięcej. Autor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

      dr n kf Anna Gogola - fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, pracownik naukowy, autorka publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych, czynny uczestnik szeregu konferencji. Instruktorka posiada wieloletni staż pracy z dziećmi, co w połączeniu z pracą badawczą i naukową daje dobre podstawy do prowadzenia samodzielnych szkoleń w kraju i za granicą.

      dr n med Tadeusz Łyczakowski - specjalista chirurg dziecięcy. Absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej, były pracownik Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie i fellow Mc Gill University w Montrealu w Kanadzie oraz uczestnik szkoleń z zakresu rekonstrukcyjnej chirurgii dziecięcej w Massachusetts General Hospital w Bostonie i Philadelphia University w USA. Obecnie współpracownik CenterMed Kraków, Szpital i Przychodnia w Krakowie.

      lek. med. Jerzy Luszawski - specjalista neurochirurg, lekarz w Klinice Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach,  po szkoleniu w USA rozpoczął leczenie spastyczności metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych, dzięki czemu Katowice stały się głównym ośrodkiem w Polsce wykonującym te operacje u dzieci.

      Ponadto w kursie biorą udział przedstawiciele wiodących firm ortotycznych w Polsce:

-        Adam Kołakowski - Eo-Funktion Polska,

-        Agnieszka Ciukszo - Vigo Ortho Polska,

-        Piotr Markowicz- Akson,

-        Krzysztof Nowak- LIW Care Technology Sp. z o.o.,

-        Krzysztof Przybylski- Reha-ort.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Postepowanie zachowawcze:

dr n kf Anna Gogola 

 1. Dynamika rozwoju patologicznych wzorców ruchu u dzieci ze zróżnicowanymi możliwościami antygrawitacyjnymi określonymi według skali Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Charakterystyka rozwoju patologicznych wzorców ruchu w zależności od stopnia uszkodzenia OUN.
 2. Algorytmy interdyscyplinarnego usprawniania dzieci z uwzględnieniem wieku i stopnia dysfunkcji OUN. Efekty interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z różnymi możliwościami antygrawitacyjnymi (prezentacja dzieci z poziomu I oraz IV i V GMFCS ).
 3. Kryteria doboru odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci ze zróżnicowanymi możliwościami antygrawitacyjnymi:

a)      prezentacja doboru zaopatrzenia ortotycznego poprawiające wzorce chodu u dzieci z I-III poziomu GMFCS

b)      prezentacja całodobowego zaopatrzenia narządu ruchu u dzieci z poziomu IV i V skali GMFCS w zależności od wieku

W tej części kursu uczestnicy zapoznają się z różnymi modelami wkładek, ortoz, pionizatorów statycznych i dynamicznych, szeroko rozumianej ortotyki funkcjonalnej, które zostaną zaprezentowane na pacjentach wykazujących potrzeby w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego.

Postępowanie inwazyjne:

lek. med. Jerzy Luszawski

 1. Neurochirurgiczne metody redukcji spastyczności (selektywna rizotomia korzeni grzbietowych, neurotomie, implantacja pompy baklofenowej) - mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania. Zasady kwalifikacji dzieci do operacji rizotomii – demonstracja pracy z pacjentem.
 2. Zasady profilaktyki, leczenia bezoperacyjnego i operacyjnego neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Typowe problemy rehabilitacyjne w okresie pooperacyjnym u dzieci leczonych metodami neurochirurgicznymi.
 3. Efekty bezpośrednie i długofalowe operacji neurochirurgicznych zmniejszających spastyczność. Łączenie leczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego

dr n med Tadeusz Łyczakowski 

Zasady diagnostyki, leczenia przed- i -pooracyjnego dzieci z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem techniki fibrotomii (metoda Ulzibata).  Omówienie metody i wyników leczenia. Demonstracja pracy z pacjentem.

prof. dr. hab. Sławomir Snela 

 1. Ewolucja obrazu biodra neurogennego w przebiegu postaci spastycznej mózgowego porażenia dziecięcego.  Praktyczne wyznaczanie wskaźnika migracji głowy kości udowej.
 2. Podstawowe wskazania do kompleksowego leczenia operacyjnego narządu ruchu  w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zasady doboru wskazań  do zabiegów operacyjnych:

a)      Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu IV lub V GMFCS i ustalanie planu leczenia.

b)      Badanie dziecka chodzącego z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu II lub III GMFCS i ustalanie planu leczenia, w tym potencjalnych wskazań do leczenia operacyjnego.

CZAS TRWANIA: 3 dni, 23 godziny szkoleniowe

NAJBLIŻSZY TERMIN:  05-07.10.2018 r.   

GODZINY REALIZACJI:    9.00 - 16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 890 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+